Search result for

incarcerate

(31 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incarcerate-, *incarcerate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incarcerate[VT] ขังคุก (คำทางการ), See also: กักขัง, จองจำ, Syn. confine, imprison, jail
incarcerate in[PHRV] จำคุก, See also: กักขัง, คุมขัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incarcerate(อินคาร์' เซอเรท) vi. จำคุก, กักขัง, คุมขัง. -adj. ถูกจำคุก, ถูกคุมขัง., See also: incarceration n., Syn. imprison, jail

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incarcerated๑. -ถูกขัง๒. -ถูกรัด๓. -ติดคา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incarcerated placenta; placenta, retainedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want to release the sinner inside of me that got me incarcerated so many years ago.เพื่อปล่อยปีศาจ ที่ฉันขังมันมาตั้งนานนมแล้ว Five the Hard Way (2008)
And you've never met any of the men incarcerated hereและคุณก็ไม่เคยเจอใคร ที่ถูกกักขังที่นี่ Boxed In (2008)
Spouse incarcerated, left without the possibility of parol.คู่สมรสอยู่ในคุก ต้องโทษสูงสุด Nและอาจไม่ได้รับการประกันตัว Gamer (2009)
You ain't never been incarcerated before, and I never been incarcerated here. Therefore,ท่านไม่เคยเข้าซังเตมาก่อน และผมก็ไม่เคยโดนขังที่นี่ Prison Break: The Final Break (2009)
Ms. Hewes claimed my client murdered a woman, a woman whose actual killer was incarcerated.คุณฮิวส์กล่าวหาว่าลูกความฉันฆ่าผู้หญิง ซึ่งฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าเธอถูกจำคุกแล้ว A Pretty Girl in a Leotard (2009)
So, what if I'm not going to Yale, you were recently incarcerated and I'm afraid to talk to Chuck because he might hurt me.เรามายืนอยู่กันที่นี่วันนี้ เพื่อเป็นสักขีพยาน ของการเริ่มต้นใหม่ที่สดใส แค่ยืนอยู่ตรงหน้าเขา The Goodbye Gossip Girl (2009)
I NEVER IMAGINED THAT YOU'D END UP INCARCERATED.-และที่น่าผิดหวังที่สุดก็คือ Valley Girls (2009)
Excuse me, my incarcerated little friend.ฉันไม่ใช่ พังพอน G-Force (2009)
Where is she incarcerated?- เธอถูกขังอยู่ที่ไหน The Next Three Days (2010)
Classify her as an enemy combatant and incarcerate her in a private facility.จัดให้เธอเป็น แนวร่วมของฝ่ายตรงข้าม และพาเธอไปคุมขัง ในสถานที่เอกชน Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
So this man was incarcerated for assaulting his ex-wife's attorney?งั้นชายคนนี้ถูกจับคุก เพราะไปทำร้ายร่างกายภรรยาเก่า ของทนายความคนนี้เหรอ? The Witch in the Wardrobe (2010)
I was incarcerated.ฉันถูกจำคุก Let No Man Put Asunder (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดคุก[V] imprison, See also: incarcerate, jail, gaol, go to prison, Syn. ติดตะราง, เข้าคุก, Example: เขาติดคุกมาเป็นเวลา 15 ปี เดือนหน้าเขาก็จะพ้นโทษแล้ว, Thai definition: ได้รับโทษให้อยู่ในที่คุมขังนักโทษ เพราะกระทำความผิดตามกฎหมาย
จองจำ[V] imprison, See also: incarcerate, jail, confine, Syn. จำจอง, Ant. ปลดปล่อย, ปล่อย, Example: นักโทษผู้ก่อการร้ายมุสลิมที่ถูกจองจำอยู่ในยุโรปมีอยู่กว่าสิบคน, Thai definition: ใส่ตรวนหรือเครื่องพันธนาการขังไว้ในคุกในตาราง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำคุก[v.] (jamkhuk) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate   FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody   FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
ขัง[v.] (khang) EN: hold ; confine ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up   FR: enfermer ; incarcérer ; confiner
ทรงเจ้า[v.] (songjao = songjāo) EN: be incarcerated with spirits ; perform a ceremony of a ceremony spiritual incarcerated ; to be possessed by spirits ; sorcerer's dance to exorcise evil spirits   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCARCERATE    IH2 N K AA1 R S ER0 EY2 T
INCARCERATED    IH2 N K AA1 R S ER0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incarcerate    (v) (i1 n k aa1 s @ r ei t)
incarcerated    (v) (i1 n k aa1 s @ r ei t i d)
incarcerates    (v) (i1 n k aa1 s @ r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incarcerate \In*car"cer*ate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Incarcerated}; p. pr. & vb. n. {Incarcerating}.] [Pref. in-
   in + L. carceratus, p. p. of carcerare to imprison, fr.
   carcer prison.]
   [1913 Webster]
   1. To imprison; to confine in a jail or prison.
    [1913 Webster]
 
   2. To confine; to shut up or inclose; to hem in.
    [1913 Webster]
 
   {Incarcerated hernia} (Med.), hernia in which the
    constriction can not be easily reduced.
    [1913 Webster] incarcerate

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 incarcerate \in*car"cer*ate\, incarcerated \in*car"cer*at*ed\,
   a.
   Imprisoned. --Dr. H. More.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incarcerate
   v 1: lock up or confine, in or as in a jail; "The suspects were
      imprisoned without trial"; "the murderer was incarcerated
      for the rest of his life" [syn: {imprison}, {incarcerate},
      {lag}, {immure}, {put behind bars}, {jail}, {jug}, {gaol},
      {put away}, {remand}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top