ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

medulla

M IH0 D AH1 L AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medulla-, *medulla*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medulla(n) สมองส่วนใน (medulla oblongata), See also: สารที่อยู่ในอวัยวะภายในเช่น ไต, ต่อมหมวกไต, ไขกระดูก
medullaryเกี่ยวกับสมองส่วนใน (medulla oblongata)
medulla oblongata(n) สมองส่วนควบคุมการหายใจและการไหลเวียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medulla(มิดัล'ละ) n. ส่วนในสุด, ส่วนเนื้อ, ไขกระดูก pl. medullas, medullae
medulla oblongataเป็นส่วนล่างสุดที่ต่อกับกระดูกไขสันหลังตรง FORAMEN MAGNUM เป็นรูปพิรามิด ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะการหายใจ หัวใจ การบีบและขยายตัวของหลอดเลือด การไอ และการจาม

English-Thai: Nontri Dictionary
medulla(n) ไขกระดูก, ไขสันหลัง, ส่วนในสุด
medullary(adj) เกี่ยวกับไขกระดูก, เกี่ยวกับไขสันหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
medulla๑. ส่วนใน๒. เมดัลลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla๑. เมดัลลา [ สาหร่ายและไลเคน ]๒. ไส้ไม้ [ มีความหมายเหมือนกับ pith ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
medulla oblongataก้านสมองส่วนท้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla ossium; marrow, boneไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla spinalis; cord, spinalไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla, adrenal; medulla, suprarenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla, renalไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla, suprarenal; medulla, adrenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medullary bundleมัดท่อลำเลียงในไส้ไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
medullary rays; pith raysรัศมีเนื้อไม้ [ มีความหมายเหมือนกับ interfascicular region ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
medullaเมดัลลา, เนื้อเยื่อชั้นในของอวัยวะภายในของสัตว์ชั้นถัดจากคอร์เทกซ์เข้าไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Medullaส่วนท้ายสมอง, สมองส่วนใน [การแพทย์]
Medullaเมดัลลา, เนื้อใน, ขั้ว, เนื้อชั้นใน, แกนกลาง, ส่วนใน, ในโพรงกระดูก, ชั้นในสุด, แกน, ชั้นใน, แกนในสุด, ต่อมหมวกไตชั้นใน [การแพทย์]
medulla oblongataเมดัลลาออบลองกาตา, ส่วนล่างสุดของสมองส่วนท้ายซึ่งติดต่อกับไขสันหลัง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในบางชนิด เช่น ปอด หัวใจ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Medulla Oblongataเมดุลลา โอบล็องกาตา; ท้ายสมอง; เมดุลลา ออบบลองกาตา, สมอง; ก้านสมองเมดัลลาออบลองกาตา; สมองส่วนเมดดุลลา; เมดัลลาออบลองกาตา [การแพทย์]
Medulla Spaceโพรงกระดูกกว้าง [การแพทย์]
Medulla, Centralส่วนแกนกลางของต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Medullary Canalโพรงไขกระดูก [การแพทย์]
Medullary Cavityโพรงกระดูก [การแพทย์]
Medullary Portionส่วนชั้นใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"l am Jack's medulla oblongata.มันเลยสำคัญมากสำหรับผม ที่จะต้องไปเรียน Fight Club (1999)
There is a kill chip next to the tracker on your medulla that will drop you instantly at the touch of a button.มันมีชิพสังหาร อยู่ข้างๆ สัญญาณติดตามตัว บนส่วนเมดูลล่าจะทำให้เธอตายทันที Betrayals (2011)
The sweet spot where the medulla meets the spine.จุดหวานที่ไขกระดูกเป็นไปตาม กระดูกสันหลัง Jack Reacher (2012)
Because my Medulla Oblongata is screaming for hydration ...เราน่าจะเริ่มตุนเครื่องดื่มชูกำลัง SubterrFaenean (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEDULLA M IH0 D AH1 L AH0
MEDULLA M IH0 D UW1 L AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
延髓[yán suǐ, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˇ, ] medulla oblongata (part of hind brain continuing the spinal chord) #56,394 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はし, hashi] (n, adj-no) pons (pontes); pons Varolii; pontine; part of the brain stem (links the medulla oblongata and cerebellum with the midbrain) #675 [Add to Longdo]
[ずい, zui] (n) medulla; marrow; pith #16,891 [Add to Longdo]
骨髄[こつずい, kotsuzui] (n, adj-no) (1) bone marrow; medulla; (2) true spirit; one's mind; (P) #18,123 [Add to Longdo]
延髄[えんずい, enzui] (n, adj-no) medulla oblongata [Add to Longdo]
骨髄腔[こつずいこう, kotsuzuikou] (n) medullary cavity (of bone) [Add to Longdo]
髄質[ずいしつ, zuishitsu] (n) (See 皮質) medulla [Add to Longdo]
副腎髄質[ふくじんずいしつ, fukujinzuishitsu] (n) adrenal medulla [Add to Longdo]
副腎髄質ホルモン[ふくじんずいしつホルモン, fukujinzuishitsu horumon] (n) adrenal medullary hormone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medulla \Me*dul"la\, n. [L.]
   1. Marrow; pith; hence, essence. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) The marrow of bones; the deep or inner portion of
    an organ or part; as, the medulla, or medullary substance,
    of the kidney; specifically, the medula oblongata.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) A soft tissue, occupying the center of the stem or
    branch of a plant; pith.
    [1913 Webster]
 
   4. See {medulla oblongata}.
    [PJC]
 
   {Medulla oblongata}. [L., oblong medulla] (Anat.), the
    posterior part of the brain connected with the spinal
    cord. It includes all the hindbrain except the cerebellum
    and pons, and from it a large part of the cranial nerves
    arise. It controls very largely respiration, circulation,
    swallowing, and other functions, and is the most vital
    part of the brain; -- called also {bulb of the spinal
    cord}. See {Brain}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 medulla
   n 1: a white fatty substance that forms a medullary sheath
      around the axis cylinder of some nerve fibers [syn:
      {myelin}, {myeline}, {medulla}]
   2: lower or hindmost part of the brain; continuous with spinal
     cord; (`bulb' is an old term for medulla oblongata); "the
     medulla oblongata is the most vital part of the brain because
     it contains centers controlling breathing and heart
     functioning" [syn: {medulla oblongata}, {medulla}, {bulb}]
   3: the inner part of an organ or structure in plant or animal
     [ant: {cortex}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top