หรือคุณหมายถึง weightineß?
Search result for

weightiness

(5 entries)
(0.0648 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weightiness-, *weightiness*, weightines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weightiness[N] การมีน้ำหนัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The weightiness.เอ่อออ น้ำหนักครับ Agora (2009)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weightiness    (n) (w ei1 t i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weightiness \Weight"i*ness\, n.
   The quality or state of being weighty; weight; force;
   importance; impressiveness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weightiness
   n 1: the relative importance granted to something; "his opinion
      carries great weight"; "the progression implied an
      increasing weightiness of the items listed" [syn: {weight},
      {weightiness}]
   2: the property of being comparatively great in weight; "the
     heaviness of lead" [syn: {heaviness}, {weightiness}] [ant:
     {lightness}, {weightlessness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top