ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

put forth

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put forth-, *put forth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put forth[PHRV] ยืดออกไป (คำเก่า), Syn. put out
put forth[PHRV] ขยาย, See also: แผ่ออกไป (ต้นไม้ คำเก่า), Syn. put out, send forth
put forth[PHRV] ใช้กำลัง, Syn. put out
put forth[PHRV] เริ่มเดินทาง, Syn. put off, put out
put forth[PHRV] เสนอแผนการ, Syn. put forward, put out
put forth[PHRV] ตีพิมพ์ (คำเก่า), Syn. put out, send forth

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If, after I've put forth my best efforts, you still believe that I don't have what it takes, then, I'll step down of my own volition.ถ้า ภายหลังจากที่ดิฉันได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว ท่านยังคงเชื่อว่าดิฉันไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ ดิฉันจะลงจากตำแหน่งเองค่ะ My Fair Lady (2009)
I know very well that Haeshin's remarkable growth has been the result of the hard work put forth by those around this table.ความก้าวหน้าของแฮชินกำลังเป็นที่จับตามอง ทั้งหมดนั่นมาจากผลสำเร็จของงานที่พวกคุณได้ทำมา ทั้งหมดนั่นได้อยู่บนโต๊ะแล้ว Episode #1.13 (2010)
We're still very viable, and evidence continues -- new evidence continues to support the ideas that we put forth 15 years ago.เรายังคงทำงานได้มากและหลักฐาน อย่างต่อเนื่อง หลักฐานใหม่ยังคงสนับสนุน ความคิด ที่เราใส่มา 15 ปีที่ผ่านมา Is There Life After Death? (2011)
I would be remiss if I didn't mention how important it is for all of us, despite recent events, to put forth our best effort and welcome him into our happy home.ฉันอาจจะละเลย ถ้าฉันยังไม่ได้พูดถึง ว่ามันสำคัญขนาดไหน สำหรับเราทั้งหมด แม้ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเร็วนี้ Perception (2012)
Given that the plaintiff has not put forth any legal issues, we move to dismiss. Your Honor... Yes, Ms. Kaswell?ฉันต่างหาก Back from the Dead (2013)
And the ground put forth the growing things.บนแผ่นดินนั้น กำเกิดพืชพันธ์ Noah (2014)
Newton remembered all too well what Hooke had done to him the last time he put forth an idea.สิ่งที่เคยทำมาฮุคกับเขา ครั้งสุดท้ายที่เขาเอามาคิด เพียงเมื่อ แหลี อาจจะเริ่มที่จะสงสัย When Knowledge Conquered Fear (2014)
It's hard to imagine, but plants covered the surface of the earth for hundreds of millions of years before they put forth their first flower.มันยากที่จะจินตนาการ แต่พืชที่ปกคลุมพื้นผิวของโลก หลายร้อยล้านปี Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put forthIt will surely by useful for your future to put forth this much effort.
put forthThey'll be attacked it they carelessly put forth an original viewpoint so they only report on the safe option.
put forthTrees put forth new leaves and buds in spring.
put forthTrees put forth young shoots all at once.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกแรง[V] exert, See also: put forth one's strength, Syn. ออกกำลัง, Example: ชายชราออกแรงถากถางหญ้าที่สวนหลังบ้านเกือบทั้งวัน
แตกใบอ่อน[V] put forth leave-buds, See also: put forth fresh leaves, be in a bud, bud, Example: ต้นมะม่วงกำลังแตกใบอ่อน มีสีเขียวใสสวยงามไปทั้งต้น, Thai definition: ผลิใบอ่อนออกมาจากยอดกิ่งของต้นไม้
แตกตา[V] put forth scion, See also: put forth bud, Syn. งอกหน่อ, Example: ต้นไม้ที่พ่อติดตาไว้เริ่มแตกตาออกมาแล้ว
แตกใบ[V] put forth leaves, See also: put forth shoots, sprout, bud, Example: ผักบุ้งของคุณสวยจริงๆ แตกยอดแตกใบเร็วจังเลย
แตกปลี[V] put forth its spadix
ตกเครือ[V] put forth fruit, See also: put forth fruit in bunches (used only for bananas), Syn. ออกเครือ, Example: กล้วยแต่ละต้นจะตกเครือเพียงครั้งเดียว
ออกกำลัง[V] exert, See also: put forth one's strength, Syn. ออกแรง, เบ่งแรง, Example: งานนี้ทำให้ฉันต้องออกกำลังเสียแล้ว, Thai definition: ใช้กำลัง
แผ่สาขา[V] branch, See also: put forth branches, expand, sprawl, Syn. แผ่กิ่งก้าน, แผ่กิ่งก้านสาขา, Example: ต้นไทรแผ่สาขาสง่าเป็นร่มเงาไปทั่วบริเวณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกกำลัง[v. exp.] (økkamlang) EN: exert ; put forth one's strength   
ผลิต[v.] (phalit) EN: blossom ; bloom ; put forth   
เหยียด[v.] (yīet) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink   FR: étendre ; déployer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mài, ㄇㄞˋ, / ] put forth effort, #55,845 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
芽を出す[めをだす, mewodasu] (exp,v5s) to sprout; to put forth buds [Add to Longdo]
根を生じる[ねをしょうじる, newoshoujiru] (exp,v1) to take root; to put forth roots [Add to Longdo]
入れ込む[いれこむ, irekomu] (v5m,vt) to put forth (effort) [Add to Longdo]
力を入れる[ちからをいれる, chikarawoireru] (exp,v1) (See 力が入る・1) to put effort into; to strain; to put strength into; to put forth effort [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top