หรือคุณหมายถึง chillineß?
Search result for

chilliness

(5 entries)
(0.04 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chilliness-, *chilliness*, chillines
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chillinessหนาวสั่น,สะท้าน [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寒冷[かんれい, kanrei] (adj-na,n,adj-no) cold; coldness; chilliness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chilliness \Chill"i*ness\, n.
   1. A state or sensation of being chilly; a disagreeable
    sensation of coldness.
    [1913 Webster]
 
   2. A moderate degree of coldness; disagreeable coldness or
    rawness; as, the chilliness of the air.
    [1913 Webster]
 
   3. Formality; lack of warmth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chilliness
   n 1: the property of being moderately cold; "the chilliness of
      early morning" [syn: {chilliness}, {coolness}, {nip}]
   2: a lack of affection or enthusiasm; "a distressing coldness of
     tone and manner" [syn: {coldness}, {coolness}, {frigidity},
     {frigidness}, {iciness}, {chilliness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top