ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disinterested

D IH0 S IH1 N T R IH0 S T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disinterested-, *disinterested*, disinterest, disintereste
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disinterested(adj) ไม่เกี่ยวข้อง, See also: ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย, ไม่สนใจ, Syn. dispassionate, fair, indifferent, Ant. interested, prejudiced, biased

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disinterestedadj. ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว, ไม่สนใจ, เมินเฉย, Syn. impartial, indifferent

English-Thai: Nontri Dictionary
disinterested(adj) ไม่สนใจ, ไม่นำพา, เมินเฉย, ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่แยแส, ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disinterestednessความเป็นกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His choice is disinterested at least. He must know that our father can give him nothing.สิ่งที่เขาเลือกจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไร เขาต้องรู้สิว่าพ่อเราไม่สามารถให้อะไรเขาได้ Episode #1.5 (1995)
She seems disinterested in doing business with you today.หล่อนไม่สนใจที่จะทำธุรกิจกับคุณแล้ววันนี้ Advanced Dungeons & Dragons (2011)
I don't think you really need me. What about him? He's secretly disinterested or--?แล้วเค้าล่ะเป็นไง ดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่ The Thing (2011)
According to the Relationship Agreement, on the anniversary of our first date, he must take me to a nice dinner, ask about my day and engage in casual physical contact that a disinterested onlooker might mistake for intimacy.ในวันครบรอบ 1 ปีจากเดทแรกของเรา เขาต้องพาฉันไปดินเนอร์ที่ดีๆ ไถ่ถามว่าแต่ละวันเป็นไงบ้าง และมีความสัมพันธ์ทางกายบ้างเป็นครั้งคราว The Date Night Variable (2012)
What part would you have me be disinterested in?จะไม่ให้ฉันสนใจได้ยังไง Bondage and Beta Male Sexuality (2014)
Tragically Disinterested Parents.ลูกที่พ่อแม่ไม่ต้องการไง Fallen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disinterestedAs a disinterested third-party I can declare that she secretly loves him.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISINTERESTED D IH0 S IH1 N T R IH0 S T IH0 D
DISINTERESTED D IH0 S IH1 N R IH0 S T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disinterested (j) dˈɪsˈɪntrəstɪd (d i1 s i1 n t r @ s t i d)
disinterestedly (a) dˈɪsˈɪntrəstɪdliː (d i1 s i1 n t r @ s t i d l ii)
disinterestednes (n) dˈɪsˈɪntrəstɪdnəs (d i1 s i1 n t r @ s t i d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
似非親[えせおや, eseoya] (n) distant disinterested parent [Add to Longdo]
石地蔵[いしじぞう, ishijizou] (n) (1) stone statue of Jizo; (2) taciturn person or someone disinterested in romance [Add to Longdo]
禅味[ぜんみ, zenmi] (n) the flavor of Zen; the flavour of Zen; air or style of disinterestedness [Add to Longdo]
疎い[うとい, utoi] (adj-i) (1) distant; estranged; disinterested; (2) (usu. as 〜に疎い) (ant [Add to Longdo]
第三者[だいさんしゃ, daisansha] (n) third party; third person; outsider; disinterested person; (P) [Add to Longdo]
無欲(P);無慾[むよく, muyoku] (adj-na, n, adj-no) unselfish; disinterested; unavaricious; free of avarice; (P) [Add to Longdo]
無欲無私[むよくむし, muyokumushi] (n) unselfish and impartial (disinterested) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disinterested \Dis*in"ter*est*ed\, a. [Cf. {Disinteressed}.]
   Not influenced by regard to personal interest or advantage;
   free from selfish motive; having no relation of interest or
   feeling; not biased or prejudiced; as, a disinterested
   decision or judge.
   [1913 Webster]
 
      The happiness of disinterested sacrifices. --Channing.
 
   Syn: Unbiased; impartial; uninterested; indifferent.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disinterested
   adj 1: unaffected by self-interest

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top