ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

communicable

K AH0 M Y UW1 N AH0 K AH0 B AH0 L   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -communicable-, *communicable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
communicable[ADJ] ที่สามารถติดต่อได้ (เช่น โรคติดต่อ), Syn. infectious, transmittable
communicable[ADJ] ที่สามารถสื่อสารกันได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
communicable(คะมูน'นะคะเบิล) adj. ซึ่งสามารถติดต่อกันได้,ช่างพูด., See also: communicability n. -S...
incommunicable(อินคะมิว' นะคะเบิล) adj. ติดต่อกันไม่ได้, ถ่ายทอดออกเป็นคำพูดไม่ได้, ไม่ชอบพูดจา., See also: incommunicability, incommunicableness n. incommunicably adv.
noncommunicable(นอนคะมิว'นิคะเบิล) adj. ไม่ติดต่อกันได้

English-Thai: Nontri Dictionary
communicable(adj) ซึ่งสามารถติดต่อกันได้
incommunicable(adj) ติดต่อกันไม่ได้,สื่อสารกันไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
communicable diseaseโรคติดต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
communicable diseaseโรคติดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communicable Disease โรคติดต่อ
โรคที่ติดต่อไปยังประชากรจำนวนมากๆได้ในระยะ เวลาสั้นๆ [สิ่งแวดล้อม]
Communicable disease controlการควบคุมโรคติดต่อ [TU Subject Heading]
Communicable Disease Controlโรคติดต่อ,การควบคุม;การควบคุมโรคติดต่อ [การแพทย์]
Communicable Disease Control, Internationalการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ [การแพทย์]
Communicable Disease Processขบวนการเกิดโรคติดต่อ [การแพทย์]
Communicable diseasesโรคติดเชื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Communicable diseasesโรคติดต่อ [TU Subject Heading]
Communicable Diseasesโรคติดต่อ [การแพทย์]
Communicable diseases, Emergingโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dr. La Fong, communicable diseases. dr.ดร.ลาฟง ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ Spies Like Us (1985)
We have witnessed and incredible reduction in violent crime communicable disease and discrimination.เราได้รับรู้และไม่น่าเชื่อว่า อาชญากรรมได้ลดลง ปัญหาสังคม โรคติดต่อ และการแบ่งชนชั้น Surrogates (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดต่อ[adj.] (tittø) EN: contagious ; infectious ; communicable   FR: contagieux ; infectieux

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMUNICABLE    K AH0 M Y UW1 N AH0 K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
communicable    (j) kˈəmjˈuːnɪkəbl (k @1 m y uu1 n i k @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übertragbar {adj} (auf) (Krankheit)communicable (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
防疫[ぼうえき, boueki] (n) communicable disease control (e.g. by quarantine, disinfection, etc.); prevention of epidemics; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Communicable \Com*mu"ni*ca*ble\ (k[o^]m*m[=u]"n[i^]*k[.a]*b'l),
   a. [Cf. F. communicable, LL. communicabilis.]
   1. Capable of being communicated, or imparted; as, a
    communicable disease; communicable knowledge.
    [1913 Webster]
 
   2. Communicative; free-speaking. [Obs.] --B. Jonson. --
    {Com*mu"ni*ca*ble*ness}, n. -- {Com*mu"ni*ca"bly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 communicable
   adj 1: (of disease) capable of being transmitted by infection
       [syn: {catching}, {communicable}, {contagious},
       {contractable}, {transmissible}, {transmittable}]
   2: readily communicated; "communicable ideas"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top