ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

standoffish

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -standoffish-, *standoffish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
standoffish[ADJ] ใจเย็น, See also: สุขุม, เยือกเย็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มึน[v.] (meun) EN: become estranged ; be distant ; be standoffish ; be on bad terms   
มึนตึง[v.] (meunteung) EN: be standoffish ; show coolness ; turn a cold shoulder to ; put on a serious look   FR: être distant ; montrer de la froideur ; bouder ; battre froid à qqn. (litt.)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
standoffish (j) stˈændˈɒfɪʃ (s t a1 n d o1 f i sh)
standoffishly (a) stˈændˈɒfɪʃliː (s t a1 n d o1 f i sh l ii)
standoffishness (n) stˈændˈɒfɪʃnəs (s t a1 n d o1 f i sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 standoffish \stand*off"ish\, stand-offish \stand-off"ish\a.
   Shy or distant in manner; cold; aloof; reserved; not
   friendly.
 
   Syn: offish.
     [PJC] -- {stand*off"ish*ness}, n. -- {stand*off"ish*ly},
     adv.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 standoffish
   adj 1: lacking cordiality; unfriendly; "a standoffish manner"
       [syn: {offish}, {standoffish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top