ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-thwart-

TH W AO1 R T   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thwart, *thwart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thwart[VT] ขัดขวาง, See also: ทำให้ไม่สำเร็จ, สกัดกั้น, กีดกัน, ต่อต้าน, Syn. frustrate, obstruct, stop
thwart[ADJ] ซึ่งวางขวางอยู่, See also: ซึ่งวางขวาง
thwart[N] ที่นั่งตามขวางลำเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thwart(ธวอร์ท) vt.,adj. ต่อต้านอย่างสำเร็จ,ขัดขวาง,ป้องกัน,ทำให้พ่ายแพ้,วางขวาง. n. ที่นั่งตามขวางลำเรือ (โดยเฉพาะเรือกรรเชียง) . adj. ขวาง,วางขวาง,ขวางกั้น,ไม่เหมาะ,ดื้อรั้น,ผิดปกติ. prep. ข้าม,ขวาง., See also: thwartedly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
thwart(adj) ตามขวาง,ดื้อรั้น,ผิดปกติ
thwart(n) ที่นั่งในเรือ,กระทงเรือ
thwart(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ทำลาย,ต่อต้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slick's locale, and that he'd be using a concussive bomb to thwart Barry.เรื่องสลิค แล้วก็เรื่องระเบิดเสียง ที่เขาจะใช้กับแบร์รี่ Flash of Two Worlds (2015)
If a terrorist group has developed a way to thwart our military's security protocols, every one of our bases is now vulnerable.ถ้ากลุ่มนักโจรกรรม พัฒนาวิธี ที่จะยับยั้งมาตรการ ความปลอดภัยของเราได้ ทุกๆ ฐานของเรา ล้วนตกเป็นเป้าได้ง่าย Red X (2014)
To thwart his opponent.เพื่อขัดขวางคู่แข่งของเขา For the Triumph of Evil (2013)
And if you're not going to do anything to thwart these devils, I will.เพื่อสกัดกั้นปีศาจเหล่านี้ฉันก็จะทำเอง Sabotage (2013)
Not even you could hope to thwart such magic.เราหวังให้เวทมนตร์ช่วยขัดขวางไม่ได้ The Diamond of the Day: Part Two (2012)
Emrys is working to thwart your plans.เอ็มริสกำลังขัดขวางแผนของท่านอยู่ With All My Heart (2012)
And I have to thwart him.ฉันต้องไปขัดขวางเขา O Come, All Ye Faithful (2012)
You'd risk your life to break in here all so you could thwart Cora?เจ้าเสี่ยงมากนะที่จะทำลายที่นี่ ทั้งหมดเพื่อขัดขวางโคร่างั้นหรอ Into the Deep (2012)
Not if you thwart an attack on America.คงไม่ถ้าคุณขัดขวางการโจมตีได้สำเร็จ New Car Smell (2012)
The machine will deliver actionable intelligence in time to thwart any threat to national security, but its operating system is a black box.เดอะแมชชีนจะส่งข้อมูลที่ใช้รับมือ กับสถานการณ์ในขณะนั้น ทันเวลาที่จะหยุดยั้งการคุกคามใดๆ ต่อความมั่นคงของชาติ แต่ระบบปฏิบัติการของมัน คือแบล็กบ็อกซ์ Super (2012)
That's why nobody can thwart our criminological brilliance.เพื่อไม่ให้ใครมาขัดขวาง ความปราชญ์เปรื่องด้าน อาชญาวิทยาของเรา The Bones That Weren't (2010)
For nine could thwart this evil trick With just some quick arithmeticเพื่อที่เก้าจะทำลายเล่ห์เหลี่ยมปีศาจร้าย ด้วยเพียงเลขคณิตอย่างเร็ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
THWART    TH W AO1 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thwart    (v) θwˈɔːt (th w oo1 t)

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, v. t. [imp. & p. p. {Thwarted}; p. pr. & vb. n.
   {Thwarting}.]
   1. To move across or counter to; to cross; as, an arrow
    thwarts the air. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Swift as a shooting star
       In autumn thwarts the night.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cross, as a purpose; to oppose; to run counter to; to
    contravene; hence, to frustrate or defeat.
    [1913 Webster]
 
       If crooked fortune had not thwarted me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The proposals of the one never thwarted the
       inclinations of the other.      --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, v. i.
   1. To move or go in an oblique or crosswise manner. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to be in opposition; to clash. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Any proposition . . . that shall at all thwart with
       internal oracles.           --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, a. [OE. [thorn]wart, [thorn]wert, a. and adv.,
   Icel. [thorn]vert, neut. of [thorn]verr athwart, transverse,
   across; akin to AS. [thorn]weorh perverse, transverse, cross,
   D. dwars, OHG. dwerah, twerh, G. zwerch, quer, Dan. & Sw.
   tver athwart, transverse, Sw. tv[aum]r cross, unfriendly,
   Goth. [thorn]wa['i]rhs angry. Cf. {Queer}.]
   1. Situated or placed across something else; transverse;
    oblique.
    [1913 Webster]
 
       Moved contrary with thwart obliquities. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Perverse; crossgrained. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, adv. [See {Thwart}, a.]
   Thwartly; obliquely; transversely; athwart. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, prep.
   Across; athwart. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
   {Thwart ships}. See {Athwart ships}, under {Athwart}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, n. (Naut.)
   A seat in an open boat reaching from one side to the other,
   or athwart the boat.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thwart
   n 1: a crosspiece spreading the gunnels of a boat; used as a
      seat in a rowboat [syn: {thwart}, {cross thwart}]
   v 1: hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of;
      "What ultimately frustrated every challenger was Ruth's
      amazing September surge"; "foil your opponent" [syn:
      {thwart}, {queer}, {spoil}, {scotch}, {foil}, {cross},
      {frustrate}, {baffle}, {bilk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top