ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กีดกัน

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กีดกัน-, *กีดกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กีดกัน[V] obstruct, See also: keep from, block, bar, prevent, Syn. กั้น, กัน, ห้ามปราม, กีดกั้น, Example: กำแพงทางสังคมศีลธรรมและศาสนาได้กีดกันไม่ให้คนนึกคิดถึงกามารมณ์, Thai definition: กันไม่ให้เป็นไปได้, กันไม่ให้สะดวก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กีดกันก. กันไม่ให้ทำได้โดยสะดวก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why deprive yourself of life's pleasures?ทำไมถึงกีดกันตัวเอง จากความสุขล่ะ? Wild Reeds (1994)
I'd hate to deprive you of this.ฉันเกลียดที่จะกีดกันคุณจากการนี​​้ The Shawshank Redemption (1994)
Everyone tried to get rid of him, but the princess called him in, saying everyone deserves a chanceทุกคนพยายามที่จะกีดกันเขาออกไป แต่เจ้าหญิงได้ทรงเรียกเค้าเข้ามา เธอกล่าวว่า ทุกคนควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน Windstruck (2004)
Discrimination! Discrimnaaation~โหย กีดกันทางเพศนี่นา กีดกันFinal Fantasy VII: Advent Children (2005)
Yeah, well, it's rather embarrassing to say but I think Mother rather poisoned the well on that one.คือว่ามันเร็วเกินไปที่จะพูดอย่างนั้น เพราะคุณแม่ของผมท่านกีดกันเธอ Match Point (2005)
Naturally, her family was completely against it.ถึงแม้ ครอบครัวของเธอ จะกีดกัน My Girl and I (2005)
Dividing him from her and her from him would only be half as cruel as actually allowing them to be joined in holy matrimony.ถ้ากีดกันเขาจากหล่อน และหล่อนจากเขาได้ จะเป็นเรื่องทรมานสาหัส.. ดีกว่าปล่อยให้ทั้งคู่ เข้าพิธีแต่งงานกันสุขสันต์ .. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
How can you be so homophobic?ทำใมถึงกีดกันเรื่องเพศอย่างนี้นะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I do hope this doesn't keep us from being friends, because i like you, bree.ฉันหวังว่านี่คงไม่กีดกันเราจากการเป็นเพื่อนนะ เพราะฉันชอบเธอ บรี Smiles of a Summer Night (2007)
You are keeping my grandchildren from me.คุณกำลังกีดกันเอาหลานไปจากฉันนะ Art Isn't Easy (2007)
Rules designed to make it impossible for women to enter this world.กฎที่ตั้งใจกีดกันไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาในโลกนี้ได้ Ratatouille (2007)
We'll not discriminate great from small. No, we'll serve anyone...เราจะไม่กีดกันใครเลย ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ไม่ เราจะบริการใครก็ได้... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กีดกัน[v.] (kītkan) EN: obstruct ; keep from ; block ; bar ; prevent   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escort from[PHRV] คุ้มกันให้พ้นจาก, See also: กีดกันจาก
foreclose[VT] ขัดขวาง, See also: กีดกัน, ป้องกัน, Syn. exclude, bar, Ant. admit, include
hinder[VI] ขัดขวาง, See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค
hinder[VT] ขัดขวาง, See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค, Syn. block, impede, obstruct, Ant. advance, promote

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deprive(ดิไพรฟว') vt. ถอดถอน,ทำให้ไม่ได้รับ,ตัดสิทธิ,กีดกัน., See also: deprivable adj. ดูdeprive depriver n. ดูdeprive, Syn. bereave
exclusive(เอคซฺคลู'ซิฟว) adj. ซึ่งกีดกัน,แต่ผู้เดียว,ผูกขาด,เฉพาะตัว,อย่างเดียว, See also: exclusiveness n. ดูexclusive exclusivity n. ดูexclusive, Syn. restricted,
foil(ฟอยลฺ) {foiled,foiling,foils} n. แผ่นโลหะบาง,กระดาษหุ้มตะกั่ว ที่ใช้ห่อบุหรี่,แผ่นบาง,ฉาบปรอทหลังกระจก,โลหะที่เป็นฐานของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว. ดูairfoil ,ดูhydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนิดหนึ่ง,การฟันดาบด้วยดาบดังกล่าว vt. ป้องกันความสำเร็จ,กีดกัน,สกัดกั้น,ทำ
hinder(ฮิน'เดอะ) v. กีดขวาง,กีดกัน,หยุดยั้ง. adj. ด้านหลัง,ข้างหลัง, See also: hinderer n.
sexist(เซค'ซิส๎ทฺ) n. ผู้แบ่งแยกเพศ,ผู้กีดกันเพศ

English-Thai: Nontri Dictionary
block(vt) สกัด,กีดกัน,ขัดขวาง,ต้าน,ปิดล้อม
deprive(vt) เอาออก,ตัดสิทธิ์,ถอดถอน,กีดกัน,ถอดยศ,ถอนสิทธิ
discourage(vt) กีดกัน,ทำให้ท้อ,ทำให้หมดกำลังใจ
exclude(vt) กีดกัน,เอาออก,แยกออก,ไล่ออก
exclusion(n) การเอาออก,การไล่ออก,การกีดกัน,การยกเว้น
foil(vt) กีดกัน,ป้องกัน,สกัดกั้น,ทำให้แพ้,หยุดยั้ง
occlude(vt) อุด,ปิดกั้น,ปิดบัง,กีดกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
ausschließlich(adj adv) เว้นไว้แต่, ซึ่งกีดกัน, ปราศจาก, ไร้ เช่น ausschließlich Mehrwertsteuer เว้นไว้แต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม, See also: S. ohne, A. einschließlich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top