ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

athwart

AH0 TH W AO1 R T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -athwart-, *athwart*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athwart(อะธวอร์ท') adj. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง,ทอดข้าม,ขวาง,ผิดทาง,วิปริต, Syn. irregular ###A. regular,right)
athwartships(อะธวอร์ท'ชิพซฺ) adv. จากข้างหนึ่งของเรือไปยังอีกข้างหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
athwart(pre) ข้าม,ขวาง

CMU English Pronouncing Dictionary
ATHWART    AH0 TH W AO1 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
athwart    (a) ˈəθwˈɔːt (@1 th w oo1 t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Athwart \A*thwart"\, prep. [Pref. a- + thwart.]
   1. Across; from side to side of.
    [1913 Webster]
 
       Athwart the thicket lone.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) Across the direction or course of; as, a fleet
    standing athwart our course.
    [1913 Webster]
 
   {Athwart hawse}, across the stem of another vessel, whether
    in contact or at a small distance.
 
   {Athwart ships}, across the ship from side to side, or in
    that direction; -- opposed to {fore and aft}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Athwart \A*thwart"\, adv.
   1. Across, especially in an oblique direction; sidewise;
    obliquely.
    [1913 Webster]
 
       Sometimes athwart, sometimes he strook him straight.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Across the course; so as to thwart; perversely.
    [1913 Webster]
 
       All athwart there came
       A post from Wales loaden with heavy news. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 athwart
   adv 1: at right angles to the center line of a ship
   2: at an oblique angle; "the sun shone aslant into his face"
     [syn: {obliquely}, {aslant}, {athwart}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top