ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำหนัก

   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำหนัก-, *น้ำหนัก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำหนักน. ความหนักของสิ่งต่าง ๆ, ความสำคัญ เหตุผล หรือพยานหลักฐาน เป็นต้น ที่ควรแก่การเชื่อถือ หรือที่จูงใจให้เชื่อถือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weightน้ำหนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weightน้ำหนัก, การถ่วงน้ำหนัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gravityน้ำหนัก, ความหนักเบา, ความร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
degree of proofน้ำหนักของข้อพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterweightน้ำหนักถ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsprung weightน้ำหนักนอกสปริง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sprung weightน้ำหนักบนสปริง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay loadน้ำหนักบรรทุก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weight of evidenceน้ำหนักพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross vehicle weight (GVW)น้ำหนักยานยนต์รวบยอด (จีวีดับเบิลยู) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic weight, Aน้ำหนักเชิงอะตอม, น้ำหนักทั้งหมดของโปรตอนกับนิวตรอนในนิวเคลียสของธาตุรวมกัน (ดู atomic mass ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Body weightน้ำหนักตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atomic weightน้ำหนักอะตอม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Birth weightน้ำหนักแรกเกิด [TU Subject Heading]
Body weightน้ำหนักตัว [TU Subject Heading]
Fetal weightน้ำหนักของทารกในครรภ์ [TU Subject Heading]
Live loadsน้ำหนักบรรทุกจร [TU Subject Heading]
Overweightน้ำหนักเกิน [TU Subject Heading]
Weightน้ำหนัก [TU Subject Heading]
Weight (Physics)น้ำหนัก (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was the weight of the fish... ... and he let the line slip down, down, down... ... unrolling off the first of the two reserve coils.มันเป็นน้ำหนักของปลา และเขาปล่อยให้สายลื่นลงลง ลง คลี่ออกเป็นครั้งแรก The Old Man and the Sea (1958)
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible.ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
He lay forward, cramping himself against the line with his body... ... putting all his weight on his left hand, and he was asleep.เขานอนข้างหน้าตะคริวตัวเอง กับ สอดคล้องกับร่างกายของเขา วางน้ำหนักของเขาทั้งหมด ในมือซ้ายของเขาและเขาก็หลับ ไป The Old Man and the Sea (1958)
It's got to hold the weight of a pig!มันต้องแบกน้ำหนักหมูสกปรก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Empty your water bottles into the roller.ขวดน้ำเข้าไปในลูกกลิ้ง เราจำเป็นต้องมีน้ำหนักมาก ที่สุดเท่าที่เราจะได้รับ How I Won the War (1967)
- I let it out so it would be lighter.ฉันปล่อยให้มันออกมาเพื่อที่จะ ลูกกลิ้ง มีน้ำหนักเบา ยิงฉันในหัวแม่ ตีนของฉัน How I Won the War (1967)
Get it in the shade. - I thought it would be lighter.ฉันคิดว่ามันจะมีน้ำหนักเบา How I Won the War (1967)
I did, I let the bloody water out to make it lighter.ออกจากน้ำเลือดที่จะทำให้มันมี น้ำหนักเบา How I Won the War (1967)
Poetry Corner.มุมคำกลอน ปอนด์หน่วยน้ำหนัก Ezra . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
That's for fellas who write diet books.นั่นมันสำหรับ คนที่เขียนตำราลดน้ำหนัก Oh, God! (1977)
Sure, you only outweigh him by 500 pounds, fat ass.แน่สิ แกให้เขาแบกน้ำหนักตั้ง 500 ปอนด์นี่ ไอ้ตูดใหญ่ Stand by Me (1986)
He weighs close to 180, but, you know, it's not his fault. It's his glands.เขามีน้ำหนักเกือบ 180 แต่รู้มั้ย มันไม่ใช่ความผิดของเขา แต่เป็นต่อมของเขา Stand by Me (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำหนัก[n.] (nāmnak = namnak) EN: weight   FR: poids [m]
น้ำหนักปกติ[n. exp.] (nāmnak pakkati) EN: normal weight   FR: poids normal [m]
น้ำหนักรวม[n. exp.] (nāmnak rūam ) EN: gross weight   
น้ำหนักสุทธิ[n. exp.] (nāmnak sutthi) EN: net weight   FR: poids net [m]
น้ำหนักเกิน[n.] (nāmnak koēn) EN: overweight ; excess weight   FR: surpoids [m]
น้ำหนักเท่าไร[xp] (nāmnak thaorai) EN: how much does it weigh ?   FR: quel est le poids ?
น้ำหนักเนื้อ[n. exp.] (nāmnak neūa) EN: weight of the contents   
น้ำหนักเบา[n. exp.] (nāmnak bao) FR: poids plume [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterbalance[N] น้ำหนักถ่วง, See also: เครื่องถ่วง, Syn. counterpoise
featherweight[N] น้ำหนักนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก126 ปอนด์หรือ 57 กิโลกรัม), See also: พิกัดนักมวยรุ่นเบา
heft[N] น้ำหนัก, See also: ความหนัก
load[N] น้ำหนักถ่วง, See also: น้ำหนัก
load[N] น้ำหนักบรรทุก, See also: ระวางน้ำหนัก
mole[N] น้ำหนักโมเลกุลของสสาร, See also: กรัมโมเลกุล
molecular weight[N] น้ำหนักโมเลกุล, Syn. weight
baro[PRF] น้ำหนัก
payload[N] น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้, Syn. cargo, lading
short ton[N] น้ำหนักหนึ่งตัน (2000 ปอนด์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
aerometer(แอรอม' มิเทอะ) เครื่องมือวัดน้ำหนักความเข้มข้นและอื่น ๆ ของอากาศหรือแก๊ส. aerometry n.
apothecaries' weightระบบหน่วยน้ำหนักที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
arroba(อะโร'บะ) n. หน่วยน้ำหนักของสเปนและปอร์ตุเกส (unit of weight of varying value)
atomic weightน้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ยของธาตุ
avoirdupois weightระบบน้ำหนักในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา. av ; avdp. ; avoir.
barbell(บาร์'เบล) n. เครื่องยกน้ำหนักที่มีจานน้ำหนักทั้งสองข้างคานเหล็ก
beef(บีฟ) {beefed,beefing,beefs} n. เนื้อวัว,เนื้อควาย,วัวสำหรับฆ่าเป็นอาหาร,กำลังกล้ามเนื้อ,อำนาจ,พละกำลัง,น้ำหนัก,การบ่น vi. บ่น, See also: beef up ทำให้แข็งแรง,เพิ่มกำลัง,เพิ่มจำนวน
burden(เบอร์'เดิน) n. ภาระ,น้ำหนักที่แบก vt. บรรจุอย่างหนัก, ทำให้ยุ่งยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
avoirdupois(n) มาตราชั่งน้ำหนักเป็นปอนด์
ballast(vt) ถ่วงน้ำหนัก,ทำให้มั่นคง
bushel(n) น้ำหนักขนาด 8 แกลลอน
carat(n) น้ำหนักเป็นกะรัต
centigram(n) น้ำหนักเป็นเซนติกรัม
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
dram(n) น้ำหนักหนึ่งแดรม
dumbbell(n) ลูกตุ้มน้ำหนัก,ดัมเบลล์
emphasis(n) การย้ำ,การเน้น,การให้น้ำหนัก,ความสำคัญ,ความหนักแน่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
荷重[かじゅう, kajuu] น้ำหนักบรรทุก น้ำหนักสินค้าที่บรรทุก น้ำหนักโหลด น้ำหนักสินค้าที่โหลด

French-Thai: Longdo Dictionary
léger(adj) เบา(น้ำหนัก)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top