Search result for

inca

(129 entries)
(1.9708 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inca-, *inca*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incapable    [ADJ] ซึ่งไม่สามารถพอ, Syn. unapt, unsuited, Ant. apt, capable
incarnate    [ADJ] ซึ่งเป็นตัวเป็นตน, See also: ซึ่งมีร่างเป็นมนุษย์, Syn. embodied, personified
incarnate    [VT] ทำให้เป็นรูปร่าง, See also: ทำให้เป็นตัวเป็นตน, ทำให้มีร่างเป็นมนุษย์, Syn. embody, externalize, Ant. disembody
incaution    [N] การขาดความระมัดระวัง, See also: ความไม่เอาใจใส่, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Syn. carelessness, recklessness, Ant. carefulness, heed
incandesce    [VI] ส่องแสง, See also: ลุกโชน, ให้แสงสว่าง, Syn. blaze, flame, glow, shine
incandesce    [VT] ส่องแสง, See also: ลุกโชน, ให้แสงสว่าง, Syn. blaze, flame, glow, shine
incapacity    [N] การไร้ความสามารถ, See also: การสูญเสียอำนาจ, ความพิการ, Syn. disability, inability, Ant. ability, capacity
incautious    [ADJ] ซึ่งไม่ระมัดระวัง, See also: ซึ่งประมาท, Syn. careless, rash, reckless, Ant. careful, heedful
incalescent    [ADJ] ร้อนขึ้น, See also: อบอุ่นขึ้น, Syn. recalescent
incantation    [N] การปลุกเสก, See also: การบริกรรมคาถา, การท่องมนตร์, Syn. abracadabra, hocus-pocus

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incandescenceการเปล่งแสงจากวัตถุร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incanousมีขนสีขาวหรือเทา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
incapacitated personคนไร้ความสามารถ, บุคคลผู้ไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incapacitationการหมดความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incapacityความไม่สามารถ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
incapacityการไร้ความสามารถ, การไม่มีความสามารถ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incarcerated๑. -ถูกขัง๒. -ถูกรัด๓. -ติดคา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incarcerated placenta; placenta, retainedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incarcerationการกักขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incandescentลุกเป็นไฟ, หลอดไฟนีออน [การแพทย์]
incandescent lampหลอดไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างด้วยความร้อน ภายในหลอดบรรจุแก๊สเฉื่อย มีไส้หลอดเป็นเส้นใยเส้น ๆ ขดเป็นเกลียว  ส่วนมากทำด้วยทังสเตน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะทำให้ไส้หลอดร้อน และเปล่งแสงสว่างออกมา ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Incapacitation, Suddenตนเกิดไร้ความสามารถที่จะทำอะไรได้ทันทีทันใด [การแพทย์]
Incarcerationติดคา [การแพทย์]
Incasอินคา [TU Subject Heading]
Incasชาวอินเดียแดงเผ่าอินคา [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable)
incalescent(อินคะเลส' เซินทฺ) adj. ร้อนระอุ, เร่าร้อน., See also: incalescence n
incandesce(อินคันเดสฺ') vi., vt. ลุกโชติช่วง, ทำให้ลุกโชติช่วง, เร่าร้อน
incandescence(-คันเดส' เซินซฺ) n. การลุกโชติช่วง,แสงไฟที่ลุกโชติช่วง, แสงจากหลอดไฟ
incandescent(อิน' คัพเดส' เซินทฺ) adj. ลุกโชติช่วง, เกี่ยวกับแสงไฟที่ลุกโชติช่วง, สว่างจ้า, ปราดเปรื่อง, เร่าร้อน (glowing with heat)
incandescent lampหลอดไฟฟ้าที่มีเส้นลวดภายใน, หลอดไฟ
incantation(อินแคนเท' เชิน) n. การร่ายเวทมนตร์, การเสกเป่า, คาถา, เวทมนตร์คาถา, พิธีร่ายเวทมนต์คาถา., See also: incantational adj. incantatory adj.
incapable(อินเค' พะเบิล) adj. ไม่สามารถ, ไม่มีความสามารถ. -n. ผู้ที่ไม่มีความสามารถ, ผู้ไร้ความสามารถ., See also: incapability n. incapably adv., Syn. unfit, unable, inadequate, incompetent ###A. capable
incapacitate(อินคะแพส' ซิเทท) vt. ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ไม่เหมาะ., See also: incapacitation n. (make incapable, disqualify)
incapacity(อินคะแพส' ซิที) n. การไร้ความสามารถ, การขาดคุณสมบัติ, Syn. incapability)

English-Thai: Nontri Dictionary
incalculable(adj) ไม่สามารถนับได้,เหลือคนานับ,ไม่แน่นอน
incandescence(n) ความร้อนเป็นไฟ,แสงไฟ,การลุกเป็นไฟ,การลุกโชติช่วง
incandescent(adj) ร้อนเป็นไฟ,ร้อนระอุ,เร่าร้อน,โชติช่วง,สว่างจ้า
incantation(n) คาถา,เวทมนตร์,การเสกเป่า,การร่ายมนตร์
incapable(adj) ไม่สามารถ,ไม่อาจทำได้
incapacitate(vt) ทำให้ไม่สามารถ,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้เสียหาย
incapacity(n) ความไม่สามารถ,ความทุพพลภาพ,ความเสียหาย,การขาดคุณสมบัติ
incarnate(adj) ที่สิงอยู่ในกาย,ซึ่งปรากฏในรูป,ซึ่งจุติลงมา
incarnate(vt) จุติลงมา,สิงอยู่ในกาย,อวตาร,เกิดเป็น,มาเกิดใหม่
incarnation(n) การเข้าสิง,การอวตาร,การจุติลงมา,การเกิดใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She was incapable of love or tenderness or decency.หล่อนรักใครไม่เป็น ไม่อ่อนโยน หรือมีจิตใจดี Rebecca (1940)
As things stand right now, you're facing the ass end of a 90 day incarceration!คุณจะกำลังได้การจำคุก 90 วัน First Blood (1982)
I mean, they taught the Incas everything they know.I don't know. I wasn't there. Which one of you disrespectful men... The Thing (1982)
Since Hal was capable of operating Discovery unassisted, it was decided that he should be programmed to complete the mission autonomously in case the crew was incapacitated or killed.ตั้งแต่ แฮล คือความสามารถ ในดิสคัเฟอรีในการดำเนินงาน โดยความช่วยเหลือของมนุษย์ มันก็ตัดสินใจ เขาควรจะถูกตั้งโปรแกรมให้ เสร็จสมบูรณ์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You're incapable of exciting me, Steel, except as an anthropological curiosity.ฉันไม่ตื่นเต้นหรอก สตีล ก็แค่ anthropological curiosity Day of the Dead (1985)
These can be disposed of only by incapacitating the brain.'การทำลายสมอง เป็นวิธีเดียว ที่จะกำจัดพวกมันได้' Night of the Living Dead (1990)
I urge you to use those six days to get your personal affairs in order in anticipation of incarceration.แล้วนี่ก็จะเป็นการกำจัดเค้างั้นสิ อะไร รูปถ่ายคุณ Hero (1992)
In anticipation of incarceration.15ปีในคุกไม่ได้ช่วยอะไร อาวุธมีแค่กำหมัด Hero (1992)
" ln anticipation of incarceration."พูดก็พูดนะ Hero (1992)
No, I think men like Budahas are incapable of dealing with the stress of flying the aircraft we saw.ไม่ ผมคิดว่าคนแบบ Budahas ไม่สามารถ... ..รับมือกับความเครียด ในการบินยาน แบบที่เราเห็น ... . Squeeze (1993)
I'm incapable of that.ผมดูไม่ออก Wild Reeds (1994)
The advent of computers and the subsequent accumulation of incalculable data has given rise to a new system of memory and thought, parallel to your own.การกำเนิดของคอมพิวเตอร์ และการจำลองข้อมูลที่ไม่อาจคำนวนได้– ทำให้เกิดระบบความจำและการคิดขึ้นมาใหม่, เพื่อตัวคุณเอง Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incaA baby is incapable of taking care of itself.
incaThe plan is incapable of alteration.
incaThe government of the Inca Empire controlled everything.
incaHe is a man who I supposed was incapable of such cruelty.
incaHe was incautious in regard to the decision.
incaThe building is incapable of repair.
incaThere are people called Incas in South America.
incaOstriches are incapable of flight.
incaCuzco lies about 3,500 meters above sea level, and you can still see many Incas there.
incaThe Incas had a wide range of interests.
incaThe Inca took baths more often than Europeans.
incaThe ruler of the Inca Empire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดคณนา    [ADV] incalculably, See also: innumerably, Syn. อเนกอนันต์, สุดคณานับ, Example: อาจารย์ผู้นี้ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงวิชาการด้านภาษาอย่างสุดคณนา, Thai definition: ที่มากมายสุดที่จะนับได้
หลอดไฟ    [N] light bulb, See also: incandescent lamp, Syn. หลอดไฟฟ้า, Example: หลอดไฟให้แสงสว่างเวลากลางคืน, Count unit: หลอด, Thai definition: อุปกรณ์ที่ให้ความสว่างโดยใช้พลังงานไฟฟ้า
ไร้ความสามารถ [ADJ] incompetent, See also: incapable, incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: ศาลมีสิทธิสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถถ้ามีผู้ร้องขอ
วิชาอาคม    [N] magic, See also: incantation, magic formula, Syn. เวทมนตร์, Example: ชนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าหากเปิดเผยวันเดือนปีเกิดให้มีผู้ล่วงรู้ อาจถูกผู้มีวิชาอาคมกระทำ
คาถา    [N] spell, See also: incantation, magic, Syn. คาถาอาคม, มนต์, คำเสก, คำสาป, Example: หมอผีจุดธูปกำโตบริกรรมคาถา, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
คาถาอาคม    [N] incantation, See also: magic spell, Syn. คาถา, มนต์, คำเสก, คำสาป, Example: อถรรพเวทกล่าวถึงบทสวดที่ว่าด้วยคาถาอาคมที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์มนตร์ หรือเคล็ดลับที่ทำให้เกิดความเจริญหรือเสื่อม, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
คำเสก    [N] spell, See also: incantation, magic, Syn. คาถาอาคม, มนต์, คาถา, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
มนต์    [N] spell, See also: incantation, formula, charm, Syn. คาถา, คำเสก, คาถาอาคม, Example: หมอผีท่องคาถาเป่ามนต์ลงในขันสามหนก่อนยกขันยาขึ้นจบเหนือศีรษะ, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
แปลงกาย [V] impersonate, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise, Syn. แปลง, จำแลงกาย, แปลงตัว, Example: เด็กๆ ส่วนใหญ่ชอบดูละครจักรๆ วงศ์ๆ เพราะตัวละครสามารถแปลงกายเป็นยักษ์ เป็นสัตว์ต่างๆ ได้, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
แปลงตัว [V] disguise, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, Syn. แปลงกาย, Example: ต่อให้ผู้ต้องหาแปลงตัวเป็นนก ก็ไม่สามารถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อเนกอนันต์[adv.] (anēkanan) EN: incalculably   
อวตาร[n.] (awatān) EN: avatar ; reincarnation   FR: incarnation [f] ; avatar [m]
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven   FR: s'incarner
อวตาร[X] (awatān) EN: incarnation of Vishnu ; Vishnu ; Rama ; Ramachandra   
แบ่งภาค[v.] (baengphāk) EN: reincarnate   
ชาติ[n.] (chāt) EN: life ; incarnation ; existence   FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation   FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
จำคุก[v.] (jamkhuk) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate   FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody   FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison

CMU English Pronouncing Dictionary
INCA    IH1 NG K AH0
INCAS    IH1 NG K AH0 Z
INCATA    IH2 NG K AA1 T AH0
INCASE    IH2 N K EY1 S
INCANT    IH2 N K AE1 N T
INCATA'S    IH2 NG K AA1 T AH0 Z
INCAPABLE    IH2 N K EY1 P AH0 B AH0 L
INCARNATE    IH2 N K AA1 R N EY2 T
INCARNATE    IH2 N K AA1 R N AH0 T
INCAPACITY    IH2 N K AH0 P AE1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incapable    (j) (i1 n k ei1 p @ b l)
incarnate    (j) (i1 n k aa1 n @ t)
incarnate    (v) (i1 n k aa1 n ei t)
incapacity    (n) (i2 n k @ p a1 s i t ii)
incarnated    (v) (i1 n k aa1 n ei t i d)
incarnates    (v) (i1 n k aa1 n ei t s)
incautious    (j) (i1 n k oo1 sh @ s)
incantation    (n) (i2 n k a n t ei1 sh @ n)
incarcerate    (v) (i1 n k aa1 s @ r ei t)
incarnating    (v) (i1 n k aa1 n ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inkaseeschwalbe {f} [ornith.]Inca Tern [Add to Longdo]
Inkatäubchen {n} [ornith.]Inca Dove [Add to Longdo]
Inkafliegenstecher {m} [ornith.]Inca Leptopogon [Add to Longdo]
Inkazaunkönig {m} [ornith.]Inca Wren [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
インカ帝国[インカていこく, inka teikoku] (n) Incan Empire [Add to Longdo]
メリケン黄脚鷸[メリケンきあししぎ;メリケンキアシシギ, meriken kiashishigi ; merikenkiashishigi] (n) (uk) wandering tattler (species of sandpiper, Tringa incana) [Add to Longdo]
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious [Add to Longdo]
化身[けしん, keshin] (n,vs,adj-no) {Buddh} incarnation; impersonation; personification; avatar [Add to Longdo]
加持[かじ, kaji] (n,vs) faith-healing; incantation [Add to Longdo]
加持祈祷[かじきとう, kajikitou] (n) incantation and prayer [Add to Longdo]
過去七仏[かこしちぶつ, kakoshichibutsu] (n) (See 七仏) the seven previous incarnations of Buddha [Add to Longdo]
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
具現[ぐげん, gugen] (n) (1) incarnation; embodiment; avatar; personification; (vs) (2) to give concrete form to; to embody; to realize [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化身[huà shēn, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄣ, ] incarnation; reincarnation; embodiment (of abstract idea); personification [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] incapacitated; inefficient [Add to Longdo]
白炽灯[bái chì dēng, ㄅㄞˊ ㄔˋ ㄉㄥ, / ] incandescent light [Add to Longdo]
陀罗尼[tuó luó ní, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ, / ] incantation (Sanskrit: dharani); religious chant (promoting virtue and obstructing evil) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inca \In"ca\, n.
   (a) An emperor or monarch of Peru before, or at the time of,
     the Spanish conquest; any member of this royal dynasty,
     reputed to have been descendants of the sun.
   (b) pl. The people governed by the Incas, now represented by
     the Quichua tribe.
     [1913 Webster]
 
   {Inca dove} (Zool.), a small dove ({Scardafella inca}),
    native of Arizona, Lower California, and Mexico.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Inca
   n 1: a ruler of the Incas (or a member of his family)
   2: a member of the Quechuan people living in the Cuzco valley in
     Peru [syn: {Inca}, {Inka}, {Incan}]
   3: the small group of Quechua living in the Cuzco Valley in Peru
     who established hegemony over their neighbors in order to
     create an empire that lasted from about 1100 until the
     Spanish conquest in the early 1530s [syn: {Inca}, {Inka}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top