ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interested

IH1 N T AH0 R EH2 S T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interested-, *interested*, interest, intereste
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interested(adj) ซึ่งสนใจ, See also: ซึ่งอยากรู้, ซึ่งเอาใจใส่, Syn. concerned, curious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disinterestedadj. ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว, ไม่สนใจ, เมินเฉย, Syn. impartial, indifferent
uninterested(อันอิน'เทอเรสทิด) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, เบื่อหน่าย, ไม่มีความสนใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
disinterested(adj) ไม่สนใจ, ไม่นำพา, เมินเฉย, ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่แยแส, ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interested personบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย, บุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interested third personบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interested person(n) ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He might be interested to hear your proposition.ผมว่าท่านคงสนใจฟังข้อเสนอของคุณ เอาสิ เล่าให้ท่านฟังเลย Rebecca (1940)
I'm only interested in what name Jackson's hiding under now!ฉันแค่ต้องการรู้ว่า แจ๊คสันคือชื่อปลอมหรือเปล่า? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He said quite a bit that should interest you and one or two things that interested me.ที่เขาพูดน่าสนใจมาก นายควรจะสนใจ ...และ 1 หรือ 2 อย่าง ที่ทำให้ผมสนใจ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Maybe you know why a high-roller like Hedley Lamarr is interested in Rock Ridge.มองโก นายอาจจะรู้ ว่าทำไมไอ้ปลาไหล ...อย่างเฮดลีย์ ถึงสนใจร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
"I'm not interested in your vagina, cover it up""ฉัน'ไม่สนใจในช่องคลอดของคุณ . ,\ Ncover ที่มันขึ้น" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
God may have been interested in you as an assistant manager we'll just see how he feels about you as a bag stuffer.พระเจ้าอาจคุยกับคุณในฐานะที่ คุณเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ แล้วเราจะรู้ว่าท่านรู้สึกยังไง ถ้าคุณเป็นเด็กหยิบของใส่ถุง Oh, God! (1977)
- She's interested in your favourite subject:-เขาสนใจในเรื่องที่คุณชอบน่ะ Suspiria (1977)
They would if they were interested in keeping the place.พวกเขาควรจะจ่ายถ้าพวกเขาต้องการเก็บรักษาสถานที่นี้ไว้ The Blues Brothers (1980)
Surely he told you there'd be other interested parties?เขาต้องบอกเธอแน่ๆว่า ยังมีคนสนใจอื่นๆอีก? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
He's interested in flowers. I told him he could wander your garden.เขาสนใจดอกไม้ ผมเลยบอกให้เขา เดินชมสวนตอนที่เราคุยกัน Gandhi (1982)
But I don't know why either should be interested in an old man sitting alone in prison while the rest of the world is blowing itself to pieces.แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะมาสนใจคนแก่ ที่นั่งอยู่ในคุกคนเดียว ขณะที่ทั้งโลกกำลังแยกเป็นเสี่ยงๆ Gandhi (1982)
I ain't interested in being friends.แล้วก็ไม่สนใจเรื่องที่เป็นเพื่อนอะไรนั่นด้วย Labyrinth (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interestedAll are interested in Japan.
interestedApart from the plot, the book interested me.
interestedAre you interested in buying an encyclopedia?
interestedAre you interested in flowers?
interestedAre you interested in foreign languages?
interestedAre you interested in Japanese music?
interestedAre you interested in music?
interestedAre you interested in politics?
interestedAre you interested in that girl?
interestedChild as he was, he was interested in reading books on philosophy.
interestedEmily is very interested in tea ceremony and flower arrangement.
interestedEverybody was interested in the story.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเอาใจใส่(adv) attentively, See also: interestedly, Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ, Ant. อย่างเพิกเฉย, อย่างเฉยเมย, Example: คุณหมอถามอาการคนไข้อย่างเอาใจใส่
อย่างสนใจ(adv) interestedly, See also: attentively, Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างตั้งใจ, อย่างสนอกสนใจ, Ant. อย่างขอไปที, Example: นักศึกษาเข้าร่วมฟังการอภิปรายกันอย่างสนใจ
ความน่าสนใจ(n) interestedness, See also: remarkableness, noteworthiness, Syn. ความน่าดึงดูดใจ, Example: ละครเวทีมีความน่าสนใจอยู่ที่การเขียนบท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝักใฝ่[fakfai] (v) EN: concentrate on ; pay attention to ; be interested in
แคร์[khaē] (v) EN: care ; be concerned ; be interested ; be worried  FR: se sentir concerné
ความน่าสนใจ[khwām nāsonjai] (n) EN: attractiveness ; interestedness  FR: attractivité [ f ]
เหนื่อยหน่าย[neūay-nāi] (v) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of
เหนื่อยหน่าย[neūay-nāi] (v) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of  FR: être fatigué de ; en avoir assez de
นิยม[niyom] (v) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to  FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
ผู้สนใจ[phū sonjai] (n, exp) EN: anyone interested ; those interested  FR: personne intéressée [ f ]
แปลกใจ[plaēkjai] (v) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze  FR: être surpris ; être étonné
สน[son] (v) EN: be interested (inf.) ; be interested in ... (inf.)  FR: être intéressé (inf.) ; être intéressé par ... (inf.)
สนใจ[sonjai] (v) EN: be interested ; be interested in ...  FR: s'intéresser ; être intéressé ; prendre intérêt

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTERESTED IH1 N T AH0 R EH2 S T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interested (v) ˈɪntrəstɪd (i1 n t r @ s t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有兴趣[yǒu xìng qù, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, / ] interested; interesting, #7,779 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interessent { m }; Interessentin { f } | Interessenten { pl } | keinen Interessenten findeninterested party; interested person | interested parties | to go begging [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さもしい[samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean [Add to Longdo]
ナウナウイズム[naunauizumu] (n) now-now-ism; being interested only in the here and now without any regard for the future [Add to Longdo]
花より団子[はなよりだんご, hanayoridango] (exp) dumplings rather than flowers; people are more interested in the practical over the aesthetic [Add to Longdo]
関係団体[かんけいだんたい, kankeidantai] (n) (1) affiliate (company, organization); (2) concerned bodies; interested organizations [Add to Longdo]
希望者[きぼうしゃ, kibousha] (n) applicant; candidate; person interested in doing something; person wanting to do something; interested party [Add to Longdo]
気がない;気が無い[きがない, kiganai] (exp) (1) (See 気のない) to be uninterested; (adj-f) (2) indifferent; listless [Add to Longdo]
気乗り[きのり, kinori] (n, vs) interested in [Add to Longdo]
詰まらなさそう[つまらなさそう, tsumaranasasou] (adj-na) (uk) (See 詰まらなそう) bored; bored-looking; uninterested [Add to Longdo]
詰まらなそう[つまらなそう, tsumaranasou] (adj-na) (uk) (See 詰まらなさそう) bored; bored-looking; uninterested [Add to Longdo]
興がる[きょうがる, kyougaru] (v5r, vi) to be amused or interested in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interest \In"ter*est\, v. t. [imp. & p. p. {Interested}; p. pr.
   & vb. n. {Interesting}.] [From interess'd, p. p. of the older
   form interess, fr. F. int['e]resser, L. interesse. See
   {Interest}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To engage the attention of; to awaken interest in; to
    excite emotion or passion in, in behalf of a person or
    thing; as, the subject did not interest him; to interest
    one in charitable work.
    [1913 Webster]
 
       To love our native country . . . to be interested in
       its concerns is natural to all men.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       A goddess who used to interest herself in marriages.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To be concerned with or engaged in; to affect; to concern;
    to excite; -- often used impersonally. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Or rather, gracious sir,
       Create me to this glory, since my cause
       Doth interest this fair quarrel.   --Ford.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause or permit to share. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The mystical communion of all faithful men is such
       as maketh every one to be interested in those
       precious blessings which any one of them receiveth
       at God's hands.            --Hooker.
 
   Syn: To concern; excite; attract; entertain; engage; occupy;
     hold.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interested \In"ter*est*ed\ ([i^]n"t[~e]r*[e^]st*[e^]d), a. [See
   {Interest}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. Having the attention engaged; having emotion or passion
    excited; as, an interested listener.
    [1913 Webster]
 
   2. Having an interest; concerned in a cause or in
    consequences; liable to be affected or prejudiced; as, an
    interested witness; an interested party.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interested
   adj 1: having or showing interest; especially curiosity or
       fascination or concern; "an interested audience";
       "interested in sports"; "was interested to hear about her
       family"; "interested in knowing who was on the
       telephone"; "interested spectators" [ant: {uninterested}]
   2: involved in or affected by or having a claim to or share in;
     "a memorandum to those concerned"; "an enterprise in which
     three men are concerned"; "factors concerned in the rise and
     fall of epidemics"; "the interested parties met to discuss
     the business" [syn: {concerned}, {interested}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top