ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stinging

S T IH1 NG IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stinging-, *stinging*, sting
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
' Such a stinging words thrown at you.' มันเป็นคำที่เห็นแก่ตัวคำหนึ่งที่มาหาคุณ Almost Love (2006)
IT'S STINGING A LITTLE.มันเริ่มคันแล้วนะ If There's Anything I Can't Stand (2007)
The boys are still stinging a little bit from you kicking them out.เด็กๆยังเสียความรู้สึกไม่หาย ที่นายไล่พวกเค้าออกมา Alvin and the Chipmunks (2007)
And the rain makes way only for the stinging bite of the north wind.แล้วฝนก็มาทางด้านเหนือลม Centurion (2010)
Plus, the chlorine was stinging my pigeon bites.คลอรีนทำแผลนกพิราบกัดแสบ The Bridge (2011)
When peeling onions, if you cut from the roots the stinging is very intense.ตอนที่ปอกหัวหอมใหญ่ ถ้านายตัดจากรากแล้ว ความแสบร้อนจะรุนแรงมาก Fermentation Family (2011)
the stinging glow urchin!เรืองแสงซนแสบ! Monsters University (2013)
I was still stinging from what happened at the wedding and then when you told me about... kissing Emma, ครูยังเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่งานแต่งอยู่ และตั้งแต่นายบอกเรื่อง จูบเอ็มมา Sweet Dreams (2013)
The stinging of your attack burns my very soul!การต่อยของท่านทำลายวิญญาณข้า LARP and the Real Girl (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stingingI have a stinging pain here.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STINGING S T IH1 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stinging (v) stˈɪŋɪŋ (s t i1 ng i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennnessel { f }; Brennessel { f } [ alt ] [ bot. ]stinging nettle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひりひり[hirihiri] (adv, n, vs) (on-mim) prickling pain; smarting; stinging [Add to Longdo]
ぴりっと[piritto] (adv, vs) (on-mim) (See ぴりぴり, ぴりり) tingling; stinging; pungently [Add to Longdo]
ぴりり[piriri] (adv, adv-to, vs) (on-mim) (See ぴりっと) tingling; stinging; pungently [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
刺々しい;刺刺しい[とげとげしい, togetogeshii] (adj-i) sharp; harsh; stinging; thorny; snappy [Add to Longdo]
刺の有る言葉;刺のある言葉[とげのあることば, togenoarukotoba] (n) stinging (barbed) words; harsh language [Add to Longdo]
刺毛[しもう, shimou] (n) stinging hair (of a nettle, caterpillar, etc.) [Add to Longdo]
針を含んだ言葉[はりをふくんだことば, hariwofukundakotoba] (exp) stinging (scathing) words [Add to Longdo]
慄烈[りつれつ, ritsuretsu] (n) stinging cold [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stinging \Sting"ing\, a.
   Piercing, or capable of piercing, with a sting; inflicting
   acute pain as if with a sting, goad, or pointed weapon;
   pungent; biting; as, stinging cold; a stinging rebuke. --
   {Sting"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   {Stinging cell}. (Zool.) Same as {Lasso cell}, under {Lasso}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sting \Sting\, v. t. [imp. & p. p. {Stung}(Archaic {Stang}); p.
   pr. & vb. n. {Stinging}.] [AS. stingan; akin to Icel. & Sw.
   stinga, Dan. stinge, and probably to E. stick, v.t.; cf.
   Goth. usstiggan to put out, pluck out. Cf. {Stick}, v. t.]
   1. To pierce or wound with a sting; as, bees will sting an
    animal that irritates them; the nettles stung his hands.
    [1913 Webster]
 
   2. To pain acutely; as, the conscience is stung with remorse;
    to bite. "Slander stings the brave." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To goad; to incite, as by taunts or reproaches.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stinging
   adj 1: (of speech) harsh or hurtful in tone or character;
       "cutting remarks"; "edged satire"; "a stinging comment"
       [syn: {cutting}, {edged}, {stinging}]
   n 1: a kind of pain; something as sudden and painful as being
      stung; "the sting of death"; "he felt the stinging of
      nettles" [syn: {sting}, {stinging}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top