Search result for

surprising

(56 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surprising-, *surprising*, surpris
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surprising[ADJ] น่าประหลาดใจ, Syn. extraordinary, remarkable, shocking
surprisingly[ADV] อย่างแปลกใจ, See also: อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Syn. astonishingly, amazingly, wonderfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surprising(เซอไพร'ซิง) adj. ทำให้ประหลาดใจ,ไม่คาดคิดมาก่อน., See also: surprisingly adv. surprisingness n., Syn. astonishing

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The art of abduction is surprisingly difficult.ไว้กับเด็กส่งเอกสารมารยาททรามหรอก. ตามให้ทันหล่ะ Committed (2008)
- Surprisingly timid though.- Surprisingly timid though. Akai ito (2008)
And if you think what happened before was surprising,และถ้าคิดว่าที่ผ่านมาคาดเดาไม่ออกแล้ว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Nathan Petrelli was, surprisingly, gunned downนาธาน พิเทรลลี่ ถูกยิงอย่างคาดไม่ถึง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
That's hardly surprising considering the roster of reprobates that are the banks' deposit box customers.นั่นไม่แปลกใจเลยเมื่อดูจากรายชื่อพวกชั่ว ๆ ที่เป็นลูกค้าตู้ฝากของธนาคาร The Bank Job (2008)
He was tender, surprisingly so.พระองค์นุ่มนวลจนน่าแปลกใจ The Other Boleyn Girl (2008)
It is surprising.เป็นที่น่าประหลาดใจ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Actually it's surprisingly affordable. Yeah?ถ้านายเก็บเงินเดือนของนายทุกเดือนตลอดชีวิต Bedtime Stories (2008)
This is new behavior, but not surprising.นี่น่าจะพึ่งเป็นครั้งแรก แต่ก็ไม่น่าแปลกใจ I Love You, Beth Cooper (2009)
Not surprising, since I've been way too busy cooking fattening food to bother exercising.ไม่แปลกใจเลย ตั้งแต่ที่ฉันยุ่งมาก\ ในการทำอาหารอ้วนๆจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย Julie & Julia (2009)
It's not surprising.มันไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ Some Kinda Love (2009)
People do surprising things once they get a taste of it.มันก็เหมือนเฮโรอีน Criss Angel Is a Douche Bag (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surprisingBill spoke Japanese with surprising fluency.
surprisingFor a man of seventy he still has surprising vigour.
surprisingHanako turned out to be a surprisingly nice person.
surprisingHe did it, and what was more surprising, he did it by himself.
surprisingHe has a very surprising fancy.
surprisingHe said it, and what was more surprising, he did it himself.
surprisingIf he comes at all, it will be surprising.
surprisingIf you don't wear warm clothes in winter, it wouldn't be surprising if you caught a bad cold.
surprisingIf you slack off ... it wouldn't be surprising it turns up in your school report would it?
surprisingI polished for all I was worth. The trouble is that my stock of low-grade gems was surprisingly low.
surprisingIt is not surprising that he resigned.
surprisingIt is not surprising that he was elected mayor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแปลกใจ[ADV] surprisingly, See also: astonishingly, Syn. อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Example: ท่าทางของเขาทำให้เด็กน้อยต้องหันกลับมามองอย่างแปลกใจ
อิงค์[ADJ] strange, See also: surprising, astonishing, Syn. ประหลาด, อัศจรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
น่าพิศวง[ADJ] surprising, See also: amazing, astonishing, wonderful, Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย, Example: สารคดีที่เอามาให้ชมกันวันนี้เป็นเรื่องน่าพิศวงที่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครตอบได้, Thai definition: ที่น่าแปลกประหลาดชวนให้สงสัย
น่าอัศจรรย์[ADJ] astonishing, See also: surprising, marvelous, Syn. น่าพิศวง, น่าประหลาดใจ, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์, Example: ทะเลหมอกที่เชียงรายเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์มาก
ตื่นตาตื่นใจ[ADV] surprisingly, See also: astonishingly, Example: ทศวรรษแห่งปี1990 เป็นการเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ, Thai definition: ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
น่าอัศจรรย์[adj.] (nā-atsajan) EN: astonishing ; surprising ; marvelous   FR: merveilleux ; miraculeux
น่าพิศวง[adj.] (nāphitsawong) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking   FR: prodigieux
ผิดคาด[adj.] (phitkhāt) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing   

CMU English Pronouncing Dictionary
SURPRISING    S ER0 P R AY1 Z IH0 NG
SURPRISING    S AH0 P R AY1 Z IH0 NG
SURPRISINGLY    S ER0 P R AY1 Z IH0 NG L IY0
SURPRISINGLY    S AH0 P R AY1 Z IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surprising    (v) (s @1 p r ai1 z i ng)
surprisingly    (a) (s @1 p r ai1 z i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あっと[, atto] (adv) (on-mim) in a surprising way [Add to Longdo]
ぶっとび[, buttobi] (adj-f) (sl) (See 打っ飛ばす) surprise; surprising [Add to Longdo]
意外[いがい, igai] (adj-na,adv-to,n) unexpected; surprising; (P) [Add to Longdo]
開いた口が塞がらない[あいたくちがふさがらない, aitakuchigafusagaranai] (exp) to be surprising; to be shocking; to be jaw-dropping [Add to Longdo]
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) [Add to Longdo]
驚くべき[おどろくべき, odorokubeki] (exp) astonishing; amazing; surprising; wonderful [Add to Longdo]
思いの外[おもいのほか, omoinohoka] (adv,n) surprising; unexpected [Add to Longdo]
随分(P);隨分(oK)[ずいぶん, zuibun] (adv,adv-to) (1) very; extremely; surprisingly; considerably; (adj-na) (2) contemptible; reprehensible; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令人惊异[lìng rén jīng yì, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄧˋ, / ] surprisingly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surprise \Sur*prise"\, v. t. [imp. & p. p. {Surprised}; p. pr. &
   vb. n. {Surprising}.] [From {Surprise}, n.: cf. F.
   surprendre, p. p. surpris.]
   1. To come or fall suddenly and unexpectedly; to take
    unawares; to seize or capture by unexpected attack.
    [1913 Webster]
 
       Fearfulness hath surprised the hypocrites. --Isa.
                          xxxiii. 14.
    [1913 Webster]
 
       The castle of Macduff I will surprise. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Who can speak
       The mingled passions that surprised his heart?
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike with wonder, astonishment, or confusion, by
    something sudden, unexpected, or remarkable; to confound;
    as, his conduct surprised me.
    [1913 Webster]
 
       I am surprised with an uncouth fear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Up he starts,
       Discovered and surprised.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To lead (one) to do suddenly and without forethought; to
    bring (one) into some unexpected state; -- with into; as,
    to be surprised into an indiscretion; to be surprised into
    generosity.
    [1913 Webster]
 
   4. To hold possession of; to hold. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Not with me,
       That in my hands surprise the sovereignity. --J.
                          Webster.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Astonish}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surprising \Sur*pris"ing\, a.
   Exciting surprise; extraordinary; of a nature to excite
   wonder and astonishment; as, surprising bravery; a surprising
   escape from danger. -- {Sur*pris"ing*ly}, adv. --
   {Sur*pris"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Wonderful; extraordinary; unexpected; astonishing;
     striking.
     [1913 Webster] Surquedous

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surprising
   adj 1: causing surprise or wonder or amazement; "the report
       shows a surprising lack of hard factual data"; "leaped up
       with surprising agility"; "she earned a surprising amount
       of money" [ant: {unsurprising}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top