Search result for

weight

(142 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weight-, *weight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weight[N] น้ำหนัก
weight[N] ความหนัก, Syn. load, burden, mass
weight[N] หน่วยวัดน้ำหนัก, See also: ระบบวัดน้ำหนัก
weight[VT] เพิ่มน้ำหนัก
weight[VT] เป็นภาระ, Syn. burden, load down, oppress
weight[VT] ลำเอียง, See also: เข้าข้าง, มีอคติ
weighty[ADJ] มีน้ำหนักมาก, Syn. heavy
weightily[ADV] อย่างมีน้ำหนัก, Syn. heavily
weightless[ADJ] ซึ่งไร้น้ำหนัก, See also: ซึ่งแทบไม่มีน้ำหนัก
weight down[PHRV] มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น, See also: รับน้ำหนักเพิ่ม, Syn. load down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weight(เวท) n. น้ำหนัก,ความหนัก,มวล,วัตถุสิ่งของ,ความสำคัญ,อิทธิพล vt. เพิ่มน้ำหนัก,เป็นภาระ,ให้น้ำหนักทางสถิติแก่,มีอคตี,เข้าข้าง -Phr. (carry weigth มีความสำคัญ มีอิทธิพล), See also: weighter n.
weighty(เวท'ที) adj. มีน้ำหนักมาก,เป็นภาระ,มีความลำบาก,สำคัญ,มีอิทธิพล, See also: weightily adv. weightiness n., Syn. serious,important,cogent,forceful
apothecaries' weightระบบหน่วยน้ำหนักที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
atomic weightน้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ยของธาตุ
avoirdupois weightระบบน้ำหนักในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา. av ; avdp. ; avoir.
aweight(อะเวท') adj. เพิ่งยกสมอเรือขึ้น, เพิ่มจะพ้นน้ำ, เพิ่มพ้นจากกันน้ำ (atrip)
bantamweight(แบน'เทิมเวท) n. นักมวยรุ่นแบนตัมเวท (อยู่ระหว่างไฟลเวทกับเฟทเธอร์เวท)
catchweight(แคช เวท) n. น้ำหนักที่เลือกได้
feather weightพิกัดนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก118-126ปอนด์) ,สิ่งที่เบา,สิ่งที่ไม่สำคัญ . adj. เบา,ไม่สำคัญ
flyweight(ไฟล'เวท) n. นักกีฬาที่มีน้ำหนักไม่เกิน 112 ปอนด์

English-Thai: Nontri Dictionary
weight(n) น้ำหนัก,การชั่ง,ของหนัก,ภาระ,ความสำคัญ,ลูกตุ้ม,วัตถุ
weight(vt) เพิ่มน้ำหนัก,ถ่วง,เป็นภาระ,เข้าข้าง
weighty(adj) หนัก,สำคัญ,เป็นภาระ,ลำบาก,มีอิทธิพล
featherweight(n) นักมวยที่มีน้ำหนักระหว่าง 118-126 ปอนด์
flyweight(n) นักมวยที่หนักไม่เกิน 112 ปอนด์
heavyweight(n) นักมวยหนักไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์
hundredweight(n) น้ำหนัก 100 ปอนด์
lightweight(n) นักมวยที่เบากว่า 135 ปอนด์
middleweight(n) นักมวยหนักระหว่าง 143-160 ปอนด์
overweight(adj) หนักเกินพิกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weightน้ำหนัก, การถ่วงน้ำหนัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
weightน้ำหนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weight and height tableตารางน้ำหนักและส่วนสูง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weight of evidenceน้ำหนักพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weight transfer effectผลการถ่ายโอนน้ำหนัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weighted averageค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
weighted average; weighted meanค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
weighted meanค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก, มัชฌิมถ่วงน้ำหนัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
weighted mean; weighted averageค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
weighted moving averageค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Weightน้ำหนัก [TU Subject Heading]
weightน้ำหนัก, แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ  น้ำหนักเป็นปริมาณเวกเตอร์ น้ำหนักของวัตถุหาได้จากผลคูณระหว่างมวลกับความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง ณ ตำแหน่งของวัตถุ น้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
weightค่าน้ำหนัก, ค่าน้ำหนัก (weight) ของเส้นเชื่อม e ในกราฟ คือ จำนวนที่ไม่เป็นลบที่กำหนดไว้บนเส้นเชื่อม e [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Weight (Physics)น้ำหนัก (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
Weight barometerบารอมิเตอร์แบบชั่ง น้ำหนัก [อุตุนิยมวิทยา]
weight densityweight density, น้ำหนักจำเพาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Weight gainภาวะน้ำหนักตัวเพิ่ม [TU Subject Heading]
Weight lossการลดน้ำหนัก [TU Subject Heading]
Weight trainingการฝึกโดยใช้น้ำหนัก [TU Subject Heading]
weighted arithmetic meanค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก, ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละค่ามีความสำคัญไม่เท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Guess you had to pull your own weight for a while.เดาว่าคุณต้องหยุดภาระของคุณไว้ชั่วขณะหนึ่ง Odyssey (2008)
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
He's lost weight since he got here.เขาน้ำหนักลดตั้งแต่เค้ามาที่นี่ Adverse Events (2008)
Maybe the weight stressed her back, which... makes sense if she's never lifted anything in her life.บางทีน้ำหนักอาจกดลงบนหลังเธอ จะเป็นไปได้... \ ถ้าเธอไม่เคยยกอะไรมาเลยตลอดชีวิต Birthmarks (2008)
I'm guessing the weight changed.ฉันแปลกใจทำไมน้ำหนักเปลี่ยนเป็นมากขึ้น Birthmarks (2008)
I just proved I can pull my weight.ฉันแค่ลองตรวจดูว่า เอาน้ำหนักถ่วงออกได้ไหม Lucky Thirteen (2008)
No weight loss.. เลือดออก Joy (2008)
He lost weight after the stomach pain.น้ำหนักเขาลด หลังจากปวดท้อง The Itch (2008)
or lose weight or something?\ N หรือลดความอ้วนหรืออะไร? Gas Pills (2008)
I can feel the weight of the blade in my hand.ผมรู้สึกได้ถึงน้ำหนักของใบมีดในมือ And How Does That Make You Kill? (2008)
More than it's body weight.มากกว่าน้ำหนักอันน้อยนิดของตัวมันเอง Superhero Movie (2008)
You look like you putting on a little weight.ดูเหมือนว่าเธออ้วนขึ้นหน่อยนะ Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weightAbove all, Bill was worried about gaining weight.
weightAll these books will be worth their weight in gold someday.
weightA pound is a unit of weight.
weightAre you watching your weight?
weightAs she's quit drinking, she's lost some weight.
weightBeams bear the weight of the roof.
weightDietary fibre is good for losing weight.
weightDo a little work! You'll lose some weight.
weightDon't mention that she's put on weight.
weightFormerly, a book was worth its weight in silver, if not in gold.
weightGravity causes objects to have weight.
weightGreat bulk does not always mean great weight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น.น.[N] weight, See also: wt., Syn. น้ำหนัก
ความหนักเบา[N] weight, See also: gravity, heaviness, Syn. น้ำหนัก, Example: พ่วงนี้สามารถบรรทุกไม้ซุงได้ครั้งละ 5 - 7 ลูกบาศก์เมตรตามความหนักเบาของไม้ซุง
อับเฉา[V] ballast, See also: weight, Example: เรือเหาะจะต้องมีอับเฉาขึ้นไปด้วย เมื่อต้องการลอยสูงขึ้นกว่าระดับเดิม ก็จะทิ้งอับเฉาลง เพื่อลดน้ำหนัก, Thai definition: ของถ่วงเรือกันเรือโคลง
ถ่วง[V] load, See also: weight, Syn. ถ่วงน้ำหนัก, Example: นักร่อนแขวนตัวเองไว้กึ่งกลาง ขยับตัวเองให้เลื่อนไปมาเพื่อใช้น้ำหนักถ่วงเครื่องร่อนให้ทรงตัวอยู่ในลักษณะอาการที่ต้องการ, Thai definition: ทำให้หนัก
ยกน้ำหนัก[N] weight lifting, Syn. กีฬายกน้ำหนัก, Example: นักกีฬายกน้ำหนักส่วนใหญ่มีรูปร่างบึกบึนแข็งแรง, Thai definition: กีฬาที่แข่งขันกันในทางที่ใครที่ยกน้ำหนักได้ดีกว่ากัน
การชั่ง[N] weight measurement, Example: การชั่งน้ำหนักตัวให้แม่นยำควรถอดรองเท้าเสมอ, Thai definition: การกระทำให้รู้น้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งหรือตราชูเป็นต้น
โหวง[ADV] lightly, See also: weightlessly, buoyantly, Syn. โหวงเหวง, เบามาก, Example: กระเช้าฟางที่คล้องแขนของเขาดูเบาโหวง, Thai definition: แทบจะไม่มีน้ำหนัก
โหวงเหวง[ADV] lightly, See also: weightlessly, buoyantly, Syn. โหวง, เบามาก, Example: กล่องนี้เบาโหวงเหวงเลยยกได้สบายมาก, Thai definition: แทบจะไม่มีน้ำหนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับเฉา[n.] (apchao) EN: ballast ; weight   FR: lest [m] ; ballast [m]
เบาหวิว[v. exp.] (bao wiū) EN: feel weightless ; feel light ; be light   FR: être léger comme l'air
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)   FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
เฉลี่ยน้ำหนัก[v. exp.] (chalīa nāmnak ) EN: distribute the weight evenly   
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)   FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)
การลดน้ำหนัก[n. exp.] (kān lot nāmnak) EN: losing weight ; reducing one's weight   FR: perte de poids [f]
ลดน้ำหนัก[v. exp.] (lot nāmnak) EN: lose weight   FR: perdre du poids ; maigrir
หนัก[adj.] (nak) EN: heavy ; burdensome ; important ; weighty ; toilsome ; hard   FR: lourd ; pesant ; alourdi ; dur
น้ำหนัก[n.] (nāmnak = namnak) EN: weight   FR: poids [m]
น้ำหนักเกิน[n.] (nāmnak koēn) EN: overweight ; excess weight   FR: surpoids [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WEIGHT    W EY1 T
WEIGHTY    W EY1 T IY2
WEIGHTY    W EY1 T IY0
WEIGHTS    W EY1 T S
WEIGHTED    W EY1 T AH0 D
WEIGHTING    W EY1 T IH0 NG
WEIGHTMAN    W AY1 T M AH0 N
WEIGHTINGS    W EY1 T IH0 NG Z
WEIGHTLESS    W EY1 T L AH0 S
WEIGHTLIFTER    W EY1 T L IH2 F T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weight    (v) (w ei1 t)
weights    (v) (w ei1 t s)
weighty    (j) (w ei1 t ii)
weighted    (v) (w ei1 t i d)
weightier    (j) (w ei1 t i@ r)
weightily    (a) (w ei1 t i l ii)
weighting    (v) (w ei1 t i ng)
weightiest    (j) (w ei1 t i i s t)
weightless    (j) (w ei1 t l @ s)
weightiness    (n) (w ei1 t i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重量[zhòng liàng, ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, ] weight, #5,111 [Add to Longdo]
衡量[héng liang, ㄏㄥˊ ㄌㄧㄤ˙, ] weight; measure, #6,130 [Add to Longdo]
分量[fèn liàng, ㄈㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, ] weight, #9,800 [Add to Longdo]
权重[quán zhòng, ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] weight, #11,287 [Add to Longdo]
举重[jǔ zhòng, ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ, / ] weight-lifting (athletics), #15,370 [Add to Longdo]
砝码[fá mǎ, ㄈㄚˊ ㄇㄚˇ, / ] weight used on a balance; to make up the weight, #27,618 [Add to Longdo]
失重[shī zhòng, ㄕ ㄓㄨㄥˋ, ] weightlessness; zero gravity, #31,805 [Add to Longdo]
加权平均[jiā quán píng jūn, ㄐㄧㄚ ㄑㄩㄢˊ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, / ] weighted average [Add to Longdo]
载重能力[zǎi zhòng néng lì, ㄗㄞˇ ㄓㄨㄥˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] weight-carrying capacity [Add to Longdo]
铅带[qiān dài, ㄑㄧㄢ ㄉㄞˋ, / ] weight belt [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewicht {n} | Gewichte {pl} | Gewicht pro ... | totes Gewichtweight | weights | weight per ... | deadweight [Add to Longdo]
Gewicht {n}; Bedeutung {f} | großes Gewicht auf etw. legen | ins Gewicht fallen | nicht ins Gewicht fallenweight | to attach great importance to sth. | to carry weight | to carry no weight; to be of no consequence [Add to Longdo]
Gewichtheben {n} [sport]weight lifting; weightlifting [Add to Longdo]
Gewichtsbelastung {f}weight load [Add to Longdo]
Gewichtsverteilung {f}weight distribution [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
げそげそ[, gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight [Add to Longdo]
げっそり[, gessori] (adv,n,vs) being disheartened; losing weight [Add to Longdo]
ちぎりぎ[, chigirigi] (n) {MA} weight-chain-pole weapon [Add to Longdo]
ちゃんこ鍋[ちゃんこなべ, chankonabe] (n) weight-gaining stew for sumo [Add to Longdo]
どかっと;どかと[, dokatto ; dokato] (adv) (on-mim) thuddingly; plumping down (like a heavy weight) [Add to Longdo]
のさばる[, nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way [Add to Longdo]
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[, fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv,vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly [Add to Longdo]
[, mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) [Add to Longdo]
やせ細る;痩せ細る[やせほそる, yasehosoru] (v5r,vi) to lose weight; to become thin; to wither away [Add to Longdo]
ウェイト(P);ウエイト(P);ウエート;ウェート[, ueito (P); ueito (P); ue-to ; ue-to] (n) (1) wait; (2) weight; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウェイト[うえいと, ueito] weight [Add to Longdo]
重み[おもみ, omomi] weight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weight \Weight\, v. t. [imp. & p. p. {Weighted}; p. pr. & vb. n.
   {Weighting}.]
   [1913 Webster]
   1. To load with a weight or weights; to load down; to make
    heavy; to attach weights to; as, to weight a horse or a
    jockey at a race; to weight a whip handle.
    [1913 Webster]
 
       The arrows of satire, . . . weighted with sense.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron. & Physics) To assign a weight to; to express by a
    number the probable accuracy of, as an observation. See
    {Weight of observations}, under {Weight}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Dyeing) To load (fabrics) as with barite, to increase the
    weight, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Math.) to assign a numerical value expressing relative
    importance to (a measurement), to be multiplied by the
    value of the measurement in determining averages or other
    aggregate quantities; as, they weighted part one of the
    test twice as heavily as part 2.
    [PJC]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weight \Weight\, n. [OE. weght, wight, AS. gewiht; akin to D.
   gewigt, G. gewicht, Icel. v[ae]tt, Sw. vigt, Dan. v[ae]gt.
   See {Weigh}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. The quality of being heavy; that property of bodies by
    which they tend toward the center of the earth; the effect
    of gravitative force, especially when expressed in certain
    units or standards, as pounds, grams, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: Weight differs from gravity in being the effect of
      gravity, or the downward pressure of a body under the
      influence of gravity; hence, it constitutes a measure
      of the force of gravity, and being the resultant of all
      the forces exerted by gravity upon the different
      particles of the body, it is proportional to the
      quantity of matter in the body.
      [1913 Webster]
 
   2. The quantity of heaviness; comparative tendency to the
    center of the earth; the quantity of matter as estimated
    by the balance, or expressed numerically with reference to
    some standard unit; as, a mass of stone having the weight
    of five hundred pounds.
    [1913 Webster]
 
       For sorrow, like a heavy-hanging bell,
       Once set on ringing, with his own weight goes.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, pressure; burden; as, the weight of care or
    business. "The weight of this said time." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       For the public all this weight he bears. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       [He] who singly bore the world's sad weight.
                          --Keble.
    [1913 Webster]
 
   4. Importance; power; influence; efficacy; consequence;
    moment; impressiveness; as, a consideration of vast
    weight.
    [1913 Webster]
 
       In such a point of weight, so near mine honor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A scale, or graduated standard, of heaviness; a mode of
    estimating weight; as, avoirdupois weight; troy weight;
    apothecaries' weight.
    [1913 Webster]
 
   6. A ponderous mass; something heavy; as, a clock weight; a
    paper weight.
    [1913 Webster]
 
       A man leapeth better with weights in his hands.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   7. A definite mass of iron, lead, brass, or other metal, to
    be used for ascertaining the weight of other bodies; as,
    an ounce weight.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mech.) The resistance against which a machine acts, as
    opposed to the power which moves it. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Atomic weight}. (Chem.) See under {Atomic}, and cf.
    {Element}.
 
   {Dead weight}, {Feather weight}, {Heavy weight}, {Light
   weight}, etc. See under {Dead}, {Feather}, etc.
 
   {Weight of observation} (Astron. & Physics), a number
    expressing the most probable relative value of each
    observation in determining the result of a series of
    observations of the same kind.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ponderousness; gravity; heaviness; pressure; burden;
     load; importance; power; influence; efficacy;
     consequence; moment; impressiveness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weight
   n 1: the vertical force exerted by a mass as a result of gravity
   2: sports equipment used in calisthenic exercises and
     weightlifting; it is not attached to anything and is raised
     and lowered by use of the hands and arms [syn: {weight},
     {free weight}, {exercising weight}]
   3: the relative importance granted to something; "his opinion
     carries great weight"; "the progression implied an increasing
     weightiness of the items listed" [syn: {weight},
     {weightiness}]
   4: an artifact that is heavy
   5: an oppressive feeling of heavy force; "bowed down by the
     weight of responsibility"
   6: a system of units used to express the weight of something
     [syn: {system of weights}, {weight}]
   7: a unit used to measure weight; "he placed two weights in the
     scale pan" [syn: {weight unit}, {weight}]
   8: (statistics) a coefficient assigned to elements of a
     frequency distribution in order to represent their relative
     importance [syn: {weight}, {weighting}]
   v 1: weight down with a load [syn: {burden}, {burthen},
      {weight}, {weight down}] [ant: {disburden}, {unburden}]
   2: present with a bias; "He biased his presentation so as to
     please the share holders" [syn: {slant}, {angle}, {weight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top