ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avoidance

AH0 V OY1 D AH0 N S   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avoidance-, *avoidance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avoidance[N] การเลี่ยง, See also: การหลีก, การหลีกเลี่ยง, การหลบหลีก, Syn. escape, abstention, evasion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ

English-Thai: Nontri Dictionary
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
avoidance๑. การบอกล้าง๒. การหลีกเลี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance of negligence liabilityการหลีกเลี่ยงความรับผิดเนื่องจากประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance of taxการเลี่ยงภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance of the contractการบอกล้างสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance, taxการหลบเลี่ยงภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avoidance (Psychology)การหลีกเลี่ยง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please, Chuck, I have mad-work avoidance skills.ได้โปรด ชัค ฉันมี งานบ้าๆที่ต้องหลีกเลี่ยง Chuck Versus the Break-Up (2008)
A pathological avoidance of paternal responsibilities.หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในฐานะพ่อ Pleasure Is My Business (2009)
Who was it that told me that avoidance is a cowardly thing to do?ใครเคยพูดกันนะ ว่าคนที่หลีกเลี่ยงเป็นคนอ่อนแอ Episode #1.9 (2009)
Owen's post-Traumatic stress is fed... by his avoidance of talking about anything in the war.ความเครียดในใจของเขา มันทำให้... เลี่ยงที่จะคุยกัน เรื่องสงครามรึเปล่า Good Mourning (2009)
Flying Object Avoidance.บินหลบหลีกวัตถุอันตราย Tooth Fairy (2010)
I've developed my whole persona around conflict avoidance.ผมพยายามพัฒนาตัวเอง ให้หลีกเลี่ยงปัญหาอยู่นะ I Am Unicorn (2011)
Avoidance.หลีกเลี่ยงสินะ Pilot (2012)
Are you using work as an avoidance technique?เธออ้างงานเพื่อเลี่ยงเหรอ Fae-de to Black (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเลี่ยง[N] avoidance, See also: dodge, evasion, elusion, Syn. การหลีก, การหลบ, การหลบหลีก, การหลีกเลี่ยง, การเลี่ยงหลีก, Ant. เผชิญหน้า, Example: การเลี่ยงภาษีถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย, Thai definition: การเบี่ยงออกไปจากทางหรือแนวเดิมเพื่อหนีหรือเพื่อให้พ้นอันตราย
การหลีก[N] avoidance, See also: evasion, elusion, shunning, Syn. การหลบหลีก, การหลบเลี่ยง, Thai definition: การเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้กีดขวาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลี่ย[n.] (kān līeng) EN: avoidance   
การเลี่ยงหลีก[n. exp.] (kān līeng līk) EN: avoidance   
การเลี่ยงภาษี[n. exp.] (kān līeng phāsī) EN: tax avoidance ; avoidance of tax   
การหลีกเลี่ยง[n.] (kān līklīeng) EN: avoiding ; avoidance   
การหลีกเลี่ยงความเครียด[n. exp.] (kān līklīeng khwām khrīet) EN: stress avoidance   FR: évitement du stress [m]
การหลบเลี่ยงภาษี[n. exp.] (kān loplīeng phāsī) EN: tax avoidance   
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence   FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AVOIDANCE    AH0 V OY1 D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avoidance    (n) ˈəvˈɔɪdəns (@1 v oi1 d @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwendung des Konkurses {f}avoidance of bankruptcy [Add to Longdo]
Anfechtungsklausel {f}avoidance clause [Add to Longdo]
Vermeidung {f}; Vermeiden {n}; Meiden {n}; Umgehung {f} | Vermeidungen {pl}avoidance | avoidances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network [Add to Longdo]
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] (n) {comp} deadlock avoidance [Add to Longdo]
回避[かいひ, kaihi] (n,vs) evasion; avoidance; (P) [Add to Longdo]
関税回避[かんぜいかいひ, kanzeikaihi] (n) tariff avoidance [Add to Longdo]
忌避[きひ, kihi] (n,vs) (1) evasion; shirking; avoidance; (2) challenge; (taking) exception; (P) [Add to Longdo]
責任回避[せきにんかいひ, sekininkaihi] (n,vs) avoidance of responsibility; shirking (one's) responsibility [Add to Longdo]
節税[せつぜい, setsuzei] (n,vs,adj-no) tax reduction; tax avoidance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avoidance \A*void"ance\, n.
   1. The act of annulling; annulment.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of becoming vacant, or the state of being vacant;
    -- specifically used for the state of a benefice becoming
    void by the death, deprivation, or resignation of the
    incumbent.
    [1913 Webster]
 
       Wolsey, . . . on every avoidance of St. Peter's
       chair, was sitting down therein, when suddenly some
       one or other clapped in before him.  --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. A dismissing or a quitting; removal; withdrawal.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of avoiding or shunning; keeping clear of. "The
    avoidance of pain." --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   5. The courts by which anything is carried off.
    [1913 Webster]
 
       Avoidances and drainings of water.  --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avoidance
   n 1: deliberately avoiding; keeping away from or preventing from
      happening [syn: {avoidance}, {turning away}, {shunning},
      {dodging}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top