ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

continuing

K AH0 N T IH1 N Y UW0 IH0 NG   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -continuing-, *continuing*, continu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
continuing[ADJ] ที่เริ่มอีกครั้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Continuing Applicationsการยื่นคำขอแบบต่อเนื่อง, การยื่นคำขอแบบต่อเนื่อง
มี 3 ประเภท คือ Division, Continuation และ Continuation-in-part [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Continuing educationการศึกษาต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Continuing Phaseระยะแก้ไขปัญหา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then why would Diana Reddin's account show continuing requisitions... for Expectane components?แล้วทำไมรายการของไดอานา เรดดิน ถึงมีรายการสิ่งของ สำหรับปรุงยาเอ็กซ์เพกเทนล่ะ Junior (1994)
Target 01 continuing on the R25 eastward to the airport.เป้าหมาย 01 ยังอยู่บนอาร์ 25, ไปทางตะวันออกสู่สนามบิน. Ghost in the Shell (1995)
Bring to an end the Soviet empire... and its 70 year experiment of comunism continuing stife in ... regions, along with widespread corruption and economic misery resulting in a virtual tidal wave of crime. the Russian maffia has involved into a world classเกิดคอรัปชั่น และการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วไป รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เกิดมาเฟียซึ่งมีเครือค่ายย่อย ๆ ขึ้นในรัสเซีย The Jackal (1997)
I haven't been able to restrain myself from continuing to tinker with the relentlessly unfashionable android technology.ไม่เคยห้ามใจให้เลิกยุ่งทำโน่นทำนี่ กับเทคโนโลยีที่ล้าสมัยของหุ่นยนต์ได้ Bicentennial Man (1999)
Assuming you accept the conditions, we look forward to your continuing to be a part of our Wellesley tradition.หากคุณยอมรับเงื่อนไข เราจะรอคุณ... เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในประเพณีเก่าแก่ของเวลส์ลี่ย์ Mona Lisa Smile (2003)
Yes, the one about our continuing sex life and my father's life-threatening operation.ช่าย เรื่องที่ดูเหมือนเราจะยังมีเซ็กส์กันอยู่ และเรื่องการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตพ่อของผม Hope Springs (2003)
- Continuing on, the patient... - Dr. Gordon, please page the operator.-กลับมาพูดกันถึงเรื่องผู้ป่วยกันต่อ หมอกอร์ดอน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Saw (2004)
It's leveling off and continuing to lose speed.และกำลังชลอความเร็วลงเรื่อยๆ Pilot (2004)
We have gate information for those of you continuing your travel.ท่านผู้โดยสารที่จะเปลี่ยนสายการบินที่ไมอามี่ Red Eye (2005)
Bay Area Center Continuing Education.ศูนย์การศึกษาทางไกลเบย์แอเรีย Mr. Monk and the Other Detective (2005)
It's quite enough you've been dismissed from Harvard, but your continuing lack of direction has become an embarrassment.โดนไล่ออกจากฮาร์เวิร์ดน่าจะเข็ด ไม่เลย การขาดไร้ทิศทางของแก กลายเป็นเรื่องน่าอาย Flyboys (2006)
We now continue with regularly scheduled programming, but stay tuned for continuing coverage of this bizarre story, as it unfolds.ตอนนี้ขอกลับไปยัง รายการปกติของสถานี โปรดติดตาม ความคืบหน้าต่อไป ของเรื่องพิลึก ที่เปิดเผยนี้ Crank (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
continuingEducation must not be limited to our youth but must be a continuing process through our entire lives.
continuingEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
continuing"How are things going?" "Terrific. Income and profit are continuing to rise steadily."
continuingPoverty prevented him from continuing his studies.
continuingScientific research is not a mechanical routine, but a continuing struggle on the part of the scientist.
continuingThe dismissal of foreign minister Tanaka is symbolic of the continuing political turmoil.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอฆสงสาร[N] continuing rebirth, Thai definition: การเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกนี้, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อเนื่อง[adj.] (tøneūang) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular; succeeding ; successive   FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTINUING    K AH0 N T IH1 N Y UW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
continuing    (v) kˈəntˈɪnjuːɪŋ (k @1 n t i1 n y uu i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接下[jiē xià, ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄚˋ, ] continuing on [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weiterbildung {f}continuing (process of) education (learning) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[, zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
[, te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action [Add to Longdo]
[, de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) [Add to Longdo]
とる[, toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being [Add to Longdo]
引き続き(P);引続き(P)[ひきつづき, hikitsuduki] (adv,n) continuing for a long time; in succession; without a break; (P) [Add to Longdo]
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time [Add to Longdo]
居る[おる, oru] (v1,vi) (1) (uk) (See 在る・1) to be (of animate objects); to exist; (2) to stay; (v1,aux-v) (3) (the い is sometimes dropped) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing, to have been ..ing); (P) [Add to Longdo]
居る[おる, oru] (v5r,vi) (1) (uk) (hum) to be (animate); to be; to exist; (v5r,aux-v) (2) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing); (3) (See やがる) (after -masu base of verb) indicates contempt or disdain for another's actions; (P) [Add to Longdo]
高校進学[こうこうしんがく, koukoushingaku] (n) continuing one's education into high school [Add to Longdo]
高止まり;高止り[たかどまり, takadomari] (n,vs) continuing at a high level [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Continue \Con*tin"ue\, v. i. [imp. & p. p. {Continued}; p. pr. &
   vb. n. {Continuing}.] [F. continuer, L. continuare,
   -tinuatum, to connect, continue, fr. continuus. See
   {Continuous}, and cf. {Continuate}.]
   1. To remain in a given place or condition; to remain in
    connection with; to abide; to stay.
    [1913 Webster]
 
       Here to continue, and build up here
       A growing empire.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       They continue with me now three days, and have
       nothing to eat.            --Matt. xv.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   2. To be permanent or durable; to endure; to last.
    [1913 Webster]
 
       But now thy kingdom shall not continue. --1 Sam.
                          xiii. 14.
    [1913 Webster]
 
   3. To be steadfast or constant in any course; to persevere;
    to abide; to endure; to persist; to keep up or maintain a
    particular condition, course, or series of actions; as,
    the army continued to advance.
    [1913 Webster]
 
       If ye continue in my word, then are ye my disciples
       indeed.                --John viii.
                          31.
 
   Syn: To persevere; persist. See {Persevere}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 continuing
   adj 1: remaining in force or being carried on without letup;
       "the act provided a continuing annual appropriation";
       "the continuing struggle to put food on the table"
   2: of long duration; "chronic money problems" [syn: {chronic},
     {continuing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top