ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feign

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feign-, *feign*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feign(vt) แสร้งทำ, See also: แกล้งทำ, เสแสร้ง, Syn. pretend, simulate
feigned(adj) ซึ่งเสแสร้ง, See also: ซึ่งกุขึ้นมา, Syn. simulated
feigned(adj) ซึ่งสร้างขึ้นมา, See also: ซึ่งทำเลียนแบบ, ซึ่งทำปลอมแปลง, Syn. counterfeit, fake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feign(เฟน) { feigned, feigning, feigns } vt. แกล้งทำ, แสร้ง, แสร้งทำ, เสกสรรค์, ปลอม, เลียนแบบ. vi.แสร้ง, ปั้นเรื่อง, See also: feigner n. feigningly adv., Syn. simulate, affect
feigned(เฟนดฺ) adj. แสร้ง, ปลอม, ปลอมแปลง, เลียนแบบ, ปั้นขึ้นเอง., See also: feignedly adv. feignedness n.
unfeigned(อันเฟนดฺ') adj. ไม่ได้เสแสร้ง, แท้จริง, แท้, ไม่ได้ปลอมแปลง., See also: unfeignedly adv., Syn. real, sincere

English-Thai: Nontri Dictionary
feign(vt) เสแสร้ง, แกล้งทำ, ปลอม, เลียนแบบ, กุเรื่อง, ปั้นเรื่อง
unfeigned(adj) จริงใจ, ไม่เสแสร้ง, แท้จริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Any man who made me feel desperate enough to feign a pregnancy wasn't worth fighting for.ใครก็ตามที่ทำให้ฉันรู้สึกจนตรอกจนต้อง โกหกเรื่องท้องขึ้นมา ก็ไม่มีค่าพอที่จะสู้รบด้วย The Nanny Diaries (2007)
He claims he met you at butter that night you feign serena.เขาบอกว่าเขาเคยเจอเธอที่ บัตเตอร์ คืนที่เธอหลอก เซรีน่า Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
And when she came of age, we sent her back to you, to feign allegiance and deliver you into our hands.และเมื่อเธอโตขึ้น เราส่งเธอกลับไปหาพวกเจ้า ให้พาพวกเจ้ามาส่งถึงมือเรา Centurion (2010)
He feigns injury in order to get her to help him.เขาแกล้งทำเป็นบาดเจ็บ เพื่อให้เธอเข้ามาช่วยเขา Proof (2011)
Well, maybe, but, Blair, what is a lifetime of blackmailing authority figures and casting out townies if it doesn't add up to the ability to at least feign a marginal level of happiness at an office party?อาจจะ แต่แบลร์ อะไรที่เป็นสิ่งทำมาตลอดชีวิิตทั้งการแบลคเมลล์ และการไล่ออกจากเมือง The End of the Affair? (2012)
You think a sorceress of her power couldn't feign any look she wished?เจ้าคิดว่าอำนาจมนตราของนาง จะสร้างภาพลักษณ์ที่ลวงตาไม่ได้หรือไง The Kindness of Strangers (2012)
She may even have an illness or feign one to gain their sympathy.เธออาจมีอาการป่วยหรือแกล้งทำว่ามี เพื่อให้ได้รับความเห็นใจ Alchemy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feignHe feigned indifference to the girl.
feignWill you keep feigning calm through pretended ignorance or ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำไก๋(v) feign innocence, See also: pretend ignorance, Syn. ทำไม่รู้ไม่ชี้, ทำไม่รู้ไม่เห็น, Example: อย่าทำไก๋ไปเลยฉันรู้แกวเธอหรอก
ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน(v) feign indifference, See also: pretend indifference, Syn. ไม่สนใจ, ไม่รู้ไม่ชี้, เมินเฉย, Example: ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนถ้านักการเมืองทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ไม่รับฟังปัญหาของประชาชน, Thai Definition: เมินเฉยต่อเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น, Notes: (สำนวน)
แสร้ง(v) feign, See also: pretend, sham, affect, Syn. เสแสร้ง, แกล้ง, Example: เขาถึงกับถอนหายใจและพยายามข่มความรู้สึกเหล่านั้นโดยแสร้งเบือนหน้าไปทางอื่นเสีย, Thai Definition: จงใจทำให้ผิดจากความจริง
ทำหน้าทำตา(v) make funny face, See also: feign facial expression, Example: เด็กๆ พากันทำหน้าทำตาหลอกเขา, Thai Definition: แสดงกิริยาอาการทางหน้าตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก๋[kai] (v) EN: feign ignorance
เกกมะเหรก[kēkmarēk] (n) EN: ne'er-do-well ; good-for-nothing ; layabout ; idler ; badly-behaved person ; unruly person ; delinquent ; quarrel-some person  FR: fainéant [ m ] ; feignant [ m ]
แกล้ง[klaēng] (v) EN: pretend ; feign ; affect ; sham ; humbug  FR: feindre ; faire semblant (de) ; simuler
มารยา[mānyā] (v) EN: pretend ; feign  FR: feindre
แสร้ง[saēng] (v) EN: pretend ; feign ; sham; affect  FR: feindre ; simuler ; affecter
แสร้ง[saērong] (v) EN: pretend ; feign ; make a pretense (of)  FR: feindre (de) ; faire semblant (de)
สมมติ[sommot = sommotti] (v) EN: suppose ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct
ทำ[tham] (v) EN: pretend ; affect ; feign
ทำไก๋[tham kai] (v, exp) EN: feign ignorance ; play dumb ; pretend not to know   FR: faire l'innocent
ทำเป็น[tham pen] (v, exp) EN: pretend ; feign ; act as  FR: feindre ; agir comme

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
feign
feigned
feigning

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feign
feigns
feigned
feigning

Japanese-English: EDICT Dictionary
称する[しょうする, shousuru] (vs-s, vt) (1) to take the name of; to call oneself; (2) to pretend; to feign; to purport; (P) #7,561 [Add to Longdo]
お惚け;お恍け;御惚け;御恍け[おとぼけ, otoboke] (n) (See 恍け・とぼけ) feigned ignorance [Add to Longdo]
しらばくれる;しらばっくれる[shirabakureru ; shirabakkureru] (v1, vi) to play dumb; to feign ignorance; to act as innocent [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp, v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
ばっくれ[bakkure] (n) (1) (sl) feigning ignorance; (2) evading one's responsibilities [Add to Longdo]
ばっくれる[bakkureru] (v1) (1) (sl) to feign ignorance; (2) to evade one's responsibilities [Add to Longdo]
仮病[けびょう, kebyou] (n, adj-no) feigned illness [Add to Longdo]
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive [Add to Longdo]
擬死[ぎし, gishi] (n) feigning death [Add to Longdo]
泣き真似[なきまね, nakimane] (n) feigned or crocodile tears [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feign \Feign\, v. t. [imp. & p. p. {Feigned}; p. pr. & vb. n.
   {Feigning}.] [OE. feinen, F. feindre (p. pr. feignant), fr.
   L. fingere; akin to L. figura figure,and E. dough. See
   {Dough}, and cf. {Figure}, {Faint}, {Effigy}, {Fiction}.]
   1. To give a mental existence to, as to something not real or
    actual; to imagine; to invent; hence, to pretend; to form
    and relate as if true.
    [1913 Webster]
 
       There are no such things done as thou sayest, but
       thou feignest them out of thine own heart. --Neh.
                          vi. 8.
    [1913 Webster]
 
       The poet
       Did feign that Orpheus drew trees, stones, and
       floods.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To represent by a false appearance of; to pretend; to
    counterfeit; as, to feign a sickness. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To dissemble; to conceal. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feign
   v 1: make believe with the intent to deceive; "He feigned that
      he was ill"; "He shammed a headache" [syn: {feign}, {sham},
      {pretend}, {affect}, {dissemble}]
   2: make a pretence of; "She assumed indifference, even though
     she was seething with anger"; "he feigned sleep" [syn:
     {simulate}, {assume}, {sham}, {feign}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top