ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disembody

D IH2 S AH0 B AA1 D IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disembody-, *disembody*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disembody[VT] ทำให้วิญญาณออกจากร่าง, See also: ปล่อยวิญญาณจากร่าง, Syn. spiritualize, disincarnate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disembody(ดิสเอมบอ'ดี) vt. ทำให้พ้นจากกาย,ทำให้จิตวิญญาณหลุดพ้นจากร่างไป., See also: disembodiment n.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISEMBODY    D IH2 S AH0 B AA1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disembody    (v) dˌɪsɪmbˈɒdiː (d i2 s i m b o1 d ii)
disembodying    (v) dˌɪsɪmbˈɒdɪɪŋ (d i2 s i m b o1 d i i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disembody \Dis`em*bod"y\, v. t. [imp. & p. p. {Disembodied}; p.
   pr. & vb. n. {Disembodying}.]
   1. To divest of the body or corporeal existence.
    [1913 Webster]
 
       Devils embodied and disembodied.   --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To disarm and disband, as a body of soldiers.
    --Wilhelm.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disembody
   v 1: free from a body or physical form or reality

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top