Search result for

impregnate

(31 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impregnate-, *impregnate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impregnate[VT] ทำให้ตั้งครรภ์ (คำทางการ), See also: ทำให้ตั้งท้อง, ทำให้มีลูก
impregnate[VT] ทำให้เต็มไปด้วย (มักใช้รูป passive), See also: ทำให้ชุ่มไปด้วย, Syn. saturate, soak
impregnate[ADJ] ที่ถูกทำให้อิ่มตัวด้วยบางสิ่ง, Syn. saturated
impregnate with[PHRV] ปฏิสนธิ, See also: ทำให้ตั้งครรภ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impregnate(อิมเพรก' เนท) vt. ตั้งครรภ์ได้, ปฏิสนธิ, ทำให้อิ่มตัว, ทำให้เต็มไปด้วย. -adj. ตั้งครรภ์, ได้รับการปฏิสนธิ., See also: impregnation n. impregnator n. (fill, saturate, imbue)

English-Thai: Nontri Dictionary
impregnate(vt) ทำให้ตั้งท้อง,ทำให้มีอยู่เต็ม,ทำให้ชุ่ม,ทำให้ซึมซาบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impregnate๑. ทำให้ตั้งครรภ์๒. ทำให้เอิบชุ่ม๓. (จิตเวช.) ทำให้ฝังใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impregnateเกาะติด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Someone has to believe me. Aliens have impregnated my mother.ใครสักคนต้องเชื่อผม พวกเอเลี่ยน ทำแม่ผมท้อง I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Are you saying that your fathers impregnated Patti LuPone in the Marriott in Akron?คุณจะบอกว่า พ่อคุณมีอะไรกับ แพตตี้ ลาโพน์ Dream On (2010)
Number two, I'm sure you're used to Hillbilly parents yelping adulation at you as they attempt to impregnate the tailpipes of various off-road vehicles.ข้อสอง ฉันแน่ใจว่าคุณถูกเลี้ยงจากครอบครัวบ้านนอก ร้องหงิงๆ สอพลอคุณอย่างที่พวกเขาพยายาม มีความสัมพันธ์กับท่อประปาและหลายๆ สิ่งบนยานออฟโรด Audition (2010)
I'm the guy who impregnated your daughter before she got electrocuted.ผมเป็นคนที่ทำให้ลูกสาวคุณท้อง ก่อนที่เธอจะถูกนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า Meet the Grandparents (2010)
Its blade is impregnated with basilisk venom.ใบมีดของมันดูดสารพิษบาซิลิสก์นั้นไว้ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
I would like him to witness as I impregnate his love.ข้าอยากให้มันได้เห็นข้า ทำให้นางอันเป็นที่รักของมันท้อง Your Highness (2011)
I've impregnated my girlfriend with a mutated wolf baby?ฉันทำแฟนสาวตั้งท้องลูกหมาป่า You're the One That I Haunt (2011)
She's gotta be wrong about the dates, but... you totally impregnated me... with a tiny huge-headed alien.เธออาจจะผิดเรื่องวัน แต่... นายทำฉันท้องแน่... กับตัวน้อยหัวโตนี่ You're the One That I Haunt (2011)
I'll impregnate the bitch.ข้าจะพิชิตมันเอง The Wolf and the Lion (2011)
"Sense of responsibility" is something needed only after a man impregnates a woman."สำนึกของความรับผิดชอบ"คือบางอย่างที่จำเป็น หลังจากที่ผู้ชายทำผู้หญิงท้องเท่านั้น Me Too, Flower! (2011)
After they were impregnated, they killed the male -- first cutting off certain body parts.หลังจากตั้งครรภ์ พวกเขาจะฆ่าผู้ชาย โดยตัดอวัยวะบางส่วนเสียก่อน The Slice Girls (2012)
He impregnated all of you?เขาทำพวกเธอท้องหมดเลยเหรอ Prom (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impregnateI impregnated his mind with new ideas.

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPREGNATE    IH2 M P R EH1 G N EY2 T
IMPREGNATED    IH2 M P R EH1 G N EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impregnate    (v) (i1 m p r e g n ei t)
impregnated    (v) (i1 m p r e g n ei t i d)
impregnates    (v) (i1 m p r e g n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impregnate \Im*preg"nate\ ([i^]m*pr[e^]g"n[=a]t), v. t. [imp. &
   p. p. {Impregnated} (-n[asl]*t[e^]d); p. pr. & vb. n.
   {Impregnating} (-n[asl]*t[i^]ng).] [LL. impraegnatus, p. p.
   of impraegnare to impregnate, fr. L. pref. im- in + praegnans
   pregnant. See {Pregnant}.]
   1. To make pregnant; to cause to conceive; to render
    prolific; to get with child or young.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) To come into contact with (an ovum or egg) so as
    to cause impregnation; to fertilize; to fecundate.
    [1913 Webster]
 
   3. To infuse an active principle into; to render fruitful or
    fertile in any way; to fertilize; to imbue.
    [1913 Webster]
 
   4. To infuse particles of another substance into; to
    communicate the quality of another to; to cause to be
    filled, imbued, mixed, or furnished (with something); as,
    to impregnate India rubber with sulphur; clothing
    impregnated with contagion; rock impregnated with ore.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impregnate \Im*preg"nate\ ([i^]m*pr[e^]g"n[=a]t), v. i.
   To become pregnant. --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impregnate \Im*preg"nate\ (-n[asl]t), a. [LL. impraegnatus, p.
   p.]
   Impregnated; made prolific.
   [1913 Webster]
 
      The scorching ray
      Here pierceth not, impregnate with disease. --Byron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impregnate
   v 1: fill, as with a certain quality; "The heavy traffic
      tinctures the air with carbon monoxide" [syn: {impregnate},
      {infuse}, {instill}, {tincture}]
   2: infuse or fill completely; "Impregnate the cloth with
     alcohol" [syn: {impregnate}, {saturate}]
   3: fertilize and cause to grow; "the egg was impregnated"
   4: make pregnant; "He impregnated his wife again" [syn:
     {impregnate}, {knock up}, {bang up}, {prang up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top