ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissemble

D IH2 S EH1 M B AH0 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissemble-, *dissemble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissemble[VI] อำพราง, See also: ปิดบัง, ปกปิด, ซ่อนเร้น, แสร้างทำกลบเกลื่อน, Syn. disquise, camouflage, Ant. reveal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissemble(ดิเซม'เบิล) vt. อำพราง,กลบเกลื่อน,แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น,กลบเกลื่อน., See also: dissembler n. ดูdissemble dissemblingly adv. ดูdissemble, Syn. conceal,pretend,affect

English-Thai: Nontri Dictionary
dissemble(vt) ปลอมแปลง,ซ่อน,ปิดบัง,อำพราง,กลบเกลื่อน,เสแสร้ง
dissembler(n) คนเสแสร้ง,คนหน้าไหว้หลังหลอก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไขสือ[V] pretend, See also: dissemble, Syn. แกล้งโง่, ไก๋, Example: อย่ามาทำเป็นไขสือหน่อยเลย เขาบอกรักเธอแล้วใช่ไหม, Thai definition: รู้แล้วทำเป็นไม่รู้
แสร้งทำ[V] affect, See also: dissemble, Syn. เสแสร้ง, แสร้ง, แกล้งทำ, Ant. ตั้งใจทำ, Example: ในที่สุดธาตุแท้ของมนุษย์ก็ถูกเปิดเผยออกมา ไม่มีใครมาแสร้งทำตัวเป็นผู้วิเศษเพื่ออ้างเอาอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นๆ ได้ตลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พราง[v.] (phrāng) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble   FR: camoufler ; déguiser
แสร้งทำ [v.] (saēngtham) EN: affect ; dissemble   FR: simuler ; jouer la comédie ; affecter
เสแสร้ง[v.] (sēsaērong) EN: dissemble ; pretend   FR: faire semblant

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSEMBLE    D IH2 S EH1 M B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissemble    (v) dˈɪsˈɛmbl (d i1 s e1 m b l)
dissembled    (v) dˈɪsˈɛmbld (d i1 s e1 m b l d)
dissembler    (n) dˈɪsˈɛmblər (d i1 s e1 m b l @ r)
dissembles    (v) dˈɪsˈɛmblz (d i1 s e1 m b l z)
dissemblers    (n) dˈɪsˈɛmbləz (d i1 s e1 m b l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗ます;晦ます[くらます, kuramasu] (v5s,vt) (1) to abscond; to conceal oneself; (2) to deceive; to dissemble; to fool [Add to Longdo]
偽善者[ぎぜんしゃ, gizensha] (n) hypocrite; dissembler; wolf in sheep's clothing; fox in a lamb's skin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissemble \Dis*sem"ble\, v. i.
   To conceal the real fact, motives, intention, or sentiments,
   under some pretense; to assume a false appearance; to act the
   hypocrite.
   [1913 Webster]
 
      He that hateth dissembleth with his lips. --Prov. xxvi.
                          24.
   [1913 Webster]
 
      He [an enemy] dissembles when he assumes an air of
      friendship.               --C. J. Smith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissemble \Dis*sem"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Dissembled}; p.
   pr. & vb. n. {Dissembling}.] [OF. dissembler to be
   dissimilar; pref. dis- (L. dis-) + F. sembler to seem, L.
   simulare to simulate; cf. L. dissimulare to dissemble. See
   {Simulate}, and cf. {Dissimulate}.]
   1. To hide under a false semblance or seeming; to feign
    (something) not to be what it really is; to put an untrue
    appearance upon; to disguise; to mask.
    [1913 Webster]
 
       Dissemble all your griefs and discontents. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Perhaps it was right to dissemble your love,
       But -- why did you kick me down stairs? --J. P.
                          Kemble.
    [1913 Webster]
 
   2. To put on the semblance of; to make pretense of; to
    simulate; to feign.
    [1913 Webster]
 
       He soon dissembled a sleep.      --Tatler.
 
   Syn: To conceal; disguise; cloak; cover; equivocate. See
     {Conceal}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissemble
   v 1: make believe with the intent to deceive; "He feigned that
      he was ill"; "He shammed a headache" [syn: {feign}, {sham},
      {pretend}, {affect}, {dissemble}]
   2: hide under a false appearance; "He masked his disappointment"
     [syn: {dissemble}, {cloak}, {mask}]
   3: behave unnaturally or affectedly; "She's just acting" [syn:
     {dissemble}, {pretend}, {act}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top