ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

受挫

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -受挫-, *受挫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受挫[shòu cuò, ㄕㄡˋ ㄘㄨㄛˋ, ] thwarted; obstructed, #19,747 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If there ever has been any disappointments in sports, setbacks or rainy days that stopped a ball game, anything, this is the worst of all time.[CN] 体育运动经常发生扫兴的事 If there ever has been any disappointments in sports, 无论是主队受挫 还是雨天球赛取消 setbacks or rainy days that stopped a ball game, anything, 都没有现在糟 this is the worst of all time. When We Were Kings (1996)
Do you think that I'm here to get laid with frustrated husbands?[CN] 你以为我是来陪受挫的丈夫睡觉的? The Creature (1977)
He may hurl back our forces.[CN] 敌人可能让我们蒙受挫 Part IX (1989)
This setback could cost us millions in interest costs alone.[CN] "暂时受挫"会损失几百万利息 RoboCop (1987)
It's only a glitch. A temporary setback.[CN] 只是个小故障 暂时受挫 RoboCop (1987)
Being men, and therefore stronger in every respect - we make child's play of all misfortune.[CN] 但男人很强大 就算遭受挫折也不会气馁 La Vie de Bohème (1992)
Cheers.[CN] 他深感愤恨 受挫和不安 Scenes from a Marriage (1973)
- She resigned from her job.[CN] 她受挫折了 你用安子的錢 Eros + Massacre (1969)
No, it didn't hurt.[CN] 我没有受挫 Wild Strawberries (1957)
To give credit where credit is due, that body of yours deserves a better fate than tumbling off some terrace.[CN] 谁的功劳应记在谁的名下 你该有更好的生活而不是这样的受挫 Sweet Smell of Success (1957)
I'm used to my ideas not working out at first.[CN] 我习惯开头受挫了,但这也.. Fly Away Home (1996)
Yeah, that's right, I had to get hit pretty hard before I smartened up.[CN] 是的, 没错, 在我变得更聪明之前必须努力接受挫 Scandal Sheet (1952)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top