ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thwarting

TH W AO1 R T IH0 NG   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thwarting-, *thwarting*, thwart
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Exactly. The only worldwide conglomerate that is capable of thwarting the Mishima Zaibatsu's ambitions.ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือทั่วโลกที่สามารถ ขัดขวางเป้าหมายของ มิชิม่า ไซบัทซึ Tekken: Blood Vengeance (2011)
Thwarting you has never been my primary ambition,การจะขัดขวางท่านไม่ใช่เป้าหมายของข้าเลย The Climb (2013)
Pestilence instituted this plague centuries ago, but the Roanoke colony contained it, stopping its spread and thwarting the Horseman from riding forth.โรคระบาดได้สร้างเชื้อโรคนี้มากว่าศตวรรษ แต่อาณานิคมโรโนคก็ได้ป้องกันมันไว้ เพื่อหยุดยั้งการระบาดและป้องกัน ชายขี่ม้าออกมาได้ John Doe (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
THWARTING    TH W AO1 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thwarting    (v) θwˈɔːtɪŋ (th w oo1 t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, v. t. [imp. & p. p. {Thwarted}; p. pr. & vb. n.
   {Thwarting}.]
   1. To move across or counter to; to cross; as, an arrow
    thwarts the air. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Swift as a shooting star
       In autumn thwarts the night.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cross, as a purpose; to oppose; to run counter to; to
    contravene; hence, to frustrate or defeat.
    [1913 Webster]
 
       If crooked fortune had not thwarted me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The proposals of the one never thwarted the
       inclinations of the other.      --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thwarting
   adj 1: preventing realization or attainment of a desire [syn:
       {frustrating}, {frustrative}, {thwarting}]
   n 1: an act of hindering someone's plans or efforts [syn:
      {frustration}, {thwarting}, {foiling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top