Search result for

thor

(153 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thor-, *thor*
English-Thai: Longdo Dictionary
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
public authority(n ) หน่วยงานของรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thorn[N] หนาม, Syn. barb, spine
thorn[N] พืชมีหนาม, See also: พืชไม้หนาม
thorn[N] อุปสรรค, See also: ขวากหนาม, ความยุ่งเหยิง, สิ่งที่ทำให้ยุ่งยาก
thorax[N] ทรวงอก, See also: ช่องอก, Syn. chest, breast, trunk, bosom
thorny[ADJ] มีหนามมาก, See also: เต็มไปด้วยหนาม, Syn. barbed, spiny, stinging
thorium[N] ธาตุโลหะกัมมันตรังสี มีสีเทาเข้ม มีสัญลักษณ์ Th
thoracic[ADJ] ที่อยู่บริเวณทรวงอก, See also: ที่อยู่บริเวณช่องอก
thorough[ADJ] ละเอียดถี่ถ้วน, See also: ละเอียดรอบคอบ, รอบคอบ, Syn. careful
thorough[ADJ] ที่ทำอย่างเต็มที่, See also: ที่ทำอย่างสมบูรณ์, Syn. complete
thoroughly[ADV] อย่างละเอียดถี่ถ้วน, See also: อย่างละเอียดรอบคอบ, Syn. carefully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thorium(ธอ'เรียม) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
thorn(ธอร์น) n. หนาม,พืชมีหนาม,ความยุ่งเหยิง,หอกข้างแคร่,สิ่งที่ทำให้ยุ่งยากหรือโมโห vt. ตำด้วยหนาม.
thorn applen. ต้นลำโพง
thorny(ธอร์น'นี) adj. มีหนามมาก,คล้ายหนาม,เจ็บปวด,มีอุปสรรคมาก,ลำบากมาก,ยุ่งเหยิง,ซับซ้อน., See also: thornily adv. thorniness n., Syn. vexatious,painful
thoro(เธอ'โร) adj. =thorough (ดู)
thorough(เธอ'โร) adj. ถี่ถ้วน,ทั่วไปหมด,โดยตลอด,ตลอดทั่วถึง,ละเอียด,สมบูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว. adv. ผ่าน., See also: thoroughly adv. thoroughness n., Syn. complete
thoroughbred(เธอ'โรเบรด) adj. เนื้อแท้,พันธุ์แท้,พันธุ์ดี,เกี่ยวกับม้าพันธุ์แท้,อบรมสั่งสอนมาอย่างดี. n., See also: Thoroughbred n. สัตว์พันธุ์แท้,สัตว์พันธุ์ดี,บุคคลที่ได้รับการศึกษามาอย่างดี,ผู้มีความกล้า,รถชั้นหนึ่ง, Syn. purebre
thoroughfare(เธอ'โรแฟร์) n. ถนนที่ไม่ตัน,ทางสัญจร,ถนนหลวง,ทางสายใหญ่,ทางผ่าน,ช่องแคบที่เป็นทางผ่าน,แม่น้ำที่เป็นทางผ่าน.
thoroughgoing(เธอ'โรโกอิง) adj. เต็มที่,ไม่อั้น,ถ้วนทั่ว,เต็มที่,โดยตลอด,สมบูรณ์., See also: thoroughgoingness n., Syn. thorough
thoroughpaced(เธอ'โรเพสทฺ) adj. ซึ่งได้รับการฝึกในทุกรูปแบบ,ถ้วนทั่ว,โดยตลอด,สม-บูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว, Syn. thoroughgoing

English-Thai: Nontri Dictionary
thoracic(adj) เกี่ยวกับทรวงอก
thorax(n) หน้าอก,ทรวงอก
thorn(n) หนาม,ต้นไม้ที่มีหนาม,ความยุ่งยาก,หอกข้างแคร่
thorny(adj) มีหนาม,ยุ่งยาก,มีอุปสรรคมาก,ลำบากมาก
thorough(adj) เต็มที่,ทั่วถึง,ตลอด,สมบูรณ์,ถี่ถ้วน
thoroughbred(adj) มีตระกูลดี,มีเชื้อกษัตริย์,เป็นพันธุ์แท้
thoroughbred(n) ผู้มีตระกูลดี,ม้าพันธุ์ดี,สัตว์พันธุ์แท้
thoroughfare(n) ทางสัญจร,ทางผ่าน,ถนนหลวง
thoroughgoing(adj) ครบถ้วน,เต็มที่,ตลอด,ถ้วนทั่ว
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thorac(o)-ทรวงอก, อก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thorac(o)-ทรวงอก, อก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracal; thoracic-ทรวงอก, -อก [มีความหมายเหมือนกับ pectoral ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracalgiaอาการเจ็บผนังอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracentesis; paracentesis thoracis; pleuracentesis; pleurocentesis; thoracocentesisการเจาะช่องอก, การเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic cavityช่องอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic empyemaหนองในทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic girdle; girdle, pectoralกระดูกโอบอก [มีความหมายเหมือนกับ girdle, shoulder] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic medicine; medicine, chestอุรเวชศาสตร์, อุรเวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic physician; physician, chestอุรแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thoracic diseasesโรคทรวงอก [TU Subject Heading]
Thoracic injuriesทรวงอกบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Thoracic surgeryศัลยกรรมทรวงอก [TU Subject Heading]
Thoracotomyศัลยกรรมผนังทรวงอก [TU Subject Heading]
Thoraxทรวงอก [TU Subject Heading]
Thoriumทอเรียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 90 มีน้ำหนักเชิงอะตอมประมาณ 232 ไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาติ คือ ทอเรียม-232 แปรธาตุเป็นยูเรเนียม-233 ได้ด้วยการอาบนิวตรอน (ดู fertile material, fissile material, transmutation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Thoriumธอเรียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
thoriumทอเรียม, ธาตุแทรนซิชัน  มีเลขอะตอม 90 สัญลักษณ์ Th เป็นโลหะจุดหลอมเหลว 3,050 °C จุดเดือดประมาณ 4,440 °C ในธรรมชาติมีปนอยู่ในแร่หลายชนิด เช่น ทอไรต์ ทอเรียไนต์ และโมนาไซต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thorium oresสินแร่ทอเรียม [TU Subject Heading]
Thorium seriesอนุกรมทอเรียม, อนุกรมกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ที่เริ่มต้นจากทอเรียม-232 และได้ผลผลิตสุดท้ายเป็น ตะกั่ว-208 นิวไคลด์ที่มนุษย์ผลิตได้หลายชนิดจะสลายตามแบบอนุกรมนี้เช่นกัน (ดู radioactive decay และ radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When she realized she couldn't ride this thoroughbred,เธอนึกได้ว่า ไม่คู่ควรกับชั้นสูงอย่างฉัน There Might be Blood (2008)
"'I examined the boy quite thoroughly,' Dr; Tarr said,ผมตรวจสอบเด็กดูอย่างละเอียด ด๊อกเตอร์ทาร์กล่าว Changeling (2008)
THORPE; Ladies and gentlemen, can I have your attention, please?ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ โปรดฟังทางนี้ Changeling (2008)
Mr; Thorpe, I don't see any members of the police commission;คุณโธรปครับ ผมไม่เห็นตัวแทนของทางตำรวจสักคนเลย Changeling (2008)
THORPE:โธรป : Changeling (2008)
What did you hear, what did you see that convinced you so thoroughly?คุณไปได้ยินอะไรเห็นอะไร ทำให้คุณเชื่อสนิทอย่างนี้? Doubt (2008)
I propose we launch a thorough investigation.ผมเสนอให้พวกเราดำเนินการ สืบสวนเรื่องราวให้ได้ความจริงทั้งหมด City of Ember (2008)
It's time to clean up now. Thoroughly.ถึงเวลาสะสางซะที Scylla (2008)
I always conduct a thorough investigation,ฉันควบคุมและตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา Boxed In (2008)
These guys are thoroughคนพวกนี้ เผ่นผ่านเต็มไปหมด Boxed In (2008)
# Every rose has its thorn ###กุหลาบงามหนามย่อมคม# 500 Days of Summer (2009)
You have your provisional appointment, Mr. Buchanan, under the thority of this office.คุณได้รับการแต่งตั้งเป็นการชั่วคราวนะ บิล มีอำนาจแค่ภายในนี้ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thorA rose has thorns on it stem.
thorA strict father makes his children toe the line by thorough training.
thorAt any rate, if you learn English, study it thoroughly.
thorA thorough investigation is now in progress.
thorDon't bring that dirty dog thorough the kitchen.
thorEvery rose has its thorn.
thorHave you had a thorough medical checkup within the last year?
thorHe is a thorough-going egoist.
thorHe is a thoroughly dishonest character.
thorHe is thoroughly familiar with the business.
thorHe is very thorough about everything.
thorHe made a thorough analysis of the problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่ายยาว[N] talk long in details, See also: thoroughly explain, Example: การแต่งร่ายยาวจะแต่งให้ยาวเท่าไรก็ได ้เป็นแต่ต้องเรียงคำให้คล้องจองกันตามข้อบังคับเท่านั้น, Thai definition: ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง
เต็มเปา[ADV] totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
มิดชิด[ADV] completely, See also: thoroughly, entirely, Example: ความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมิดชิด, Thai definition: มองไม่เห็น
ยิบ[ADV] thoroughly, See also: attentively, Syn. ยิ่ง, มาก, Example: ทนายเขียนเงื่อนไขของสัญญาไว้อย่างละเอียดยิบ, Thai definition: มักใช้ประกอบคำ ถี่ หรือ ละเอียด เป็น ถี่ยิบ ละเอียดยิบ
หนาม[N] thorn, See also: prickle, barb, prick, spine, sting, Example: เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา, Thai definition: ส่วนแหลมๆ ที่งอกออกจากกิ่งไม้เป็นต้น
หมดจดเรียบร้อย[ADV] thoroughly, See also: neatly, Syn. สะอาดเรียบร้อย, Ant. สกปรก, Example: เขาทำงานของเขาหมดจดเรียบร้อย
ละเอียดละออ[ADV] thoroughly, See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. สะเพร่า, Example: นักการศึกษาได้ศึกษาสภาวะจิตใจในยามสงครามอย่างละเอียดลออ, Thai definition: ไม่ละเลยเรื่องเล็กน้อย
อย่างละเอียด[ADV] thoroughly, See also: perfectly, wholly, totally, completely, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, อย่างพิถีพิถัน, ละเอียดลออ, Example: คณะกรรมสอบทานร่างสัญญาแล้วอย่างละเอียดก่อนจะส่งเข้าที่ประชุม
เรียวหนาม[N] thorny bamboo branch, See also: thorny tip of a bamboo stalk, Count unit: เรียว, Thai definition: แขนงไม้ไผ่ที่มีหนาม มักแตกออกจากบริเวณโคน
ละเอียดยิบ[ADV] thoroughly, See also: scrupulously, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. หยาบ, คร่าวๆ, Example: ประธานบริษัทแจกแจงปัญหาแต่ละประเด็นอย่างละเอียดยิบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจในการสั่งการ[n. exp.] (amnāt nai kān sangkān) EN: authority ; power ; influence   
อำนาจหน้าที่[n. exp.] (amnāt nāthī) EN: authority and function ; authority ; powers   
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อาญา[n.] (āyā) EN: power ; authority   

CMU English Pronouncing Dictionary
THOR    TH AO1 R
THORP    TH AO1 R P
THORN    TH AO1 R N
THORA    TH AO1 R AH0
THORNE    TH AO1 R N
THORAX    TH AO1 R AE0 K S
THORNY    TH AO1 R N IY0
THOREN    TH AO1 R AH0 N
THORNS    TH AO1 R N Z
THORPE    TH AO1 R P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thorn    (n) (th oo1 n)
Thorne    (n) (th oo1 n)
thorax    (n) (th oo1 r a k s)
thorns    (n) (th oo1 n z)
thorny    (j) (th oo1 n ii)
thoraxes    (n) (th oo1 r a k s i z)
thornier    (j) (th oo1 n i@ r)
thorough    (j) (th uh1 r @)
Thornbury    (n) (th oo1 n b r ii)
thorniest    (j) (th oo1 n i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
thorakal {adj}; den Brustraum betreffend [med.]thoracic [Add to Longdo]
Thorshühnchen {n} [ornith.]Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius) [Add to Longdo]
Thorium {n} [chem.]thorium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
すっかり[, sukkari] (adv,adv-to) all; completely; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
その筋;其の筋[そのすじ, sonosuji] (n) (1) that field; (2) the authorities (esp. the police) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全熟[quán shú, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˊ, ] thoroughly cooked; well done (of steak) [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, ] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder [Add to Longdo]
带刺[dài cì, ㄉㄞˋ ㄘˋ, / ] thorn; to be barbed; sarcastic [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, / ] thorough; penetrating; to pervade; to pass through [Add to Longdo]
彻底[chè dǐ, ㄔㄜˋ ㄉㄧˇ, / ] thorough; thoroughing; complete [Add to Longdo]
摸排[mō pái, ㄇㄛ ㄆㄞˊ, ] thorough search [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] thorns [Add to Longdo]
棘手[jí shǒu, ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ, ] thorny (problem); intractable [Add to Longdo]
淋漓尽致[lín lí jìn zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, / ] thoroughly; vividly; with great eloquence [Add to Longdo]
索尔[Suǒ ěr, ㄙㄨㄛˇ ㄦˇ, / ] Thor (Norse god of thunder) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
オーサリングツール[おーさりんぐつーる, o-saringutsu-ru] authoring tool (WWW) [Add to Longdo]
オーサリングプラットフォーム[おーさりんぐぷらっとふぉーむ, o-saringupurattofo-mu] authoring platform [Add to Longdo]
オーサリングプログラム[おーさりんぐぷろぐらむ, o-saringupuroguramu] authoring program [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] network addressing authority [Add to Longdo]
管理機関[かんりきかん, kanrikikan] administrative authority [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval [Add to Longdo]
権限を与える[けんげんをあたえる, kengenwoataeru] to authorize [Add to Longdo]
作成者[さくせいしゃ, sakuseisha] implementor, author [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thor \Thor\, n. [Icel. [thorn][=o]rs. Cf. {Thursday}.] (Scand.
   Myth.)
   The god of thunder, and son of Odin.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Thor
   n 1: (Norse mythology) god of thunder and rain and farming;
      pictured as wielding a hammer emblematic of the
      thunderbolt; identified with Teutonic Donar

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Thor [tɔr]
   Thor
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top