ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surprising

S ER0 P R AY1 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surprising-, *surprising*, surpris
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surprising(adj) น่าประหลาดใจ, Syn. extraordinary, remarkable, shocking
surprisingly(adv) อย่างแปลกใจ, See also: อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Syn. astonishingly, amazingly, wonderfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surprising(เซอไพร'ซิง) adj. ทำให้ประหลาดใจ, ไม่คาดคิดมาก่อน., See also: surprisingly adv. surprisingness n., Syn. astonishing

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I would ask you, assembled here in this house of God to recognize that we are witnessing something new something so unexpected, so unusual that it is not surprising the government is at a loss.แต่ผมอยากให้พวกเรา ที่มาชุมนุมในบ้านของพระเจ้านี้... ระลึกว่าเรากำลังเห็นสิ่งใหม่บางอย่าง สิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ที่แปลก Gandhi (1982)
Not surprising he wouldn't know what a state he'd put you in.ไม่น่าแปลกใจที่เขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่รัฐเขาจะทำให้คุณอยู่ใน The Shawshank Redemption (1994)
She is, I suppose, a little tanned. Hardly surprising when one travels in the summer.ผมคิดว่าหล่อนดูผิวสีน้ำตาลสวย ยากที่จะประหลาดใจเมื่อใครได้ท่องเที่ยวตลอดฤดูร้อน Episode #1.5 (1995)
It is always surprising how small a part of life is taken up by meaningful moments.It is always surprising how small a part of life is taken up by meaningful moments. Anna and the King (1999)
How did you come by such surprising eyes?เธอได้ดวงตาที่น่าทึ่งนั่นมาอย่างไร? Memoirs of a Geisha (2005)
Hades! A Surprising Possession!การครอบงำของเจ้านรกฮาเดส Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
It's surprising that there's a place like this in Korea.มันน่าตกใจมากที่ ที่นั่นน่ะ เหมือนที่นี่เลย ที่เกาหลีน่ะ Dasepo Naughty Girls (2006)
This is surprising isn't it?น่าแปลกใจใช่ไหม Death Note: The Last Name (2006)
"The Tokyo Swallows defeated the Chunichi Dragons yesterday with a surprising rally with two out in the ninth."The Tokyo Swallows แพ้ the Chunichi Dragons เมื่อวานนี้ ด้วยคะแนนที่น่าประหลาดใจ 2 ต่อ 9 Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Oh. The only part of that that i find surprising is that you have a buddy.ที่เล่ามานี่มีเรื่องเดียวที่ฟังแล้วแปลกใจคือ คุณมีเพื่อนสนิทด้วย See-Through (2007)
Mike made a surprising request... do you think you can forgive me?ไมค์ ทำสิ่งที่น่าประหลาดใจ คุณให้อภัยให้ผมได้ไหม Hello, Little Girl (2008)
I cannot be certain as to their location because... an outside source is hacking my system with surprising efficiency.มีคนกำลังแฮ็กระบบของผม Knight Rider (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surprisingBill spoke Japanese with surprising fluency.
surprisingFor a man of seventy he still has surprising vigour.
surprisingHanako turned out to be a surprisingly nice person.
surprisingHe did it, and what was more surprising, he did it by himself.
surprisingHe has a very surprising fancy.
surprisingHe said it, and what was more surprising, he did it himself.
surprisingIf he comes at all, it will be surprising.
surprisingIf you don't wear warm clothes in winter, it wouldn't be surprising if you caught a bad cold.
surprisingIf you slack off ... it wouldn't be surprising it turns up in your school report would it?
surprisingI polished for all I was worth. The trouble is that my stock of low-grade gems was surprisingly low.
surprisingIt is not surprising that he resigned.
surprisingIt is not surprising that he was elected mayor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแปลกใจ(adv) surprisingly, See also: astonishingly, Syn. อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Example: ท่าทางของเขาทำให้เด็กน้อยต้องหันกลับมามองอย่างแปลกใจ
อิงค์(adj) strange, See also: surprising, astonishing, Syn. ประหลาด, อัศจรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
น่าพิศวง(adj) surprising, See also: amazing, astonishing, wonderful, Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย, Example: สารคดีที่เอามาให้ชมกันวันนี้เป็นเรื่องน่าพิศวงที่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครตอบได้, Thai Definition: ที่น่าแปลกประหลาดชวนให้สงสัย
น่าอัศจรรย์(adj) astonishing, See also: surprising, marvelous, Syn. น่าพิศวง, น่าประหลาดใจ, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์, Example: ทะเลหมอกที่เชียงรายเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์มาก
ตื่นตาตื่นใจ(adv) surprisingly, See also: astonishingly, Example: ทศวรรษแห่งปี1990 เป็นการเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ, Thai Definition: ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[atsajan] (adj) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising  FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
น่าอัศจรรย์[nā-atsajan] (adj) EN: astonishing ; surprising ; marvelous  FR: merveilleux ; miraculeux
น่าพิศวง[nāphitsawong] (adj) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking  FR: prodigieux
ผิดคาด[phitkhāt] (adj) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SURPRISING S ER0 P R AY1 Z IH0 NG
SURPRISING S AH0 P R AY1 Z IH0 NG
SURPRISINGLY S ER0 P R AY1 Z IH0 NG L IY0
SURPRISINGLY S AH0 P R AY1 Z IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surprising (v) sˈəprˈaɪzɪŋ (s @1 p r ai1 z i ng)
surprisingly (a) sˈəprˈaɪzɪŋliː (s @1 p r ai1 z i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令人惊异[lìng rén jīng yì, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄧˋ, / ] surprisingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意外[いがい, igai] (adj-na, adv-to, n) unexpected; surprising; (P) #11,538 [Add to Longdo]
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) #18,088 [Add to Longdo]
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp, adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp, adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あっと[atto] (adv) (on-mim) in a surprising way [Add to Longdo]
ぶっとび[buttobi] (adj-f) (sl) (See 打っ飛ばす) surprise; surprising [Add to Longdo]
開いた口が塞がらない[あいたくちがふさがらない, aitakuchigafusagaranai] (exp) to be surprising; to be shocking; to be jaw-dropping [Add to Longdo]
驚くべき[おどろくべき, odorokubeki] (exp) astonishing; amazing; surprising; wonderful [Add to Longdo]
思いの外[おもいのほか, omoinohoka] (adv, n) surprising; unexpected [Add to Longdo]
随分(P);隨分(oK)[ずいぶん, zuibun] (adv, adv-to) (1) very; extremely; surprisingly; considerably; (adj-na) (2) contemptible; reprehensible; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surprise \Sur*prise"\, v. t. [imp. & p. p. {Surprised}; p. pr. &
   vb. n. {Surprising}.] [From {Surprise}, n.: cf. F.
   surprendre, p. p. surpris.]
   1. To come or fall suddenly and unexpectedly; to take
    unawares; to seize or capture by unexpected attack.
    [1913 Webster]
 
       Fearfulness hath surprised the hypocrites. --Isa.
                          xxxiii. 14.
    [1913 Webster]
 
       The castle of Macduff I will surprise. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Who can speak
       The mingled passions that surprised his heart?
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike with wonder, astonishment, or confusion, by
    something sudden, unexpected, or remarkable; to confound;
    as, his conduct surprised me.
    [1913 Webster]
 
       I am surprised with an uncouth fear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Up he starts,
       Discovered and surprised.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To lead (one) to do suddenly and without forethought; to
    bring (one) into some unexpected state; -- with into; as,
    to be surprised into an indiscretion; to be surprised into
    generosity.
    [1913 Webster]
 
   4. To hold possession of; to hold. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Not with me,
       That in my hands surprise the sovereignity. --J.
                          Webster.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Astonish}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surprising \Sur*pris"ing\, a.
   Exciting surprise; extraordinary; of a nature to excite
   wonder and astonishment; as, surprising bravery; a surprising
   escape from danger. -- {Sur*pris"ing*ly}, adv. --
   {Sur*pris"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Wonderful; extraordinary; unexpected; astonishing;
     striking.
     [1913 Webster] Surquedous

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surprising
   adj 1: causing surprise or wonder or amazement; "the report
       shows a surprising lack of hard factual data"; "leaped up
       with surprising agility"; "she earned a surprising amount
       of money" [ant: {unsurprising}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top