ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apoplexy

AE1 P AH0 P L EH2 K S IY0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apoplexy-, *apoplexy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apoplexy[N] การเป็นลมเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apoplexy(แอพ'พะเพบคซี) n. การเป็นลมเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก, ภาวะตกโลหิตและไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อ (โดยเฉพาะสมอง) -apoplectiform, apoplectoid adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
apoplexy(n) โรคลมชัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apoplexy๑. การตกเลือดในสมอง๒. การตกเลือดมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apoplexy, heat; stroke, heat; thermoplegiaโรคลมเหตุร้อน [ดู heliosis; siriasis; sunstroke ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apoplexyอัมพาตครึ่งซีก, การตกเลือดในสมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gonna give yourself apoplexy. All this to-do over a pig.เส้นเลือดในสมองจะแตกเปล่าๆ เรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับหมูนี่นะ Episode #1.1 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
APOPLEXY    AE1 P AH0 P L EH2 K S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apoplexy    (n) ˈæpəplɛksiː (a1 p @ p l e k s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
卒中[そっちゅう, socchuu] (n) cerebral stroke; apoplexy [Add to Longdo]
脳溢血[のういっけつ, nouikketsu] (n) cerebral apoplexy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apoplexy \Ap"o*plex`y\ ([a^]p"[-o]*pl[e^]ks`[y^]), n. [OE.
   poplexye, LL. poplexia, apoplexia, fr. Gr. 'apoplhxi`a, fr.
   'apoplh`ssein to cripple by a stroke; 'apo` from + plh`ssein
   to strike: cf. F. apoplexie. See {Plague}.] (Med.)
   Sudden diminution or loss of consciousness, sensation, and
   voluntary motion, usually caused by pressure on the brain.
   [1913 Webster]
 
   Note: The term is now usually limited to cerebral apoplexy,
      or loss of consciousness due to effusion of blood or
      other lesion within the substance of the brain; but it
      is sometimes extended to denote an effusion of blood
      into the substance of any organ; as, apoplexy of the
      lung.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apoplexy
   n 1: a sudden loss of consciousness resulting when the rupture
      or occlusion of a blood vessel leads to oxygen lack in the
      brain [syn: {stroke}, {apoplexy}, {cerebrovascular
      accident}, {CVA}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top