ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แกล้งทำ

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แกล้งทำ-, *แกล้งทำ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our methods do not differ as much as you pretend.วิธีของเรา ก็ไม่แตกต่างกันมากอย่างที่คุณแกล้งทำ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You fired the gun in the dark, and missed, so you pretended he was dead that's how you were able to kill him later, unobserved.คุณยิงปืนตอนที่มืดและพลาด ดังนั้นคุณจึงแกล้งทำเป็นว่าเขาตายแล้ว ซึ่งเป็นวิธีที่คุณสามารถที่ จะฆ่าเขาหลังจากนั้นโดยไม่มีใครสังเกต Clue (1985)
I've looked. Jasmine, I do love you, but I've got to stop pretending to be something I'm not.จัสมิน ฉันรักเธอ แต่ฉันต้องหยุด แกล้งทำเป็นบางสิ่งที่ข้าไม่ได้เป็น Aladdin (1992)
Maybe I'm acting out your unconscious impulses.บางที ฉันกำลังแกล้งทำเป็นโง่อยู่ก็ได้ Basic Instinct (1992)
They're withholding payment. Sure, so would I, so would you. I wouldn't worry.ข่าวซุบซิบว่าคุณแกล้งทำผิดขนาด Schindler's List (1993)
I dropped the chalk to look under your dress.ผมแกล้งทำชอล์กตก เพื่อมองใต้กระโปรงครู Wild Reeds (1994)
Our last kopeck gone for this flea-infested theatre and still no girl to pretend to be Anastasia.เหรียญสุดท้ายของเราไปแล้ว สำหรับโรงละคร และยังไม่มีหญิงคนใดแกล้งทำ เป็นอนาสเตเชีย Anastasia (1997)
If you're going to pretend like you don't care, don't look up.ถ้าคุณจะแกล้งทำเป็นไม่สนล่ะก็.. Gattaca (1997)
Clippity-clop. ignores me.กุบ ๆ กับ ๆ แกล้งทำเป็นไม่เห็นซะ As Good as It Gets (1997)
Everybody knows everything you do. They're pretending.พวกเขาแกล้งทำ ทุกคนเสแสร้ง The Truman Show (1998)
You are too damn smart to be floating around here... pretending you don't see all the holes in this bullshit.คุณดูดีเกินไป/ที่จะมาเดินร่อนอยู่แถวนี้... แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น/เรื่องบ้าๆ พวกนี้ซะ American History X (1998)
I'll pretend not to see it.ฉันจะแกล้งทำเป็นไม่เห็นซะ The Red Violin (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกล้งทำ[adj.] (klaēng tham) EN: fake   FR: feindre ; dissimuler
แกล้งทำเป็นตาย[xp] (klaēng thampen tāi) FR: faire le mort

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feign[VT] แสร้งทำ, See also: แกล้งทำ, เสแสร้ง, Syn. pretend, simulate
play the fool[IDM] แกล้งโง่, See also: แกล้งทำตัวตลกๆ
impersonate[VT] เลียนแบบ, See also: แกล้งทำเป็น, ปลอมเป็น, Syn. imitate, mimic
make a show of[IDM] แสร้งทำ, See also: แกล้งทำ
make out[PHRV] แสร้งทำ, See also: แกล้งทำ, เสแสร้ง, ปลอมแปลง
make believe[IDM] เสแสร้ง, See also: แกล้งทำ, จอมปลอม, Syn. feign, simulate, pretend
make-believe[ADJ] เสแสร้ง, See also: แกล้งทำ, Syn. pretended, fraudulent, fantastic
play[VI] แกล้งทำ, Syn. pretend
pretend[VI] แกล้งทำว่าเป็นจริง, Syn. feign, simulate, falsely
pretend[VT] แกล้งทำว่าเป็นจริง, Syn. feign, simulate, falsely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask,change,camouf
dissemble(ดิเซม'เบิล) vt. อำพราง,กลบเกลื่อน,แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น,กลบเกลื่อน., See also: dissembler n. ดูdissemble dissemblingly adv. ดูdissemble, Syn. conceal,pretend,affect
dissimulatevt. ซ่อนเร้น,อำพราง,แกล้งทำ. vi. อำพราง., See also: dissimulative adj. ดูdissimulate dissimulator n. ดูdissimulate
dissimulationn. การอำพราง,การซ่อนเร้น,การแกล้งทำ, Syn. feigning
feign(เฟน) {feigned,feigning,feigns} vt. แกล้งทำ,แสร้ง,แสร้งทำ,เสกสรรค์,ปลอม,เลียนแบบ. vi.แสร้ง,ปั้นเรื่อง, See also: feigner n. feigningly adv., Syn. simulate,affect
impersonate(อิมเพอ' ซะเนท) vt. แกล้งทำเป็น, เสแสร้ง, แสดงออก, เลียนแบบ, ปลอมแปลง. -adj. เกี่ยวกับบุคลิกภาพ, เป็นลักษณะของบุคลิกภาพ., See also: impersonation n. impersonator n., Syn. imiate, represent
make-believe(เมค'บิลีฟว) n. การเสแสร้ง,การแกล้งทำ,ผู้เสแสร้ง,ผู้แกล้งทำ. adj. แกล้งทำ,กุเรื่องขึ้น,ไม่จริง, Syn. pretense,pretender

English-Thai: Nontri Dictionary
act(vi,vt) ปฏิบัติ,แสดง,กระทำ,แกล้งทำ,เล่นละคร
deceptive(adj) ที่งหลอกลวง,ที่แกล้งทำ,ที่ตบตา
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง
dissimulation(n) การอำพราง,การปิดบัง,การแกล้งทำ,การซ่อนเร้น
feign(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปลอม,เลียนแบบ,กุเรื่อง,ปั้นเรื่อง
fool(vi,vt) หลอกลวง,ลวง,โกง,ต้มตุ๋น,เล่นตลก,แกล้งทำ,ทำโง่ๆ
pretence(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
pretense(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top