ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feigned

F EY1 N D   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feigned-, *feigned*, feign, feigne
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feigned[ADJ] ซึ่งเสแสร้ง, See also: ซึ่งกุขึ้นมา, Syn. simulated
feigned[ADJ] ซึ่งสร้างขึ้นมา, See also: ซึ่งทำเลียนแบบ, ซึ่งทำปลอมแปลง, Syn. counterfeit, fake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feigned(เฟนดฺ) adj. แสร้ง,ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ปั้นขึ้นเอง., See also: feignedly adv. feignedness n.
unfeigned(อันเฟนดฺ') adj. ไม่ได้เสแสร้ง,แท้จริง,แท้,ไม่ได้ปลอมแปลง., See also: unfeignedly adv., Syn. real,sincere

English-Thai: Nontri Dictionary
unfeigned(adj) จริงใจ,ไม่เสแสร้ง,แท้จริง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Feigned civility with a heaping side of betrayal.ความเป็นมิตรแบบหน้าตาเฉย ที่มีการหักหลังวางกองอยู่ข้างๆ Go Your Own Way (2008)
- Feigned indifference. I like it.ฉันจะรู้สึกดีกว่าถ้านาย ไปจากฉันเสีย Family Ties (2009)
Hiding in the shadows after you've feigned your own death is a bore. In fact it's down right tedious.ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดหลังจากแกล้งตาย นี้มันก็ยุ่งยากเหมือนกัน Tekken: Blood Vengeance (2011)
- ...and you feigned ignorance.- และคุณแกล้งทำไม่รู้ Last Knights (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feignedHe feigned indifference to the girl.

CMU English Pronouncing Dictionary
FEIGNED F EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feigned (v) fˈɛɪnd (f ei1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
totgestelltfeigned death [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お惚け;お恍け;御惚け;御恍け[おとぼけ, otoboke] (n) (See 恍け・とぼけ) feigned ignorance [Add to Longdo]
仮病[けびょう, kebyou] (n,adj-no) feigned illness [Add to Longdo]
泣き真似[なきまね, nakimane] (n) feigned or crocodile tears [Add to Longdo]
空泣き[そらなき, soranaki] (n,vs) false or crocodile tears; feigned sadness [Add to Longdo]
空耳;そら耳[そらみみ, soramimi] (n) (1) mishearing; (2) (feigned) deafness [Add to Longdo]
空笑い[そらわらい, sorawarai] (n,vs) feigned laughter [Add to Longdo]
空寝[そらね, sorane] (n,vs) feigned sleep; playing possum [Add to Longdo]
作り声[つくりごえ, tsukurigoe] (n) feigned voice; unnatural voice [Add to Longdo]
作り病[つくりやまい, tsukuriyamai] (n) feigned illness [Add to Longdo]
作り盲[つくりめくら, tsukurimekura] (n) (sens) feigned blindness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feign \Feign\, v. t. [imp. & p. p. {Feigned}; p. pr. & vb. n.
   {Feigning}.] [OE. feinen, F. feindre (p. pr. feignant), fr.
   L. fingere; akin to L. figura figure,and E. dough. See
   {Dough}, and cf. {Figure}, {Faint}, {Effigy}, {Fiction}.]
   1. To give a mental existence to, as to something not real or
    actual; to imagine; to invent; hence, to pretend; to form
    and relate as if true.
    [1913 Webster]
 
       There are no such things done as thou sayest, but
       thou feignest them out of thine own heart. --Neh.
                          vi. 8.
    [1913 Webster]
 
       The poet
       Did feign that Orpheus drew trees, stones, and
       floods.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To represent by a false appearance of; to pretend; to
    counterfeit; as, to feign a sickness. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To dissemble; to conceal. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feigned \Feigned\, a.
   Not real or genuine; pretended; counterfeit; insincere;
   false. "A feigned friend." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Give ear unto my prayer, that goeth not out of feigned
      lips.                  --Ps. xvii. 1.
   -- {Feign"ed*ly}, adv. -- {Feign"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      Her treacherous sister Judah hath not turned unto me
      with her whole heart, but feignedly.   --Jer. iii.
                          10.
   [1913 Webster]
 
   {Feigned issue} (Law), an issue produced in a pretended
    action between two parties for the purpose of trying
    before a jury a question of fact which it becomes
    necessary to settle in the progress of a cause. --Burill.
    --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feigned
   adj 1: not genuine; "feigned sympathy"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top