หรือคุณหมายถึง out of the blü?
Search result for

out of the blue

(25 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -out of the blue-, *out of the blue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
out of the blue[IDM] ทันทีทันใด, See also: ไม่ได้บอกล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jack, you can't just walk in here and do this to me out of the blue.แจ็ค,คุณแค่เดินเข้ามาที่นี่แล้วทำ อย่างนี้กับฉันแล้วทุกอย่างมันจะโอเคหรอกน่ะ Nights in Rodanthe (2008)
Then out of the blue, they decide they want to move to New Zealand.เลิกเศร้าได้แล้ว พวกเขาตัดสินใจจะไปนิวซีแลนด์ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Kind of out of the blue, actually.เหมือนได้หลุดจากความเศร้าเนอะ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
You were staying here with me at Mendips when Alf turned up out of the blue.แกอยู่กับป้าแล้วตอนนั้น ที่เมนดิปส์ ตอนที่พ่อแกกลับมาจากทะเล Nowhere Boy (2009)
I haven't heard from him in, like, forever, and then he shows up out of the blue for some hush-hush task force and wants to know all about my case.ฉันไม่ได้ข่าวจากเขา มาเป็นชาติ แล้วเขาก็โผล่มา เพื่อหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจลับ และอยากรู้ Remains to Be Seen (2009)
This woman found me out of the blue from this place called the Coastline Plaza.มีผู้หญิงมาพบผมแบบไม่คาดคิด จากบริษัทชื่อ คอสไลน์ พลาซ่า In Plane Sight (2009)
¶ it hit me from out of the blue# it hit me from out of the blueChapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
You know one of those occasions when you've lost all hope and then out of the blue something happens to restore your faithเจ้ารู้มั้ยในบางครั้ง เมื่อรู้สึกสิ้นหวัง และมันเหมือนจะมืดมนต์ บางอย่างก็เกิดขึ้นให้มีหวัง เจ้าหมายถึง Sweet Dreams (2009)
Suddenly out of the blue, everybody would start fighting with each other.สุดท้าย ก็เผยท่าแท้ออกมา Devil (2010)
Out of the blue, they just offered me a sabbatical.พวกเขาเพิ่งเสนอข้อตกลงให้ฉัน Chuck Versus the American Hero (2010)
He has a point. She turns up out of the blue,เขาพูดถูกนะ เธอโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Just out of the blue.แค่มันกระทันหันเกินไป Abiquiu (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
out of the blueHe arrived quite out of the blue.
out of the blueI had a call from James out of the blue.
out of the blueI was about to leave when Mary appeared out of the blue.
out of the blueOnly if there's a cancellation, and that would be a bolt out of the blue.
out of the blueSometimes the most inspired ideas seem to just come from out of the blue.
out of the blueThe chairman resigned out of the blue.
out of the blueThe news came out of the blue.
out of the blueThis is out of the blue but has everybody once felt 'looked down upon by young folk' ?
out of the blueWe were having a quiet supper when out of the blue my mother announced she was going back to school.

Japanese-English: EDICT Dictionary
青天の霹靂;晴天の霹靂;青天のへきれき[せいてんのへきれき, seitennohekireki] (exp,n) a bolt out of the blue [Add to Longdo]
藪から棒に[やぶからぼうに, yabukarabouni] (adv) unexpectedly; out of the blue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 out of the blue
   adv 1: in a way that was not expected; "her brother showed up at
       the wedding out of the blue" [syn: {unexpectedly}, {out
       of the blue}]
   adj 1: not anticipated; "unanticipated and disconcerting lines
       of development"- H.W.Glidden; "unforeseen circumstances";
       "a virtue unlooked-for in people so full of energy";
       "like a bolt out of the blue" [syn: {unanticipated},
       {unforeseen}, {unlooked-for}, {out of the blue(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top