ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immunity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immunity-, *immunity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immunity(n) การพ้นจากภาระรับผิดชอบ, See also: การรอดพ้นจากการลงโทษ, Syn. examption, freedom
immunity(n) ภูมิคุ้มกันโรค, See also: ภูมิต้านทานโรค, การมีภูมิคุ้มกันโรค, Syn. inoculation, vaccination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
passive immunityn. ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดแอนตี้บอดี้ จากสิ่งมีชีวิตอื่นหรือ (ในทารก) จากแอนตี้บอดี้ของมารดาผ่านรก

English-Thai: Nontri Dictionary
immunity(n) ความรอดพ้น, ความปลอดภัย, ความทนทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immunityภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunityความคุ้มกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunityการมีภูมิคุ้มกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
immunityความคุ้มกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immunity from prosecutionความคุ้มกันไม่ให้ถูกฟ้องร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immunity, acquiredภูมิคุ้มกันได้มา (หลังเกิด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunity, activeภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunity, congenitalภูมิคุ้มกันแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunity, consularความคุ้มกันทางกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunity, diplomaticความคุ้มกันทางทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immunityภูมิคุ้มกัน [TU Subject Heading]
immunityภูมิคุ้มกัน, ภาวะของร่างกายซึ่งมีแอนติบอดีที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคบางชนิดได้ ภูมิคุ้มกันมี 2 ชนิด คือ ภูมิคุ้มกันก่อเอง และภูมิคุ้มกันรับมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Immunityอำนาจต้านทานโรค, ภูมิคุ้มกันโรค, การสร้างภูมิคุ้มกัน, ภูมิต้านทาน, ภูมิคุ้มกัน, อำนาจคุ้มกันโรค, การสร้างภูมิคุ้มกัน, ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย [การแพทย์]
Immunity from Jurisdiction of Diplomatic Agentsความคุ้มกันจากอำนาจศาลของตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 31 ว่า?1. ให้ตัวแทนทางการทูตได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางอาญาของรัฐผู้รับ ตัวแทนทางการทูตยังจะได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางแพ่ง และทางการปกครองของรัฐผู้รับด้วย เว้นแต่ในกรณีของก) การดำเนินคดีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับนอกจากตัวแทนทางการทูตครอบครองไว้ในนามของ รัฐผู้ส่งเพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนข) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสืบมรดกซึ่งเกี่ยวพันถึงตัวแทนทางการทูตในฐานะผู้ จัดการมรดกโดยพินัยกรรม ผู้จัดการมรดกโดยศาลตั้งทายาท หรือผู้รับมรดกในฐานะเอกชน และมิใช่ในนามของรัฐผู้ส่งค) การดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกรรมใดในทางวิชาชีพ หรือพาณิชย์ ซึ่งตัวแทนทางการทูตได้กระทำในรัฐผู้รับ นอกเหนือจากการหน้าที่ทางการของตน 2. ตัวแทนทางการทูตไม่จำเป็นต้องให้การในฐานะพยาน 3. มาตรการบังคับคดี ไม่อาจดำเนินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแทนทางการทูต เว้นแต่ในกรณีซึ่งอยู่ภายใต้อนุวรรค (ก) (ข) และ (ค) ของวรรค 1 ของข้อนี้ และโดยมีเงื่อนไขว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินไปได้โดยปราศจากการละเมิด ความละเมิดมิได้ในตัวบุคคลของตัวผู้แทนทางการทูต หรือที่อยู่ของตัวแทนทางการทูต 4. ความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้รับ ไม่ยกเว้นตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้ส่ง?เกี่ยวกับความคุ้มกันตัว แทนทางการทูตจากขอบเขตของอำนาจศาลทางแพ่ง อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ว่า ตัวแทนทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทน ทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทนทางการ ทูตจะถูกฟ้องมิได้ และถูกจับกุมมิได้เกี่ยวกับหนี้สิน รวมทั้งทรัพย์สินของเขา เช่น เครื่องเรือน รถยนต์ ม้า และสิ่งอื่นๆ ทำนองนั้นก็จะถูกยืดเพื่อใช้หนี้มิได้ ตัวแทนทางการทูตจะถูกกีดกันมิให้ออกไปจากรัฐผู้รับในฐานะที่ยังมิได้ชดใช้ หนี้สินของเขานั้นก็มิได้เช่นกัน อนึ่ง นักกฎมายบางกลุ่มเห็นว่า ตัวแทนทางการทูตจะถูกหมายศาลเรียกตัว (Subpoenaed) ไม่ได้ หรือแม้แต่ถูกขอร้องให้ไปปรากฎตัวเป็นพยานในศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็ไม่ได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากตัวแทนทางการทูตสมัครใจที่จะไปปรากฏตัวเป็นพยานในศาล ก็ย่อมจะทำได้ แต่จะต้องขออนุมัติจากรัฐบาลในประเทศของเขาก่อน [การทูต]
Immunity to Infectious Agentsการตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับเชื้อโรค [การแพทย์]
Immunity, Acquiredภูมิคุ้มกันหลังเกิดโรค, ภูมิคุ้มกันโรคเกิดภายหลัง, ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน, ภูมิคุ้มกันที่ได้รับภายหลัง, ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลัง, ภูมิคุ้มกันโรคที่มีขึ้นในภายหลัง [การแพทย์]
Immunity, Activeภูมิคุ้มกันก่อเอง, ภูมิตุ้มกันโรคชนิดแอคติฟ [การแพทย์]
Immunity, Antibody-Mediatedการตอบสนองในกระแสโลหิต [การแพทย์]
Immunity, Antitumor, Cell-Mediatedภูมิต้านมะเร็งชนิดอาศัยเซลล์ [การแพทย์]
Immunity, Artificialการปลูกภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I spent the last few years building up an immunity to iocane powder.ผมใช้เวลามา 2-3 ปี... เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาพิษชนิดนี้ The Princess Bride (1987)
Say the magic word and get immunity from the next challenge.หาคำพูดเพราะๆ จะได้รอดตัว สำหรับการทดสอบข้างหน้า The Right Stuff (2007)
I am still unable to transfer my immunity to infected host.ยังคงทดสอบวัคซีนต่อไป I Am Legend (2007)
Uh, two, he wants full immunity from any government prosecution.อือ 2.เขาต้องการความคุ้มกัน จากการฟ้องร้องของรัฐบาล Chuck Versus the Break-Up (2008)
Ah, well, I mean, now that you got immunity --อ่าา ฉันหมายถึงว่าตอนนี้นายมีภูมิคุ้มกัน Lazarus Rising (2008)
Immunity from what?คุ้มกันจากอะไร ? Deal or No Deal (2008)
Don't worry, our immunity agreement holds.ไม่ต้องห่วง ข้อตกลงเรายังอยู่ แต่เรายังมีเรื่อง ต้องคุยกันอีกมาก Pilot (2008)
Luann's immunity and your get-out-of-jail-free card.อิสระภาพของลูแอน และใบผ่านทางออกจากคุกฟรีของนาย Better Half (2008)
You know the arrangements and you agree to our new identities and immunity from prosecution?คุณรู้ที่เตรียมการ และคุณยินยอมที่จะให้ตัวตนเราใหม่ และก็การรอดพ้นจากการดำเนินคดี The Bank Job (2008)
Some people have a natural immunity to specific viruses.บางคนมีภูมิคุ้มกัน ต่อไวรัสบางชนิด Day of the Dead (2008)
Blessful immunity from the sicklecal, economic avenflow.ไม่เคยต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเลย Pathology (2008)
The president offered him an immunity deal.ปธน.ยื่นข้อเสนอเขาเรื่องพ้นโทษ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิต้านทาน(n) immunity, Syn. ภูมิคุ้มกัน, Example: หญิงวัยเจริญพันธุ์ร้อยละ 8-10 ยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคหัดเยอรมัน, Thai Definition: สภาพที่ร่างกายมีแรงต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย
ภูมิคุ้มกัน(n) immunity, See also: immunizing agents, Syn. ภูมิต้านทาน, Example: ร่างกายของเด็กมีภูมิคุ้มกันยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นพ่อแม่ควรดูแลเป็นอย่างดี, Thai Definition: สภาพที่ร่างกายมีแรงต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกเว้น[yokwen] (v) EN: excuse ; exempt (from) ; remit ; grant immunity  FR: excepter ; exempter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
immunity
immunity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immunity

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免疫[miǎn yì, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ,  ] immunity (to disease) #2,528 [Add to Longdo]
免疫力[miǎn yì lì, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄌㄧˋ,   ] immunity #12,092 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
免疫[めんえき, men'eki] (n) immunity; immunization; immunisation; (P) #6,925 [Add to Longdo]
移植免疫[いしょくめんえき, ishokumen'eki] (n) transplantation immunity [Add to Longdo]
外交特権[がいこうとっけん, gaikoutokken] (n) diplomatic immunity [Add to Longdo]
獲得免疫[かくとくめんえき, kakutokumen'eki] (n) acquired immunity [Add to Longdo]
細胞性免疫[さいぼうせいめんえき, saibouseimen'eki] (n) (See 体液性免疫) cell-mediated immunity; cellular immunity [Add to Longdo]
自己免疫[じこめんえき, jikomen'eki] (n, adj-no) autoimmunity [Add to Longdo]
自然免疫[しぜんめんえき, shizenmen'eki] (n) natural immunity [Add to Longdo]
受動免疫[じゅどうめんえき, judoumen'eki] (n) passive immunity [Add to Longdo]
体液性免疫[たいえきせいめんえき, taiekiseimen'eki] (n) (See 細胞性免疫) humoral immunity [Add to Longdo]
逮捕許諾[たいほきょだく, taihokyodaku] (n) stripping a Diet member of arrest immunity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immunity \Im*mu"ni*ty\, n.; pl. {Immunities}. [L. immunitas, fr.
   immunis free from a public service; pref. im- not + munis
   complaisant, obliging, cf. munus service, duty: cf. F.
   immunit['e]. See {Common}, and cf. {Mean}, a.]
   1. Freedom or exemption from any charge, duty, obligation,
    office, tax, imposition, penalty, or service; a particular
    privilege; as, the immunities of the free cities of
    Germany; the immunities of the clergy.
    [1913 Webster]
 
   2. Freedom; exemption; as, immunity from error.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being insusceptible to disease, certain
    poisons, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immunity
   n 1: the state of not being susceptible; "unsusceptibility to
      rust" [syn: {unsusceptibility}, {immunity}] [ant:
      {susceptibility}, {susceptibleness}]
   2: (medicine) the condition in which an organism can resist
     disease [syn: {immunity}, {resistance}]
   3: the quality of being unaffected by something; "immunity to
     criticism"
   4: an act exempting someone; "he was granted immunity from
     prosecution" [syn: {exemption}, {immunity}, {granting
     immunity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top