ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissimulate

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissimulate-, *dissimulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissimulate[VT] ปิดบัง, See also: อำพราง, แกล้งทำ, Syn. dissemble
dissimulate[VI] ปิดบัง, See also: อำพราง, แกล้งทำ, Syn. dissemble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissimulatevt. ซ่อนเร้น,อำพราง,แกล้งทำ. vi. อำพราง., See also: dissimulative adj. ดูdissimulate dissimulator n. ดูdissimulate

English-Thai: Nontri Dictionary
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissimulate    (v) dˈɪsˈɪmjulɛɪt (d i1 s i1 m y u l ei t)
dissimulated    (v) dˈɪsˈɪmjulɛɪtɪd (d i1 s i1 m y u l ei t i d)
dissimulates    (v) dˈɪsˈɪmjulɛɪts (d i1 s i1 m y u l ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissimulate \Dis*sim"u*late\, a. [L. dissimulatus, p. p. of
   dissimulare. See {Dissemble}.]
   Feigning; simulating; pretending. [Obs.] --Henryson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dissimulate \dis*sim"u*late\, v. i.
   To dissemble; to feign; to pretend.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissimulate
   v 1: hide (feelings) from other people

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top