Search result for

-utterly-

(40 entries)
(0.2309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: utterly,-utterly-, *utterly*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utterly    [ADV] อย่างที่สุด, Syn. completely, absolutely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utterly(อัท'เทอะลี) adj. อย่างเต็มที่,อย่างสุดขีด,อย่างสมบูรณ์,อย่างยิ่งยวด,อย่างเด็ดขาด

English-Thai: Nontri Dictionary
utterly(adv) อย่างเต็มที่,โดยทั้งหมด,โดยเด็ดขาด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
utterlyBe utterly dejected.
utterlyHe felt utterly humiliated.
utterlyHe is utterly impossible.
utterlyHe is utterly unguarded.
utterlyHe was utterly perplexed.
utterlyI felt utterly out of place among those sophisticated people.
utterlyIf she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.
utterlyIt is utterly impossible to finish the work within a month.
utterlyI was utterly soaked by the downpour.
utterlyThe face will leave in you an utterly different impression.
utterlyThe naive man was utterly embarrassed in her presence.
utterlyThe report is utterly false.
utterlyThe rule is utterly inflexible.
utterlyThe shy boy was utterly embarrassed in her presence.
utterlyThe tone in which those words were spoken utterly belied them.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A widow watching dog copulation? Utterly outrageous!หญิงม่ายนั่งมองสุนัขผสมพันธ์ น่าบัดสีเป็นที่สุด Portrait of a Beauty (2008)
What we feel isn't important. it's utterly unimportant.สิ่งที่เรารู้สึกมันไม่สำคัญ มันไม่สำคัญเลยสักนิด The Reader (2008)
This woman, she utterly deceived Kit.นังพวกนี้\ มัน มันหลอกคิตเป็นว่าเล่น Loyal and True (2008)
Not because they lost, but because there is now no way to ignore the fact that we are completely and utterly unprepared to reenter the world of topnotch international rugby.ไม่ใช่เพราะว่าพวกเค้าพ่ายแพ้.. แต่เป็นเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่า.. เราต้องยอมรับความจริงกันได้แล้ว.. Invictus (2009)
I was utterly crushed.ฉันหน้าแตกเป็นเสี่ยงๆ Julie & Julia (2009)
David, you may be highly volatile and utterly irresponsible, but you, my friend, you're not a killer.เดวิด,นายอาจจะเป็นพวกขึ้นๆลงๆ แล้วก็ขาดความรับผิดชอบสุดๆ แต่นาย Pilot (2009)
I am completely and utterly through, screwing around.ฉันทำงานเต็มที่ ระหว่างที่นายกำลังป่วนไปทั่วน่ะ Sympathy for the Devil (2009)
Gaius, this is utterly ludicrous.ไกอัส เจ้าช่างไร้สาระมาก ๆ Beauty and the Beast (2009)
This was utterly unforeseeable. Scientists experiment all the time.นี่มักเป็นสิ่งที่อยู่เหนือ การคาดหวังผลอยู่เสมอ ในการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ A561984 (2009)
Yes, I know. That makes you so utterly obnoxious.ใช่ข้ารู้ และนั่นทำให้ท่านน่ารังเกียจที่สุด The Witch's Quickening (2009)
The wheel of fate has stopped and dumped you here again, utterly defeated.The wheel of fate has stopped and dumped you here again, utterly defeated. Hot Tub Time Machine (2010)
All I can see is how utterly powerless you are knowing that you're about to be buried alive.เท่าที่ฉันเห็น แกสูญเสีย อำนาจไปหมดแล้ว และรู้ว่าแกกำลังจะถูกฝังทั้งเป็น Evil Is Going On (2010)
You're pathetic, untalented and utterly worthless.นายมันน่าสมเพช ไร้พรสวรรค์ และไร้ประโยชน์สิ้นดี Confessions (2010)
...and utterly worthless...นายมันไร้ประโยช์ที่สุด Confessions (2010)
and what makes you say something so utterly ridiculous, youngling?แล้วอะไรทำให้เจ้าพูดอะไรที่ดูน่าขำแบบนั้นล่ะ? Assassin (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
UTTERLY    AH1 T ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utterly    (a) (uh1 t @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grundfalschutterly wrong [Add to Longdo]
stockdumm {adj}utterly stupid [Add to Longdo]
völlig geräuschlosutterly quiet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utterly \Ut"ter*ly\, adv.
   In an utter manner; to the full extent; fully; totally; as,
   utterly ruined; it is utterly vain.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 utterly
   adv 1: completely and without qualification; used informally as
       intensifiers; "an absolutely magnificent painting"; "a
       perfectly idiotic idea"; "you're perfectly right";
       "utterly miserable"; "you can be dead sure of my
       innocence"; "was dead tired"; "dead right" [syn:
       {absolutely}, {perfectly}, {utterly}, {dead}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top