ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aquaculture

AE1 K W AH0 K AH2 L CH ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aquaculture-, *aquaculture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aquaculture[N] เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquaculture(แอด'ควะคัลเชอะ) n. การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใต้น้ำ, เกษตรกรรมใต้น้ำ., Syn. aquiculture

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquacultureการเพาะเลี้ยงในน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aquacultureการเพาะเลี้ยงในน้ำ [TU Subject Heading]
Aquaculture การเพาะเลี้ยงในน้ำ
การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเป็นแหล่ง อาหารและโปรตีน สำหรับสัตว์ และมนุษย์ มักใช้น้ำเสียเป็นแหล่งอาหารในการเพาะเลี้ยงซึ่งอาจมีปัญหา ด้านสาธารณสุขตามมา [สิ่งแวดล้อม]
Aquaculture industryอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงในน้ำ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
AQUACULTURE    AE1 K W AH0 K AH2 L CH ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水产业[shuǐ chǎn yè, ㄕㄨㄟˇ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] aquaculture, #55,480 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイルティラピア[, nairuteirapia] (n) Nile tilapia (Oreochromis niloticus niloticus) (larger member of the family Cichlidae, important to aquaculture since ancient Egypt) [Add to Longdo]
水耕栽培[すいこうさいばい, suikousaibai] (n) hydroponics; aquaculture; water culture; tank farming [Add to Longdo]
水産養殖[すいさんようしょく, suisanyoushoku] (n) aquaculture [Add to Longdo]
養殖業[ようしょくぎょう, youshokugyou] (n) aquaculture industry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aquaculture \aquaculture\ adj.
   1. the cultivation of aquatic animals, such as fish or
    shellfish, or of plants, such as seaweed, in a controlled
    and sometimes enclosed body of water. The term includes
    use of either salt or fresh water. It is a form of
    agriculture, but under water.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aquaculture
   n 1: rearing aquatic animals or cultivating aquatic plants for
      food

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top