ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brainwash

B R EY1 N W AA2 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brainwash-, *brainwash*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brainwash(vt) ล้างสมอง, See also: ชักจูงให้เชื่อตามที่พูด, Syn. proselytize
brainwash(n) การล้างสมอง, See also: การชักจูงให้เชื่อตามที่พูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brainwash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง, เอาความคิดยัดเยียดให้, กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade

English-Thai: Nontri Dictionary
brainwash(n) การล้างสมอง
brainwash(vt) ล้างสมอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brainwashingการล้างสมอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What if you knew a secret and they had a way to brainwash you?และพวกเขาจะหาคำตอบได้ Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
Don't brainwash him!อย่ายัดเยียดเขาสิ! Operation Proposal (2007)
The whole point with the kids' show is that you have an opportunity to, you know, brainwash a bunch of normal kids into geeks, you know?ด้วยการออกรายการสำหรับเด็ก นั่นเป็นโอกาสที่คุณจะ... ล้างสมองเด็กๆ โดยทั่วไปได้ ให้เป็นคนเก่ง รู้บ้างไหมล่ะ? The Body and the Bounty (2010)
What are you gonna do, brainwash him?นายจะทำยังไงล่ะ ล้างสมองเขารึ? Something to Watch Over Me (2011)
They've figured out how to brainwash people that play their game.พวกเขา ค้นพบวีธีที่เข้าไป บังคับสมองของผู้คน โดยให้พวกเขาเล่นเกมส์นั้น Playtime (2012)
The white-haired man had nearly twenty years to brainwash her into believing anything he wanted.ชายผมขาว ใช้เวลาเกือบยี่สิบปี เพื่อจะล้างสมอง ให้เธอเชื่อในสิ่งที่เขาต้องการ Intuition (2012)
Well, it would be if you needed to brainwash Bonnie into committing a massacre.แต่มันเป็นได้ถ้านายต้องการล้างสมองบอนนี่ ให้เป็นผู้ต้องหาการสังหารหมู่ Because the Night (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างสมอง(v) brainwash, Syn. ล้างความคิด, Example: ทางการได้ส่งผู้ที่พูดภาษาเขมรมาล้างสมองเขาและเพื่อน, Thai Definition: พยายามที่จะปลูกฝังความเชื่อหรือเปลี่ยนความเชื่อที่มีอยู่ของคนคนหนึ่ง
ล้างสมอง(v) brainwash, Thai Definition: ความพยายามที่จะปลูกฝังความเชื่อหรือเปลี่ยนความเชื่อที่มีอยู่ของคนคนหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้างสมอง[lāng samøng] (v, exp) EN: brainwash  FR: faire un lavage de cerveau

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRAINWASH B R EY1 N W AA2 SH
BRAINWASHED B R EY1 N W AA2 SH T
BRAINWASHES B R EY1 N W AA2 SH AH0 Z
BRAINWASHING B R EY1 N W AA2 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brainwash (v) brˈɛɪnwɒʃ (b r ei1 n w o sh)
brainwashed (v) brˈɛɪnwɒʃt (b r ei1 n w o sh t)
brainwashes (v) brˈɛɪnwɒʃɪz (b r ei1 n w o sh i z)
brainwashing (v) brˈɛɪnwɒʃɪŋ (b r ei1 n w o sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗脑[xǐ nǎo, ㄒㄧˇ ㄋㄠˇ, / ] brainwash [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehirnwäsche { f } | Gehirnwäschen { pl } | Gehirnwäsche unterziehendbrainwash | brainwashes | brainwashing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
洗脳[せんのう, sennou] (n, vs) brainwashing; (P) #13,327 [Add to Longdo]
ブレーンウォッシング[bure-n'uosshingu] (n) brainwashing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 brainwash \brainwash\ v. [imp. & p. p. {brainwashed}; p. pr. &
   vb. n. {brainwashing}]
   1. to persuade completely; as, the propaganda brainwashed
    many people.
    [WordNet 1.5]
 
   2. to to indoctrinate forcibly or by means of torture, or by
    constant psychological pressure.
 
   Syn: submit to brainwashing.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brainwash
   v 1: persuade completely, often through coercion; "The
      propaganda brainwashed many people"
   2: submit to brainwashing; indoctrinate forcibly

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top