ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immunity

IH2 M Y UW1 N AH0 T IY0   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immunity-, *immunity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immunity[N] การพ้นจากภาระรับผิดชอบ, See also: การรอดพ้นจากการลงโทษ, Syn. examption, freedom
immunity[N] ภูมิคุ้มกันโรค, See also: ภูมิต้านทานโรค, การมีภูมิคุ้มกันโรค, Syn. inoculation, vaccination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
passive immunityn. ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดแอนตี้บอดี้ จากสิ่งมีชีวิตอื่นหรือ (ในทารก) จากแอนตี้บอดี้ของมารดาผ่านรก

English-Thai: Nontri Dictionary
immunity(n) ความรอดพ้น,ความปลอดภัย,ความทนทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immunityภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunityความคุ้มกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunityการมีภูมิคุ้มกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
immunityความคุ้มกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immunity from prosecutionความคุ้มกันไม่ให้ถูกฟ้องร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immunity, acquiredภูมิคุ้มกันได้มา (หลังเกิด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunity, activeภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunity, congenitalภูมิคุ้มกันแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunity, consularความคุ้มกันทางกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunity, diplomaticความคุ้มกันทางทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immunityภูมิคุ้มกัน [TU Subject Heading]
immunityภูมิคุ้มกัน, ภาวะของร่างกายซึ่งมีแอนติบอดีที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคบางชนิดได้ ภูมิคุ้มกันมี 2 ชนิด คือ ภูมิคุ้มกันก่อเอง และภูมิคุ้มกันรับมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Immunityอำนาจต้านทานโรค, ภูมิคุ้มกันโรค, การสร้างภูมิคุ้มกัน, ภูมิต้านทาน, ภูมิคุ้มกัน, อำนาจคุ้มกันโรค, การสร้างภูมิคุ้มกัน, ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย [การแพทย์]
Immunity from Jurisdiction of Diplomatic Agentsความคุ้มกันจากอำนาจศาลของตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 31 ว่า?1. ให้ตัวแทนทางการทูตได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางอาญาของรัฐผู้รับ ตัวแทนทางการทูตยังจะได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางแพ่ง และทางการปกครองของรัฐผู้รับด้วย เว้นแต่ในกรณีของก) การดำเนินคดีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับนอกจากตัวแทนทางการทูตครอบครองไว้ในนามของ รัฐผู้ส่งเพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนข) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสืบมรดกซึ่งเกี่ยวพันถึงตัวแทนทางการทูตในฐานะผู้ จัดการมรดกโดยพินัยกรรม ผู้จัดการมรดกโดยศาลตั้งทายาท หรือผู้รับมรดกในฐานะเอกชน และมิใช่ในนามของรัฐผู้ส่งค) การดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกรรมใดในทางวิชาชีพ หรือพาณิชย์ ซึ่งตัวแทนทางการทูตได้กระทำในรัฐผู้รับ นอกเหนือจากการหน้าที่ทางการของตน 2. ตัวแทนทางการทูตไม่จำเป็นต้องให้การในฐานะพยาน 3. มาตรการบังคับคดี ไม่อาจดำเนินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแทนทางการทูต เว้นแต่ในกรณีซึ่งอยู่ภายใต้อนุวรรค (ก) (ข) และ (ค) ของวรรค 1 ของข้อนี้ และโดยมีเงื่อนไขว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินไปได้โดยปราศจากการละเมิด ความละเมิดมิได้ในตัวบุคคลของตัวผู้แทนทางการทูต หรือที่อยู่ของตัวแทนทางการทูต 4. ความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้รับ ไม่ยกเว้นตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้ส่ง?เกี่ยวกับความคุ้มกันตัว แทนทางการทูตจากขอบเขตของอำนาจศาลทางแพ่ง อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ว่า ตัวแทนทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทน ทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทนทางการ ทูตจะถูกฟ้องมิได้ และถูกจับกุมมิได้เกี่ยวกับหนี้สิน รวมทั้งทรัพย์สินของเขา เช่น เครื่องเรือน รถยนต์ ม้า และสิ่งอื่นๆ ทำนองนั้นก็จะถูกยืดเพื่อใช้หนี้มิได้ ตัวแทนทางการทูตจะถูกกีดกันมิให้ออกไปจากรัฐผู้รับในฐานะที่ยังมิได้ชดใช้ หนี้สินของเขานั้นก็มิได้เช่นกัน อนึ่ง นักกฎมายบางกลุ่มเห็นว่า ตัวแทนทางการทูตจะถูกหมายศาลเรียกตัว (Subpoenaed) ไม่ได้ หรือแม้แต่ถูกขอร้องให้ไปปรากฎตัวเป็นพยานในศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็ไม่ได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากตัวแทนทางการทูตสมัครใจที่จะไปปรากฏตัวเป็นพยานในศาล ก็ย่อมจะทำได้ แต่จะต้องขออนุมัติจากรัฐบาลในประเทศของเขาก่อน [การทูต]
Immunity to Infectious Agentsการตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับเชื้อโรค [การแพทย์]
Immunity, Acquiredภูมิคุ้มกันหลังเกิดโรค, ภูมิคุ้มกันโรคเกิดภายหลัง, ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน, ภูมิคุ้มกันที่ได้รับภายหลัง, ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลัง, ภูมิคุ้มกันโรคที่มีขึ้นในภายหลัง [การแพทย์]
Immunity, Activeภูมิคุ้มกันก่อเอง, ภูมิตุ้มกันโรคชนิดแอคติฟ [การแพทย์]
Immunity, Antibody-Mediatedการตอบสนองในกระแสโลหิต [การแพทย์]
Immunity, Antitumor, Cell-Mediatedภูมิต้านมะเร็งชนิดอาศัยเซลล์ [การแพทย์]
Immunity, Artificialการปลูกภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If treatments using their blood give us temporary immunity, how do we extend that immunity forever?หากการรักษาโดยใช้เลือดของพวกเขา ให้ภูมิคุ้มกันชั่วคราวกับเรา จะต้องมีวิธีให้ภูมิคุ้มแบบถาวร Long Into an Abyss (2014)
Sorry, I'm late. Here's that immunity agreement you asked for.ขอโทษครับ ที่ผมสาย นี่คือข้อตกลงห้ามสั่งฟ้อง 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
The President wants an immunity agreement drawn up for Steve Navarro.ท่านประธานาธิปดีต้องการ เซ็นเอกสารอภัยโทษให้สตีฟ นาวาโร 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
If Navarro really does know how to find the override device, then I have to make the case for immunity in return for information that might lead to recovery of the device.ถ้านาวาโรรู้วิธีตามหาอุปกรณ์นั้น ผมจำเป็นต้องให้ อิสระภาพเขาแลกกับข้อมูล 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
Well, I can assure you full immunity is not on the table.งั้น ฉันรับประกันได้ ถึงอิสระภาพแกจะไม่ได้อยู่บนโต๊ะ 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
Anything you say or do between now and me getting that immunity is just a waste of time.อะไรก็ตามที่คุณพูดหรือทำระหว่างการคุ้มครอง เป็นแค่การเสียเวลาเปล่า 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
People who might find themselves arrested or their diplomatic immunity suddenly rescinded.ถูกจับกุมหรือการเจรจาของพวกเขา จะถูกเพิกเฉยต่อการพ้นโทษทันที The Empty Hearse (2014)
So, he's going to use this genetic immunity to synthesize an antidote, then, if Barnes believes he has the cure...ดังนั้น เขากำลังใช้ภูมิคุ้มกันทางพันธุกรรมนี้ เพื่อสังเคราะห์ ยาขจัดพิษ งั้นถ้าบานส์เชื่อว่า เขาได้ยารักษาแล้ว Frederick Barnes (No. 47) (2013)
He was searching for someone with a natural immunity for Kurz disease.เขากำลังตามหาใครบางคน ที่มีภูมิต้านทานต่อโรคเคิร์ซโดยธรรมชาติ Frederick Barnes (No. 47) (2013)
Immunity nasal spray you can make to keep Kellogg from influencing you?สเปรย์ต่อต้านกลิ่นที่คุณปรุง เพื่อไม่ให้เคลล็อกสะกดจิตคุณได้ไหม One Angry Fuchsbau (2013)
Immunity and means, my ass.ความรับผิดชอบและวิธีการต่างหาก Aloha Ke Kahi I Ke Kahi (2013)
Considering the severity of the allegations, immunity is off the table.ดูจากความรุนแรงของข้อหาทั้งหมด ไม่รับโทษเลยคงเป็นไปไม่ได้ King's Castle (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิต้านทาน[N] immunity, Syn. ภูมิคุ้มกัน, Example: หญิงวัยเจริญพันธุ์ร้อยละ 8-10 ยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคหัดเยอรมัน, Thai definition: สภาพที่ร่างกายมีแรงต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย
ภูมิคุ้มกัน[N] immunity, See also: immunizing agents, Syn. ภูมิต้านทาน, Example: ร่างกายของเด็กมีภูมิคุ้มกันยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นพ่อแม่ควรดูแลเป็นอย่างดี, Thai definition: สภาพที่ร่างกายมีแรงต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกเว้น[v.] (yokwen) EN: excuse ; exempt (from) ; remit ; grant immunity   FR: excepter ; exempter

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMUNITY    IH2 M Y UW1 N AH0 T IY0
IMMUNITY    IH2 M Y UW1 N IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immunity    (n) ˈɪmjˈuːnɪtiː (i1 m y uu1 n i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免疫[miǎn yì, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, ] immunity (to disease), #2,528 [Add to Longdo]
免疫力[miǎn yì lì, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄌㄧˋ, ] immunity, #12,092 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移植免疫[いしょくめんえき, ishokumen'eki] (n) transplantation immunity [Add to Longdo]
外交特権[がいこうとっけん, gaikoutokken] (n) diplomatic immunity [Add to Longdo]
獲得免疫[かくとくめんえき, kakutokumen'eki] (n) acquired immunity [Add to Longdo]
細胞性免疫[さいぼうせいめんえき, saibouseimen'eki] (n) (See 体液性免疫) cell-mediated immunity; cellular immunity [Add to Longdo]
自己免疫[じこめんえき, jikomen'eki] (n,adj-no) autoimmunity [Add to Longdo]
自然免疫[しぜんめんえき, shizenmen'eki] (n) natural immunity [Add to Longdo]
受動免疫[じゅどうめんえき, judoumen'eki] (n) passive immunity [Add to Longdo]
体液性免疫[たいえきせいめんえき, taiekiseimen'eki] (n) (See 細胞性免疫) humoral immunity [Add to Longdo]
逮捕許諾[たいほきょだく, taihokyodaku] (n) stripping a Diet member of arrest immunity [Add to Longdo]
能動免疫[のうどうめんえき, noudoumen'eki] (n) active immunity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immunity \Im*mu"ni*ty\, n.; pl. {Immunities}. [L. immunitas, fr.
   immunis free from a public service; pref. im- not + munis
   complaisant, obliging, cf. munus service, duty: cf. F.
   immunit['e]. See {Common}, and cf. {Mean}, a.]
   1. Freedom or exemption from any charge, duty, obligation,
    office, tax, imposition, penalty, or service; a particular
    privilege; as, the immunities of the free cities of
    Germany; the immunities of the clergy.
    [1913 Webster]
 
   2. Freedom; exemption; as, immunity from error.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being insusceptible to disease, certain
    poisons, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immunity
   n 1: the state of not being susceptible; "unsusceptibility to
      rust" [syn: {unsusceptibility}, {immunity}] [ant:
      {susceptibility}, {susceptibleness}]
   2: (medicine) the condition in which an organism can resist
     disease [syn: {immunity}, {resistance}]
   3: the quality of being unaffected by something; "immunity to
     criticism"
   4: an act exempting someone; "he was granted immunity from
     prosecution" [syn: {exemption}, {immunity}, {granting
     immunity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top