หรือคุณหมายถึง double croß?
Search result for

double cross

(9 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -double cross-, *double cross*, double cros
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
double crossการผสมลูกรุ่นที่หนึ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, and then we double cross him.ก็ใช่ แต่เราก็ยังต้อง ตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง Fool Me Once (2010)
It's a double cross.มันเป็นเรื่องซับซ้อน. Lockout (2012)
Sage double crossed you, tree's a pile of Ash,เซจหักหลังนาย ด้วยผงเถ้าของต้นสน Break on Through (2012)
You ruffled a violent man when you pulled off your double cross.ด้วยปริศนาพวกนี้สินะ Confidence (2012)
Self double crossed us, and he took Scylla.เกิดอะไรขึ้น ? Deal or No Deal (2008)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 double cross \double cross\, double-cross \double-cross\n.
   teh act of double-crossing; the betrayal or swindling of a
   collaborator or colleague.
 
   Syn: cross, betray.
     [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 double cross \double cross\, double-cross \double-cross\v. t.
   to betray or swindle (a colleague); to promise (a
   collaborator) one thing and to treacherously do another, to
   the detriment of the collaborator.
 
   Syn: cross, betray.
     [PJC] double cross

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 double cross
   n 1: an act of betrayal; "he gave us the old double cross"; "I
      could no longer tolerate his impudent double-crossing"
      [syn: {double cross}, {double-crossing}]
   v 1: betray by double-dealing

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top