Search result for

ต่อมหมวกไต

(39 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อมหมวกไต-, *ต่อมหมวกไต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อมหมวกไต[N] adrenal gland, Example: ในร่างการคนเรามีต่อมหมวกไต 2 ต่อม รูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยมหรือรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่สองข้าง, Count unit: ต่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paranephros; gland, adrenal; gland, suprarenalต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suprarenal gland; gland, adrenal; paranephrosต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adrenal gland; gland, suprarenal; paranephrosต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, adrenal; gland, suprarenal; paranephrosต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, suprarenal; gland, adrenal; paranephrosต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperadrenalismต่อมหมวกไตทำงานเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suprarenal medulla; medulla, adrenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adrenal medulla; medulla, suprarenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla, adrenal; medulla, suprarenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla, suprarenal; medulla, adrenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adrenal glandต่อมหมวกไต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adrenal glandsต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Adrenal hyperplasia, Congenitalต่อมหมวกไตทำหน้าที่เกินแต่กำเนิด [TU Subject Heading]
Adrenal insufficeincyต่อมหมวกไตทำงานไม่เพียงพอ [TU Subject Heading]
Adrenal Cortexต่อมหมวกไตชั้นนอก, ต่อมหมวกไตส่วนเปลือกนอก, ต่อมหมวกไตส่วนเปลือก, เปลือกต่อมหมวกไต, ต่อมหมวกไตส่วนนอก, เปลือกของต่อมหมวกไต, ส่วนนอกของต่อมแอดรีนาล, แอดรีนาลคอรเทกซ์ [การแพทย์]
Adrenal Cortex Hormonesต่อมหมวกไตส่วนเปลือก, ฮอร์โมน; เปลือกต่อมหมวกไต, ฮอร์โมน [การแพทย์]
Adrenal Cortex Neoplasmsต่อมหมวกไตส่วนเปลือก, เนื้องอก; เปลือกต่อมหมวกไต, เนื้องอก [การแพทย์]
Adrenal Cortical Hyperfunctionต่อมหมวกไตทำงานมากกว่าปกติ [การแพทย์]
Adrenal Cortical Hypofunctionต่อมหมวกไตทำงานน้อยกว่าปกติ [การแพทย์]
Adrenal Gland Diseasesต่อมหมวกไต, โรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are also classic signs of an adrenal problem.เป็นลักษณะมาตราฐานของคนที่มีปัญหากับต่อมหมวกไต Last Resort (2008)
Turns out he has an adrenal mass.สรุปว่าเค้ามีก้อนที่ต่อมหมวกไต Invasion (2009)
What about the surgery?แล้วการผ่าตัดสำหรับเนื้องอกในต่อมหมวกไตของเขาล่ะ? Invasion (2009)
Severe thyroxine deficit, curiously high levels of adrenal hormones.ระดับไทร็อกซินต่ำมากๆ แต่ระดับของฮอร์โมนจาก ต่อมหมวกไตสูง อย่างผิดสังเกต Dream Logic (2009)
Kennedy was on steroids to treat Addison's Disease.ซึ่งยาส่งผลหลังและต่อมหมวกไต ซาโรยัน: The Proof in the Pudding (2010)
The adrenal glands hemorrhage, the brain goes into shutdown, then the major organs.ต่อมหมวกไต อาการตกเลือด สมองจะทำการ หยุดตัวเอง ในขณะนั้นจะทำการเปลี่ยนออร์แกน TS-19 (2010)
Damaged adrenal glands caused adrenal insufficiencies, which caused the collapse.ต่อมหมวกไตที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นเหตุให้ต่อมหมวกไตทำงานบกพร่อง ซึ่งเป็นสาเหตุ ของการหมดแรงล้มลง Last Temptation (2011)
(Thirteen) If her adrenal hormone levels are consistently low, we'll replace them.(չ) дѺҡǡ䵢ͧ ӵʹ เราจะทดแทนมัน Last Temptation (2011)
See if her adrenals respond.ดูการตอบสนอง จากต่อมหมวกไตของเธอ Last Temptation (2011)
Rules out adrenal insufficiency.ตัดเรื่อง ต่อมหมวกไตทำงานบกพร่องออก Last Temptation (2011)
I think that's his adrenal glands.ฉันว่า นี่มันคือต่อมหมวกไต How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
I lost consciousness while my adrenal system was working overtime.หนูหมดสติในขณะที่ ระบบต่อมหมวกไตของหนู ทำงานมากเกินไป The Shot in the Dark (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อมหมวกไต[n. exp.] (tǿm mūak tai) EN: adrenal gland   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adrenal gland[N] ต่อมหมวกไต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
adrenal(อะเดรน' นัล) adj. อยู่ใกล้หรือบนไต, เกิดจากต่อมหมวกไต
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adrenocorticotropic(อะดรี' โนคอร์ทิโคทรอพ' พิค) adj. ซึ่งกระตุ้นส่วนเปลือกของต่อมหมวกไต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top