ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต้าน

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้าน-, *ต้าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้าน[V] resist, See also: oppose, withstand, stop, hinder, thwart, impede, block, Syn. ต่อต้าน, โต้, ขัดขวาง, Example: ทหารของฝ่ายไทยต้านทหารที่ลักลอบเข้ามา เมื่อหลบกระสุนปืนใหญ่, Thai definition: ยันหรือรับไว้เพื่อไม่ให้ล้ำแนวเข้ามา เช่น ต้านข้าศึก
ต้าน[V] go against the wind, See also: go one's way contrary to the wind, Syn. โต้, Example: คนขับเรือหันหัวเรือต้านลมอย่างชำนาญ, Thai definition: ปะทะ เช่น เรือต้านลม
ต้านลม[V] go against the wind, See also: go one's way contrary to the wind, Syn. โต้ลม, Example: กระจกข้างของรถยนต์ต้านลมมากจนจะหัก เพราะมันชำรุดอยู่แล้ว, Thai definition: ยันหรือรับลมไว้ทำให้ฝืนทิศทางลม
ต้านทาน[V] resist, See also: withstand, impede, counter, oppose, check, stop, Syn. ต้าน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ยัน, ทัดทาน, Example: การที่คนเราออกกำลังกายสม่ำเสมอทำให้ร่างกายแข็งแรงสามารถต้านทานโรคภัยต่างๆ ได้ระดับหนึ่ง, Thai definition: ขัดขวางต่อสู้ยันเอาไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่านก. ชิดขวา (บอกวัวควายเวลาไถนา พร้อมกระตุกเชือก), ถัด ก็ว่า.
ต้านก. ยันหรือรับไว้เพื่อไม่ให้ลํ้าแนวเข้ามา เช่น ต้านข้าศึก, รับแรงปะทะ เช่น เรือต้านลม.
ต้านทานก. ขัดขวาง, ยับยั้ง, ต่อสู้ยันไว้.
แย้งต้านไว้, ทานไว้.
รอง ๑ต้านทานคํ้าจุนให้คงอยู่ เช่น รองหัวเข็ม, หนุนให้สูงขึ้น เช่น เอาไม้รองโต๊ะรองตู้, รองรับ เช่น เอาเบาะรองนั่ง เอาผ้ารองมือ.
รับต้าน เช่น รับทัพ รับศึก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticonvulsant Actionต้านอาการชัก [การแพทย์]
Antiemeticsต้านอาการอาเจียน, ยาแก้อาเจียน [การแพทย์]
Antilipolyticต้านการสลายตัวของไขมัน [การแพทย์]
Antistaticต้านการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต, ต้านไฟฟ้าสถิตย์ [การแพทย์]
Counteractต้านฤทธิ์ [การแพทย์]
Elastic Resistanceต้านกับแรงยืดหยุ่น,ความต้านทานจากความยืดหยุ่น [การแพทย์]
Flow Resistanceต้านการไหล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I сould not resistฉันไม่สามารถต้านทาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The anti-aircraft gun!ปืนต่อต้านอากาศยาน The Great Dictator (1940)
members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
They would call on their friends, swap news and gossip, organise resistance groups.มีการรวมกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวลือ รวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้าน Night and Fog (1956)
They even organise politically, challenging the common criminals for control of the camp routine.พวกเขาทำแม้กระทั่ง รวมกลุ่มกัน ต่อต้านพวก คาโปว เพื่อควบคุมชีวิตประจำวันของตัวเอง Night and Fog (1956)
There it was for them, a crusade against tyranny...รณรงค์ต่อต้านการปกครอง แบบเผด็จการ How I Won the War (1967)
- No. - Anti-music missiles?ขีปนาวุธต่อต้านเพลง? Yellow Submarine (1968)
Or the sonic deterrent.หรือการต่อต้านข้าศึก ด้วยคลื่นเสียง Beneath the Planet of the Apes (1970)
I don't wanna...เเข็งใจต้านมันไว้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
She resisted, she kept her honor.เธอต่อต้านเธอก็ยังคงเป็นเกียรติแก่เธอ The Godfather (1972)
I couldn't resist the temptation, so I killed herฉันไม่ต้านการล่อ,\ Nso ที่ฉันฆ่าของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Of those who, for whatever reason, have offended them.แก่พวกที่ต่อต้าน พวกมัน Suspiria (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้าน[v.] (tān) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block   FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner
ต้าน[v.] (tān) EN: go against the wind ; go one's way contrary to the wind   
ต้านทาน[v.] (tānthān) EN: resist ; withstand ; impede ; counter ; oppose ; check ; stop   FR: repousser ; tenir
ต้านทานฤทธิ์ยา[v. exp.] (tānthān rit yā) EN: resist drug action   
ต้านลม[v. exp.] (tān lom) EN: go against the wind ; whitstand the wind ; go one's way contrary to the wind   FR: affronter le vent
ต้านเชื้อไวรัส[n.] (tān cheūa wairas) EN: antivirus   FR: antivirus [m]
ต้านไว้[v. exp.] (tān wai) EN: protest   

English-Thai: Longdo Dictionary
antibody(n name) สารภูมิต้านทาน
counterpropaganda(n ) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., S. counter-propaganda

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
against[PREP] ต้าน, See also: ทวน, ทวนน้ำ
ant[PRF] ต้าน
anti[PRF] ต้าน, See also: ตรงกันข้าม, สกัด, ขจัด, Syn. anti-
contra[PRF] ต้าน
counter[PRF] ต้าน, Syn. contra-
with[PRF] ต้าน, See also: ถอน
resist[VI] ต่อต้าน, See also: ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง, Syn. defy, oppose
resist[VT] ต่อต้าน, See also: ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง, Syn. defy, oppose
weather[ADJ] ต้านลม (เกี่ยวกับการเดินเรือ)
weatherly[ADJ] ต้านลมเล็กน้อย (การแล่นเรือ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abmabbr. antiballistic missile (ขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธ)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
ammoniac(อะโม' นิแอค, แอม' โมไนอะคัม) n. ยาง (gum resin) จากต้น Dorema ammoniacum ใช้เป็นยาขับเสมหะและต้านการระคายเคือง (gum ammoniac)
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
anovulant(แอนนอพ' ววลันท) n, ยาต้านการตกไข่
antagonise(แอนแทก' โกไนซ) vt .ต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, Syn. turn against,make hostile-A. befriend, please
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
antalkali(แอนทแอล ' กาโล) n. , (pl. -lis, -lies) ยาหรือสารต้านฤทธิ์ของด่าง., Syn. antalkaline (neutralizes alkalis)
antalkaline(แอนแอล' กาไลน์) adj., n. ซึ่งต้านฤทธิ์ของด่าง, ยาหรือสารต้านฤทธิ์ของด่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antidote(n) ยาแก้พิษ,ยาต้านพิษ
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
antitoxic(adj) ซึ่งต้านพิษ
block(vt) สกัด,กีดกัน,ขัดขวาง,ต้าน,ปิดล้อม
bosom(n) อก,เต้าน
breast(n) ทรวงอก,อก,เต้าน

German-Thai: Longdo Dictionary
gegen(Präp) ต่อต้าน เช่น ein Medikament gegen Bauchschmezen ยาแก้ปวดท้อง, ein Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Bayern München ศึกลูกหนังระหว่างทีมชตุ้ทการ์ทกับบาเยิร์นมึนเช่น
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
etw. gefallen lassen(phrase) ยอมรับ หรือ ไม่ต่อต้านให้สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้น หรือ ยอมทนให้เกิดขึ้น เช่น Demonstration gefallen lassen = ยอมให้มีการประท้วงเกิดขึ้น
Widerstand(n) |der, pl. Widerstände| ตัวต้านทานไฟฟ้า (ฟิสิกส์), See also: A. der Leiter,
vorgehen(vi) |geht vor, ging vor, ist vorgegangen, gegen etw.| ดำเนินการ, กระทำการ, กระทำต่อไป, ปฏิบัติ เช่น disziplinarisch gegen jmdn. vorgehen ดำเนินการตามระเบียบวินัยต่อต้านคนใดคนหนึ่ง

French-Thai: Longdo Dictionary
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top