ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

潰す

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -潰す-, *潰す*
Japanese-English: EDICT Dictionary
潰す[つぶす, tsubusu] (v5s,vt) (1) to smash; to crush; (2) to shut down; (3) to thwart; to block; (4) to kill (time); (5) to waste (e.g. talents); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That boy of mine! He'll eat me out of house and home!あの子ったら、ほんとによく食べるわね。財産を食い潰す気かしら! [F]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I do love wiping out a species.[JA] 私は、種族を 潰すのが好きだ。 Myriad (2016)
destroy them.[JA] 救世主を潰す... 破壊する Bury Me Here (2017)
My father and I are running an off-the-books op to bring this place down.[JA] オヤジと一緒にここを潰すため 非公式の捜査をしてる Fast (2016)
I'm gonna kill Carl, and then Lucille here, she's gonna take your hands.[JA] カールを殺した後は このルシールが お前の両手を潰す The First Day of the Rest of Your Life (2017)
This group is lethal, and they don't care who or what gets in their way.[JA] 破壊的集団よ 邪魔する者は叩き潰す xXx: Return of Xander Cage (2017)
It can -[JA] でないと俺自身が頭をぶっ潰す The Day Will Come When You Won't Be (2016)
That was an example of breaking balls, by the way.[JA] タマを潰すとは このことだ Sing Me a Song (2016)
If our mission succeeds, we'll be able to shut down Mirando's super pig project completely.[JA] 成功すれば スーパーピッグ計画を 潰すことができる Okja (2017)
Then stand aside and let the people that took him from you be destroyed.[JA] じゃあ身を引くのだ 彼を捕まえた人たちは 私達が潰す Book of the Stranger (2016)
He'll crush you with one hand.[JA] 片手であなたを潰す Stormborn (2017)
This war will not end.[JA] そして叩き潰す London Has Fallen (2016)
It's about the only thing she loves more than bashing in brains.[JA] 唯一 脳みそをぶっ潰すより 好きなことだ Sing Me a Song (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top