ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrace

T EH1 R AH0 S   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrace-, *terrace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terrace[N] ระเบียง, See also: ระเบียงกลางแจ้ง, ดาดฟ้า, นอกชาน, Syn. balcony, platform
terrace[N] เนินที่ลาดเอียง, See also: ที่ราบเป็นขั้นลดหลั่น, ที่ราบเป็นขั้นบันได, Syn. green, plot, lawn
terrace[VT] ทำเป็นระเบียง
terrace[VT] ทำให้ลดหลั่นเป็นชั้น, See also: ทำเป็นชั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
terrace(n) ชั้น,หลั่น,ดาดฟ้า,ระเบียง,ที่ดินขั้นบันได
terrace(vt) ทำเป็นชั้น,ทำเป็นดาดฟ้า,ทำเป็นระเบียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terrace๑. ขั้นบันได๒. ตะพัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Terrace ขั้นบันได
ที่ราบแบบขั้นบันไดซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณลาด ชันสูง มีคันดินเป็นขอบ เพื่อป้องกันการกร่อน ควบคุมการไหลของน้ำ และรักษาความชุ่มชื้นของดิน [สิ่งแวดล้อม]
terraceterrace, ขั้นบันได [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
terraceterrace, ตะพัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
terrace cultivationการเพาะปลูกแบบขั้นบันได, การเพาะปลูกตามไหล่เขา โดยวิธีปรับพื้นที่เป็นขั้น ๆ ขึ้นไปบนเขา เป็นการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Can I offer you a beer on the terrace?" The boy asked.ฉันสามารถให้คุณเบียร์บน ระเบียงหรือไม่? เด็กชายถาม The Old Man and the Sea (1958)
They sat on the terrace and many fishermen made fun of the old man.พวกเขานั่งอยู่บนระเบียงและ หลาย ของชาวประมงที่ทำสนุกของ ชายชรา The Old Man and the Sea (1958)
Martin. At the terrace.นกนางแอ่น ที่ระเบียง The Old Man and the Sea (1958)
He used to come to the terrace sometimes in the olden days too.เขาใช้ที่จะมาถึงระเบียงบางครั้ง ในสมัยก่อนมากด้วย The Old Man and the Sea (1958)
I'll take these things back to the terrace.ฉันจะใช้สิ่งเหล่านี้กลับไปยัง ระเบียง The Old Man and the Sea (1958)
Schlepp 'em out to the terrace, show 'em the stars.นำทางเขาไปที่ระเบียง แนะนำให้เขาชมดาว Dirty Dancing (1987)
Check the terrace!ตรวจดูระเบียงซิ Léon: The Professional (1994)
The guy lives on Hillside Terrace, Encino.เขาอยู่ที่ฮิลไซด์เทอเรซเอนซิโอ Heat (1995)
No Willow Avenue, no Willow Street, no Willow Terrace.ไม่ใช่ถนนวิลโล ไม่ใช่เลย White Noise (2005)
- Little terrace. - Wow.-ระเบียงเล็กๆ Match Point (2005)
Terrace.เทอเรซ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Terrace.เทอเรซ เหรอ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terraceCould we have a table on the terrace?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชานเรือน[N] balcony, See also: terrace, veranda, Example: ยายหิ้วตะกร้าใบใหญ่ขึ้นไปวางบนชานเรือนแล้วรื้อสิ่งของในตะกร้าออกมาวางบนพื้น, Count unit: แห่ง, ชาน, Thai definition: พื้นเรือนนอกชายคา, พื้นที่นอกตัวเรือน
ชาน[N] porch, See also: terrace, balcony, loggia, verandah, Syn. ระเบียง, เฉลียง, มุข, หน้ามุข, เทอเรซ, Example: เด็กๆ ปูผ้าห่มนอนกันบนชานบ้านชมท้องฟ้าที่กลาดเกลื่อนไปด้วยดวงดาวในคืนเดือนมืด, Count unit: ชาน, Thai definition: พื้นเรือนนอกชายคา
ชานบ้าน[N] terrace, See also: patio, yard, Syn. ลาน, นอกชาน, Example: บ้านเรือนไทยมีชานที่หน้าบ้านไว้ให้เด็กๆ วิ่งเล่นกัน, Thai definition: พื้นที่นอกตัวเรือน
เทอเรซ[N] terrace, See also: veranda, balcony, open passage, porch, portico, gallery, corridor, Syn. เทอร์เรซ, นอกชาน, ระเบียง, Notes: (อังกฤษ)
ระเบียง[N] porch, See also: terrace, balcony, loggia, verandah, , Example: อย่าเดินริมระเบียงเพราะจะตกลงไปได้, Thai definition: พื้นเรือนที่ต่อออกไปทางด้านข้าง มีหลังคาคลุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้น [n.] (chan) EN: [class. : layer ; tier ; stratum ; terrace]   
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda = verandah ; deck   FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
มุข[n.] (muk) EN: balcony ; portico ; porch ; terrace ; veranda   FR: porche [m] ; portique [m] ; loggia [f]
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico   FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRACE    T EH1 R AH0 S
TERRACED    T EH1 R AH0 S T
TERRACES    T EH1 R AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrace    (v) tˈɛrəs (t e1 r @ s)
terraced    (v) tˈɛrəst (t e1 r @ s t)
terraces    (v) tˈɛrəsɪz (t e1 r @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
看台[kàn tái, ㄎㄢˋ ㄊㄞˊ, ] terrace; spectator's grandstand; viewing platform, #11,594 [Add to Longdo]
排屋[pái wū, ㄆㄞˊ , ] terraced house [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reihenhaus {n} | Reihenhäuser {pl}terrace house | terrace houses [Add to Longdo]
Terrasse {f} | Terrassen {pl}terrace | terraces [Add to Longdo]
Terrassenfeldbau {f}terrace cultivation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テラス[, terasu] (n) terrace; (P) [Add to Longdo]
テラスハウス[, terasuhausu] (n) terrace house [Add to Longdo]
テラス栽培[テラスさいばい, terasu saibai] (n) terrace culture [Add to Longdo]
河岸段丘[かがんだんきゅう, kagandankyuu] (n) river terrace [Add to Longdo]
海岸段丘[かいがんだんきゅう, kaigandankyuu] (n) coastal terrace [Add to Longdo]
階段耕作[かいだんこうさく, kaidankousaku] (n) terrace culture [Add to Longdo]
山葵田[わさびでん, wasabiden] (n) wetland wasabi terrace [Add to Longdo]
千枚田[せんまいた, senmaita] (n) type of rice terrace; upland [Add to Longdo]
棚田[たなだ, tanada] (n) terraced rice-fields [Add to Longdo]
段々畑;段段畑;段段畠;段々畠[だんだんばたけ, dandanbatake] (n) terraced fields; terraced farm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terrace \Ter"race\, v. t. [imp. & p. p. {Terraced}; p. pr. & vb.
   n. {Terracing}.]
   To form into a terrace or terraces; to furnish with a terrace
   or terraces, as, to terrace a garden, or a building. --Sir H.
   Wotton.
   [1913 Webster]
 
      Clermont's terraced height, and Esher's groves.
                          --Thomson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terrace \Ter"race\, n. [F. terrasse (cf. Sp. terraza, It.
   terrazza), fr. L. terra the earth, probably for tersa,
   originally meaning, dry land, and akin to torrere to parch,
   E. torrid, and thirst. See {Thirst}, and cf. {Fumitory},
   {Inter}, v., {Patterre}, {Terrier}, {Trass}, {Tureen},
   {Turmeric}.]
   1. A raised level space, shelf, or platform of earth,
    supported on one or more sides by a wall, a bank of tuft,
    or the like, whether designed for use or pleasure.
    [1913 Webster]
 
   2. A balcony, especially a large and uncovered one.
    [1913 Webster]
 
   3. A flat roof to a house; as, the buildings of the Oriental
    nations are covered with terraces.
    [1913 Webster]
 
   4. A street, or a row of houses, on a bank or the side of a
    hill; hence, any street, or row of houses.
    [1913 Webster]
 
   5. (Geol.) A level plain, usually with a steep front,
    bordering a river, a lake, or sometimes the sea.
    [1913 Webster]
 
   Note: Many rivers are bordered by a series of terraces at
      different levels, indicating the flood plains at
      successive periods in their history.
      [1913 Webster]
 
   {Terrace epoch}. (Geol.) See {Drift epoch}, under {Drift}, a.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terrace
   n 1: usually paved outdoor area adjoining a residence [syn:
      {patio}, {terrace}]
   2: a level shelf of land interrupting a declivity (with steep
     slopes above and below) [syn: {terrace}, {bench}]
   3: a row of houses built in a similar style and having common
     dividing walls (or the street on which they face); "Grosvenor
     Terrace"
   v 1: provide (a house) with a terrace; "We terrassed the country
      house" [syn: {terrace}, {terrasse}]
   2: make into terraces as for cultivation; "The Incas terraced
     their mountainous land"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top