ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incalculable

IH2 N K AE1 L K Y AH0 L AH0 B AH0 L   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incalculable-, *incalculable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incalculable[ADJ] มากมาย, See also: มากเกินกว่าจะนับได้, Syn. immense, inestimable, limitless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable)

English-Thai: Nontri Dictionary
incalculable(adj) ไม่สามารถนับได้,เหลือคนานับ,ไม่แน่นอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The advent of computers and the subsequent accumulation of incalculable data has given rise to a new system of memory and thought, parallel to your own.áԴͧ СèͧŷҨӹǹ ԴкСäԴ, ͵Ǥسͧ Ghost in the Shell (1995)
An opportunity in which, were you to succeed you could secure for yourself and for this family incalculable wealth and position.โอกาสที่เจ้าทำสำเร็จ เจ้าจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง และครอบครัว ด้วยความมั่นคั่งและฐานะที่ไม่สามารถคำนวณได้ The Other Boleyn Girl (2008)
I mean, incalculable.ครูหมายถึง อย่างมากมายมหาศาล Peekaboo (2009)
Many quantum physicists believe there is an incalculable number of parallel universes, and these parallel universes are all around us.ควอนตัมฟิสิกส์หลายคนเชื่อว่า มีจำนวนไม่แน่นอน ของจักรวาลคู่ขนาน และจักรวาลคู่ขนาน เหล่านี้มีอยู่รอบตัวเรา Is Time Travel Possible? (2010)
Okay, say I've stolen an incalculable fortune and secreted it away.โอเค สมมติว่าฉันขโมยสมบัติล้ำค่า แล้วนำมันไปซ่อนไว้ล่ะ Taking Account (2011)
Our losses have been incalculable, our grief unimaginable.ความสูญเสียของเราเหลือจะประมาณ ความโศกเศร้าที่ไม่อาจจะจินตนาการ City of Heroes (2013)
Their loss is incalculable.การเสียพวกเขาไปนั้น หาค่าไม่ได้ Size Matters (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อสงไขย[ADJ] countless, See also: incalculable, innumerable, infinite, Syn. นับไม่ถ้วน, Thai definition: มากจนนับไม่ถ้วน, ไม่รู้จบ, ไม่มีที่สิ้นสุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นับไม่ถ้วน[adj.] (nap mai thūan) EN: countless ; innumerable ; incalculable ; untold   FR: incommensurable ; incalculable

CMU English Pronouncing Dictionary
INCALCULABLE    IH2 N K AE1 L K Y AH0 L AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incalculable    (j) ˈɪnkˈælkjuləbl (i1 n k a1 l k y u l @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unabsehbar; unberechenbar; unübersehbar {adj} | unabsehbarer | am unabsehbarstenincalculable | more incalculable | most incalculable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
数え切れない[かぞえきれない, kazoekirenai] (adj-i) countless; incalculable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incalculable \In*cal"cu*la*ble\, a. [Pref. in- not + calculable:
   cf. F. incalculable.]
   Not capable of being calculated; beyond calculation; very
   great; as, his action did incalculable harm. --
   {In*cal"cu*la*ble*ness}, n. -- {In*cal"cu*la*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incalculable
   adj 1: not capable of being computed or enumerated [ant:
       {calculable}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 incalculable /ɛ̃kalkylabl/ 
  countless

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top