ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avoidable

AH0 V OY1 D AH0 B AH0 L   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avoidable-, *avoidable*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unavoidable(อันอะวอย'ดะเบิล) adj. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้,แน่นอน,ยกเลิกไม่ได้,อยู่ในภาวะจำยอม., See also: unavoidably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. It's always avoidable.ไม่ มันหลีกเลี่ยงได้ Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Yet easily avoidable, if Spartacus is presented opportunity to hone his skills beforehand...Yet easily avoidable, if Spartacus is presented opportunity to hone his skills beforehand... Whore (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
AVOIDABLE    AH0 V OY1 D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avoidable    (j) ˈəvˈɔɪdəbl (@1 v oi1 d @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Differenzkosten {pl}avoidable cost [Add to Longdo]
anfechtbare Rechtshandlungavoidable transaction [Add to Longdo]
vermeidbare Verzögerungavoidable delay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やむを得ない(P);止むを得ない;已むを得ない[やむをえない, yamuwoenai] (exp) cannot be helped; unavoidable; (P) [Add to Longdo]
やむ終えない[やむおえない, yamuoenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]
やもう得ない[やもうえない, yamouenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]
拠ん所ない;拠所ない;拠ん所無い;拠無い;拠ない[よんどころない, yondokoronai] (adj-i) can't be helped (of situation, reason, etc.); unavoidable [Add to Longdo]
故有って[ゆえあって, yueatte] (exp) for a certain reason; owing to unavoidable circumstances [Add to Longdo]
今はこれまで;今は是迄[いまはこれまで, imahakoremade] (conj,exp,adv) unavoidable; this is it; this is the end; left with no choice [Add to Longdo]
是非に及ばず[ぜひにおよばず, zehinioyobazu] (exp) unavoidable; inevitable; cannot be helped; of necessity [Add to Longdo]
是非も無い;是非もない[ぜひもない, zehimonai] (exp) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]
是非無い;是非ない[ぜひない, zehinai] (adj-i) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]
詮無い;詮ない[せんない, sennai] (adj-i) unavoidable; no help for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avoidable \A*void"a*ble\, a.
   1. Capable of being vacated; liable to be annulled or made
    invalid; voidable.
    [1913 Webster]
 
       The charters were not avoidable for the king's
       nonage.                --Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being avoided, shunned, or escaped.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avoidable
   adj 1: capable of being avoided or warded off [syn: {evitable},
       {avoidable}, {avertible}, {avertable}] [ant:
       {inevitable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top