ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avoidance

AH0 V OY1 D AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avoidance-, *avoidance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avoidance(n) การเลี่ยง, See also: การหลีก, การหลีกเลี่ยง, การหลบหลีก, Syn. escape, abstention, evasion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง, การหลบหลีก, การยกเลิก, การทำให้โมฆะ

English-Thai: Nontri Dictionary
avoidance(n) การหลบเลี่ยง, การหลีกเลี่ยง, การหลีกหนี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
avoidance๑. การบอกล้าง๒. การหลีกเลี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance of negligence liabilityการหลีกเลี่ยงความรับผิดเนื่องจากประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance of taxการเลี่ยงภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance of the contractการบอกล้างสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance, taxการหลบเลี่ยงภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avoidance (Psychology)การหลีกเลี่ยง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please, Chuck, I have mad-work avoidance skills.ได้โปรด ชัค ฉันมี งานบ้าๆที่ต้องหลีกเลี่ยง Chuck Versus the Break-Up (2008)
A pathological avoidance of paternal responsibilities.หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในฐานะพ่อ Pleasure Is My Business (2009)
Who was it that told me that avoidance is a cowardly thing to do?ใครเคยพูดกันนะ ว่าคนที่หลีกเลี่ยงเป็นคนอ่อนแอ Episode #1.9 (2009)
Owen's post-Traumatic stress is fed... by his avoidance of talking about anything in the war.ความเครียดในใจของเขา มันทำให้... เลี่ยงที่จะคุยกัน เรื่องสงครามรึเปล่า Good Mourning (2009)
Are you using work as an avoidance technique?เธออ้างงานเพื่อเลี่ยงเหรอ Fae-de to Black (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเลี่ยง(n) avoidance, See also: dodge, evasion, elusion, Syn. การหลีก, การหลบ, การหลบหลีก, การหลีกเลี่ยง, การเลี่ยงหลีก, Ant. เผชิญหน้า, Example: การเลี่ยงภาษีถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย, Thai Definition: การเบี่ยงออกไปจากทางหรือแนวเดิมเพื่อหนีหรือเพื่อให้พ้นอันตราย
การหลีก(n) avoidance, See also: evasion, elusion, shunning, Syn. การหลบหลีก, การหลบเลี่ยง, Thai Definition: การเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้กีดขวาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลี่ย[kān līeng] (n) EN: avoidance
การเลี่ยงหลีก[kān līeng līk] (n, exp) EN: avoidance
การเลี่ยงภาษี[kān līeng phāsī] (n, exp) EN: tax avoidance ; avoidance of tax
การหลีกเลี่ยง[kān līklīeng] (n) EN: avoiding ; avoidance
การหลีกเลี่ยงความเครียด[kān līklīeng khwām khrīet] (n, exp) EN: stress avoidance  FR: évitement du stress [ m ]
การหลบเลี่ยงภาษี[kān loplīeng phāsī] (n, exp) EN: tax avoidance
การป้องกัน[kān pǿngkan] (n) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence  FR: protection [ f ] ; défense [ f ] ; sauvegarde [ f ] ; prévention [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AVOIDANCE AH0 V OY1 D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avoidance (n) ˈəvˈɔɪdəns (@1 v oi1 d @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwendung des Konkurses { f }avoidance of bankruptcy [Add to Longdo]
Anfechtungsklausel { f }avoidance clause [Add to Longdo]
Vermeidung { f }; Vermeiden { n }; Meiden { n }; Umgehung { f } | Vermeidungen { pl }avoidance | avoidances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) { comp } carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network [Add to Longdo]
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] (n) { comp } deadlock avoidance [Add to Longdo]
回避[かいひ, kaihi] (n, vs) evasion; avoidance; (P) [Add to Longdo]
関税回避[かんぜいかいひ, kanzeikaihi] (n) tariff avoidance [Add to Longdo]
忌避[きひ, kihi] (n, vs) (1) evasion; shirking; avoidance; (2) challenge; (taking) exception; (P) [Add to Longdo]
責任回避[せきにんかいひ, sekininkaihi] (n, vs) avoidance of responsibility; shirking (one's) responsibility [Add to Longdo]
節税[せつぜい, setsuzei] (n, vs, adj-no) tax reduction; tax avoidance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avoidance \A*void"ance\, n.
   1. The act of annulling; annulment.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of becoming vacant, or the state of being vacant;
    -- specifically used for the state of a benefice becoming
    void by the death, deprivation, or resignation of the
    incumbent.
    [1913 Webster]
 
       Wolsey, . . . on every avoidance of St. Peter's
       chair, was sitting down therein, when suddenly some
       one or other clapped in before him.  --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. A dismissing or a quitting; removal; withdrawal.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of avoiding or shunning; keeping clear of. "The
    avoidance of pain." --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   5. The courts by which anything is carried off.
    [1913 Webster]
 
       Avoidances and drainings of water.  --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avoidance
   n 1: deliberately avoiding; keeping away from or preventing from
      happening [syn: {avoidance}, {turning away}, {shunning},
      {dodging}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top