หรือคุณหมายถึง brainleß?
Search result for

brainless

(8 entries)
(0.0824 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brainless-, *brainless*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brainless    [ADJ] โง่, Syn. ไม่มีสมอง

English-Thai: Nontri Dictionary
brainless(adj) ไม่มีสมอง,โง่,ไม่มีปัญญา,ปัญญาทึบ

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAINLESS    B R EY1 N L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brainless    (j) (b r ei1 n l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
能無し;能なし[のうなし, nounashi] (n) (1) incompetence; ne'er-do-well; (adj-no) (2) incompetent; dimwitted; brainless [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缺心少肺[quē xīn shǎo fèi, ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄣ ㄕㄠˇ ㄈㄟˋ, ] brainless; stupid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brainless \Brain"less\, a.
   Without understanding; silly; thoughtless; witless. --
   {Brain"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brainless
   adj 1: not using intelligence [syn: {brainless}, {headless}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top