ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faker

F EY1 K ER0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faker-, *faker*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faker(เฟ'เคอะ) n. ผู้ปลอมแปลง,ผู้เสแสร้ง,ผู้ทำเทียม.
fakery(เฟ'เคอรี) n. การปลอมแปลง,การเสแสร้ง,การทำเทียม, Syn. fraud

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aren't you a faker who's also getting paid for it?แล้วคุณไม่ใช่คนเสแสร้งที่ยอมจ่ายเพื่อมันหรือไง? Codename: Jackal (2012)
Enough to know your accent's faker than my mom's soul.มีพอที่จะรู้ว่าหัวใจแม่ผมดำปิ๊ดปี๋ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
# I been climbing the ladder like Jacob # # the fools be faker than makeup # # their careers I shake up #เราก็มี... อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ทางนู้น Harold (2008)
And no fakers either.และอย่ามาทำเนียนด้วย.. The Great Raid (2005)
Why, that fat old faker would give his-ทำไมที่กุขึ้นไขมันเก่าจะให้เขา ฟัง. Pinocchio (1940)

CMU English Pronouncing Dictionary
FAKER    F EY1 K ER0
FAKERS    F EY1 K ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fälscher {m} | Fälscher {pl}faker | fakers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
贋作者[がんさくしゃ, gansakusha] (n) counterfeiter; faker; appropriationist [Add to Longdo]
的屋;テキ屋[てきや(的屋);テキや(テキ屋), tekiya ( teki ya ); teki ya ( teki ya )] (n) racketeer; faker; stall-keeper [Add to Longdo]
当たり屋;当り屋[あたりや, atariya] (n) (1) lucky person; someone who made a lot of money (e.g. gambling or on the stock market); (2) skilled batter; batter on a hot streak (baseball); (3) accident faker; someone who jumps in front of cars on purpose to extort money; (4) barbershop [Add to Longdo]
野師;弥四;香具師[やし, yashi] (n) showman; charlatan; faker; quack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 faker \fak"er\, n. [Sometimes erroneously written fakir.]
   1. One who fakes something; as
    (a) a thief.
    (b), a peddler of petty things.
    (c) a workman who dresses things up. [Slang]
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. a person who makes deceitful pretenses.
 
   Syn: imposter, impostor, pretender, fake, fraud, sham,
     pseudo, pseud, role player.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faker
   n 1: a person who makes deceitful pretenses [syn: {imposter},
      {impostor}, {pretender}, {fake}, {faker}, {fraud}, {sham},
      {shammer}, {pseudo}, {pseud}, {role player}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top