ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aplomb

AH0 P L AA1 M   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aplomb-, *aplomb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aplomb[N] ความสุขุม, Syn. poise, coolness, self-possession, Ant. panic, discomposure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า

English-Thai: Nontri Dictionary
aplomb(n) ความมั่นใจในตนเอง,ความไม่ประหม่า

CMU English Pronouncing Dictionary
APLOMB AH0 P L AA1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aplomb (n) ˈəplˈɒm (@1 p l o1 m)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aplomb \A`plomb"\, n. [F., lit. perpendicularity; ? to + plomb
   lead. See {Plumb}.]
   Assurance of manner or of action; self-possession.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aplomb
   n 1: great coolness and composure under strain; "keep your cool"
      [syn: {aplomb}, {assuredness}, {cool}, {poise}, {sang-
      froid}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 aplomb /aplɔ̃/ 
  aplomb; self-assurance

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 aplomb /ɑplɔəʏ/
  aplomb; self‐assurance

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top