ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thwart

TH W AO1 R T   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thwart-, *thwart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thwart[VT] ขัดขวาง, See also: ทำให้ไม่สำเร็จ, สกัดกั้น, กีดกัน, ต่อต้าน, Syn. frustrate, obstruct, stop
thwart[ADJ] ซึ่งวางขวางอยู่, See also: ซึ่งวางขวาง
thwart[N] ที่นั่งตามขวางลำเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thwart(ธวอร์ท) vt.,adj. ต่อต้านอย่างสำเร็จ,ขัดขวาง,ป้องกัน,ทำให้พ่ายแพ้,วางขวาง. n. ที่นั่งตามขวางลำเรือ (โดยเฉพาะเรือกรรเชียง) . adj. ขวาง,วางขวาง,ขวางกั้น,ไม่เหมาะ,ดื้อรั้น,ผิดปกติ. prep. ข้าม,ขวาง., See also: thwartedly adv.
athwart(อะธวอร์ท') adj. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง,ทอดข้าม,ขวาง,ผิดทาง,วิปริต, Syn. irregular ###A. regular,right)
athwartships(อะธวอร์ท'ชิพซฺ) adv. จากข้างหนึ่งของเรือไปยังอีกข้างหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
thwart(adj) ตามขวาง,ดื้อรั้น,ผิดปกติ
thwart(n) ที่นั่งในเรือ,กระทงเรือ
thwart(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ทำลาย,ต่อต้าน
athwart(pre) ข้าม,ขวาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why is my magic being thwarted?ทำไมเวทย์ของชั้นถูกทำลาย? Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
and that he thwart any relationship between Han and BuYeo.และเขายังขัดขวางความสัมพันธ์ระหว่างฮั่นและพูยอ Episode #1.41 (2006)
We were also able to thwart the purchase of $26 million of surface-to-air missiles the Afghani terrorist group was planning on buying.แถมยังขัดขวาง การซื้อขายมิสไซล์มูลค่า 26 ล้าน ของผู้ก่อการร้ายได้อีกด้วย Chuck Versus the Wookiee (2007)
Great. You're not allowed to actively thwart it.เยี่ยม นายไม่มีสิทธิมาโยนมั่วนะ Teeth (2007)
For nine could thwart this evil trick With just some quick arithmeticเพื่อที่เก้าจะทำลายเล่ห์เหลี่ยมปีศาจร้าย ด้วยเพียงเลขคณิตอย่างเร็ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
...A suicide attack on the capitol building by former Los Angeles police officer Matt Parkman was thwarted by federal authorities Tuesday night.เกิดเหตุระเบิดพลีชีพยืนอยู่หน้าสภาคองเกรส โดยอดีตตำรวจแอลเอ ชื่อแมทท์ ปาร์คแมน เหตุเกิดเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งโดนขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่รัฐ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Have thwarted an insidious Separatist plot to plant bombsได้ขัดขวางกลุ่มแบ่งแยกซึ่งมีเงื่อนงำ ในการวางแผนวางระเบิด Mystery of a Thousand Moons (2009)
That's why nobody can thwart our criminological brilliance.เพื่อไม่ให้ใครมาขัดขวาง ความปราชญ์เปรื่องด้าน อาชญาวิทยาของเรา The Bones That Weren't (2010)
Bested by the Beiste, less than 24 hours after my plan to replace all chairs in the school with sharp poles was thwarted...ที่ถูกกระทำโดยบีสท์ น้อยกว่า 24 ชั่วโมงหลังจากแผนการ ในการแทนที่เก้าอี้ทุกตัว ในโรงเรียนนี้ด้วย เสาแหลมถูกขัดขวาง The Substitute (2010)
Keith's plan to propose was thwarted.แผนขอแต่งงานของคีธล่ม Down the Block There's a Riot (2010)
Successfully thwarted an attempt on mace windu's life,สามารถขัดขวางความพยายามเอาชีวิตของ เมส วินดู Assassin (2010)
He has thwarted us.เขาขัดขวางพวกเรา The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart   FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop   FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle
สกัดกั้น[v.] (sakatkan) EN: intercept ; cut off ; bar ; thwart   FR: intercepter ; arrêter
ต้าน[v.] (tān) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block   FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner

CMU English Pronouncing Dictionary
THWART    TH W AO1 R T
THWARTS    TH W AO1 R T S
THWARTED    TH W AO1 R T AH0 D
THWARTED    TH W AO1 R T IH0 D
THWARTING    TH W AO1 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thwart    (v) θwˈɔːt (th w oo1 t)
thwarts    (v) θwˈɔːts (th w oo1 t s)
thwarted    (v) θwˈɔːtɪd (th w oo1 t i d)
thwarting    (v) θwˈɔːtɪŋ (th w oo1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受挫[shòu cuò, ㄕㄡˋ ㄘㄨㄛˋ, ] thwarted; obstructed, #19,747 [Add to Longdo]
阻桡[zǔ ráo, ㄗㄨˇ ㄖㄠˊ, / ] thwart; obstruct [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阻む(P);沮む[はばむ, habamu] (v5m) to keep someone from doing; to stop; to prevent; to check; to hinder; to obstruct; to oppose; to thwart; (P) [Add to Longdo]
潰す[つぶす, tsubusu] (v5s,vt) (1) to smash; to crush; (2) to shut down; (3) to thwart; to block; (4) to kill (time); (5) to waste (e.g. talents); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, v. t. [imp. & p. p. {Thwarted}; p. pr. & vb. n.
   {Thwarting}.]
   1. To move across or counter to; to cross; as, an arrow
    thwarts the air. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Swift as a shooting star
       In autumn thwarts the night.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cross, as a purpose; to oppose; to run counter to; to
    contravene; hence, to frustrate or defeat.
    [1913 Webster]
 
       If crooked fortune had not thwarted me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The proposals of the one never thwarted the
       inclinations of the other.      --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, v. i.
   1. To move or go in an oblique or crosswise manner. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to be in opposition; to clash. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Any proposition . . . that shall at all thwart with
       internal oracles.           --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, a. [OE. [thorn]wart, [thorn]wert, a. and adv.,
   Icel. [thorn]vert, neut. of [thorn]verr athwart, transverse,
   across; akin to AS. [thorn]weorh perverse, transverse, cross,
   D. dwars, OHG. dwerah, twerh, G. zwerch, quer, Dan. & Sw.
   tver athwart, transverse, Sw. tv[aum]r cross, unfriendly,
   Goth. [thorn]wa['i]rhs angry. Cf. {Queer}.]
   1. Situated or placed across something else; transverse;
    oblique.
    [1913 Webster]
 
       Moved contrary with thwart obliquities. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Perverse; crossgrained. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, adv. [See {Thwart}, a.]
   Thwartly; obliquely; transversely; athwart. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, prep.
   Across; athwart. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
   {Thwart ships}. See {Athwart ships}, under {Athwart}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, n. (Naut.)
   A seat in an open boat reaching from one side to the other,
   or athwart the boat.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thwart
   n 1: a crosspiece spreading the gunnels of a boat; used as a
      seat in a rowboat [syn: {thwart}, {cross thwart}]
   v 1: hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of;
      "What ultimately frustrated every challenger was Ruth's
      amazing September surge"; "foil your opponent" [syn:
      {thwart}, {queer}, {spoil}, {scotch}, {foil}, {cross},
      {frustrate}, {baffle}, {bilk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top