Search result for

สมอง

(94 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมอง-, *สมอง*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
เลือดคั่งในสมอง (n ) blood clot in brain

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมอง[N] brains, See also: head, intelligence, intellect, wit, Syn. ปัญญา, ความคิด, สติปัญญา, Example: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการขับรถล้วนเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมองทั้งสิ้น
สมอง[N] brain, Syn. ขมอง, มันสมอง, Example: คนที่มีสมองและเส้นประสาทเป็นปกติจะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้, Count unit: สมอง, ก้อน, Thai definition: ส่วนที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ มีลักษณะนุ่มๆ หยุ่นๆ เป็นลูกคลื่น เป็นที่รวมประสาทให้เกิดความรู้สึก ฯลฯ
สมองกล[N] computer, Syn. คอมพิวเตอร์, Example: สมัยหนึ่งคอมพิวเตอร์เคยถูกเรียกว่าสมองกลหรือปัญญาประดิษฐ์เพราะนำคอมพิวเตอร์ไปเปรียบเทียบกับสมองมนุษย์, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่รับข้อมูล ประมวลผลด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ด้วยความเร็วสูง และแสดงผลผ่านอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
สมองใส[V] be clear-headed, See also: be bright, Syn. หัวใส, Ant. สมองทึบ, Example: ี้เด็กนักเรียนสมองใสมากที่สามารถคิดประดิษฐ์เครื่องแบบนี้ขึ้นมาได้, Thai definition: คิดได้อย่างทะลุปรุโปร่ง, คิดได้โดยคาดไม่ถึง
สมองใส[ADJ] clear-headed, See also: bright, Syn. หัวใส, Ant. สมองทึบ, Example: คนสมองใสทั้งหลายมักจะใช้วิธีการแกมโกงมาหากินกับคนที่ไม่รู้อยู่เสมอ
สมองทึบ[V] have a dull brain, See also: be stupid, Syn. โง่, เขลา, Ant. สมองใส, Example: เขาสมองทึบมากจนไม่มีใครอยากจะทำงานด้วย, Thai definition: เบาปัญญา, ซึ่งมีสติปัญญาไม่ดี
สมองทึบ[ADJ] dull, See also: thick-headed, stupid, dim-witted, Syn. โง่, เขลา, Ant. สมองใส, Example: ผมเป็นคนสมองทึบ จึงไม่มีภูมิความรู้ที่จะหยิบออกมาอวด
สมองไหล[N] brain drain, Example: ในวงการแพทย์เกิดสมองไหลต่อเนื่องจนเป็นปัญหายืดเยื้อมานานแล้ว, Thai definition: การอพยพของกลุ่มผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าเป็นจำนวนมาก เพื่อไปยังที่ที่มีรายได้สูงกว่า สภาพการทำงานที่ดีกว่า
สมองไหล[N] brain drain, Thai definition: การอพยพของกลุ่มผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าเป็นจำนวนมาก เพื่อไปยังที่ที่มีรายได้สูงกว่า สภาพการทำงานที่ดีกว่า
สมองไหล[V] brain drain

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมอง(สะหฺมอง) น. อวัยวะที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ เนื้อนุ่ม หยุ่น ลักษณะเป็นลอน เป็นศูนย์รวมระบบประสาท, มันสมอง ก็ว่า, ภาษาปากว่า ขมอง
สมองโดยปริยายหมายความว่า ปัญญาความคิด เช่น เขาเป็นคนสมองดี, มันสมอง หรือ หัวสมอง ก็ว่า.
สมองขี้เลื้อยน. ปัญญาทึบ, หัวขี้เลื่อย ก็ว่า.
สมองตายว. สภาวะที่สมองถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานโดยสิ้นเชิง ถือว่าสิ้นชีวิตแล้ว.
สมองฝ่อน. เนื้อสมองน้อยลงเนื่องจากมีการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทและเนื้อเยื่อของสมองหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encephalothlipsisสมองถูกบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encephalomalacia; necrencephalusสมองน่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
necrencephalus; encephalomalaciaสมองน่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parencephalon; cerebella (พหู.); cerebellum (เอก.); opisthencephalonสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opisthencephalon; cerebella (พหู.); cerebellum (เอก.); parencephalonสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebellum (เอก.); cerebella (พหู.); opisthencephalon; parencephalonสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebella (พหู.); cerebellum (เอก.); opisthencephalon; parencephalonสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrophy, cerebralสมองฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral atrophyสมองฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mesencephalon; midbrainสมองส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebral Palsyสมองพิการ, กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้พิการไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ สภาพพิการที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบคงตัว และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยังมีการเจริญเติบโตของสมองอยู่ คือ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนไปถึงระยะที่สมองมีการเจริญเติบโตเต็มที่ โดยทั่วไปถือเกณฑ์ไม่เกิน ๘ ขวบ [Assistive Technology]
Brainสมอง [TU Subject Heading]
Brain drainสมองไหล [TU Subject Heading]
Brain injuriesสมองบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Cerebral palsyสมองพิการ [TU Subject Heading]
Encephalitisสมองอักเสบ [TU Subject Heading]
Encephalitis, Japaneseสมองอักเสบ จาแปนนีส บี [TU Subject Heading]
Anencephalyสมอง, ภาวะไม่มี; ทารกไม่มีศีรษะ; ภาวะไม่มีสมอง; ไม่มีสมอง; เด็กไม่มีศีรษะ [การแพทย์]
Anoxia, Brainสมองขาดออกซิเจน [การแพทย์]
Brainสมอง,สมองใหญ่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The blood's returning to my head.เลือดมันไหลไปเลี้ยงสมองเร็วหนะ The Great Dictator (1940)
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
I got-a my guns here in the pass and I'll blow him to pieces.ฉันจะเอาปืนฉันเข้ามาในนี้ และฉันจะเป่าสมองมันซะ The Great Dictator (1940)
I got-a no strings but I got-a the brainฉันได้สตริงไม่ แต่ฉันได้สมอง Pinocchio (1940)
Though the body's worn out with fatigue, the mind works on.แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า สมองกลับไม่ได้หยุด Night and Fog (1956)
Keep their mind sharp and their dreams alive.เพื่อให้สมองไม่หยุดคิด และความฝันได้โลดแล่น Night and Fog (1956)
- For an old man who had a stroke, it is.- สำหรับชายชราที่มีโรคหลอดเลือดสมองเป็น 12 Angry Men (1957)
It's the brain drain.มันคือสมองไหล การระบายน้ำใน สมองของเขา Help! (1965)
It really is only a question of getting the right leg to respond to my brain.ขาขวาที่จะตอบสนอง เพื่อกระตุ้นการทำงานของ สมองของฉัน How I Won the War (1967)
- Oh... - Brain, brawn and guile...โอ้สมองกล้ามเนื้อและอุบาย How I Won the War (1967)
Of skin and guts and fortitude Of brain and brawn and guileของสมองและกล้ามเนื้อและ อุบาย How I Won the War (1967)
-All bone and no brain.มีแต่กระดูก ไม่มีสมอง Beneath the Planet of the Apes (1970)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมอง[n.] (samøng) EN: brain   FR: cerveau [m]
สมอง[n.] (samøng) EN: brains ; head ; intelligence ; intellect ; wit   FR: cervelle [f] ; matière grise [f] ; esprit [m] ; méninges [fpl] (fam.)
สมองสุขุม[adj.] (samøng sukhum) EN: sober-minded ; coolheaded   
สมองโปร่ง[v. exp.] (samøng prōng) EN: have one's mind clear   FR: avoir les idées claires
สมองโปร่ง[adj.] (samøng prōng) EN: clearheaded   
สมองไว[v.] (samøngwai) EN: be quick-witted   

English-Thai: Longdo Dictionary
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
acute stroke(n phrase) อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่
subcortical lacunar(n phrase) ช่องระหว่างหยักสมอง
dingbat(n slang vulgar) คนไร้สมอง, คนที่โง่เขลา
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backward[ADJ] ล่าช้า, See also: สมองช้า, สติปัญญาไม่ดี, Syn. slow
brain[N] สมอง, See also: มันสมอง
brain-dead[ADJ] สมองและส่วนสำคัญไม่ทำงาน
cerebrum[N] สมองส่วนที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์
encephalon[N] สมองของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
head[N] สมอง, See also: ความคิด
medulla[N] สมองส่วนใน (medulla oblongata), See also: สารที่อยู่ในอวัยวะภายในเช่น ไต, ต่อมหมวกไต, ไขกระดูก
medulla oblongata[N] สมองส่วนควบคุมการหายใจและการไหลเวียน
top story[SL] สมอง, Syn. upper story
upper story[SL] สมอง, Syn. top story

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acervulomaโรคเนื้องอกในสมองที่ประกอบด้วย psammoma bodies
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
alexia(อะเลค' เซีย) n. ความผิดปกติของสมองที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เชียนได้
apoplexy(แอพ'พะเพบคซี) n. การเป็นลมเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก, ภาวะตกโลหิตและไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อ (โดยเฉพาะสมอง) -apoplectiform, apoplectoid adj.
appestat(แอพ' พิสแทท) n. บริเวณสมองมนุษย์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมความอยากอาหาร
arachnoid(อะแรค'นอยด์) n. แมลงมุม, คล้ายใยแมงมุม, เกี่ยวกับเยื่อชั้นกลางที่หุ้มสมองและไขสันหลัง, (resembing a spider's web)
arbor vitae(อาร์'บอร์'ไว'ที) n. ส่วนของสมองน้อย (cerebellum) ที่คล้ายต้นไม้ ซึ่งเป็นลักษณะรูปแบบ ของเนื้อเยื่อสีเทา และขาวของประสาท (treelike appearance)
arbovirus(อาร์บะไว'รัส) n. ชื่อเชื้อไวรัสที่มีแมลง เป็นพาหะนำโรคสมองอักเสบ, ไข้เหลือง, dengue fever
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
brain(เบรน) {brained,braining,brains} n. สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาดมาก vt. ตีหัวสมองของ

English-Thai: Nontri Dictionary
aphasia(n) ความพิการทางสมอง
brain(n) สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาด
brainless(adj) ไม่มีสมอง,โง่,ไม่มีปัญญา,ปัญญาทึบ
brainwash(n) การล้างสมอง
brainwash(vt) ล้างสมอง
cerebellum(n) มันสมองส่วนล่าง
cerebral(adj) เกี่ยวกับมันสมอง
cerebrate(vt) คิด,ใคร่ครวญ,นึก,ไตร่ตรอง,ใช้สมอง
cerebrum(n) มันสมองส่วนบน
cortex(n) เยื่อหุ้มสมอง,เปลือกนอก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
embeded (n) สมองกลฝังตัว

German-Thai: Longdo Dictionary
Gehirn(n) |das, pl. Gehirne| สมอง
Erkrankung(n) |die, pl. Erkrankungen| โรค, การเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น Viele Erkrankungen des Gehirns und des Herzens beruhen auf einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen. โรคทางสมองและหัวใจมากมายมีสาเหตุมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างเซลล์ที่ได้ถูกรบกวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top