Search result for

surprise

(82 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surprise-, *surprise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surprise[VT] ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้แปลกใจ, ทำให้ตื่นใจ, Syn. amaze, astonish, stun, wonder
surprise[VT] จู่โจมโดยไม่ให้ตั้งตัว, See also: จู่โจม, Syn. attack, jolt
surprise[N] สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: เรื่องที่แปลกประหลาดใจ, Syn. something unexpected
surprise[N] ความประหลาดใจ, See also: ความแปลกใจ, Syn. astonishment, shock, wonder
surprised[ADJ] แปลกใจ, See also: งงงัน, ประหลาดใจ, ตกตะลึง, Syn. shocked, unexpectant, wondering
surpriser[N] ผู้ทำให้ประหลาดใจ
surprise into[PHRV] ทำให้ประหลาดใจใน, See also: แปลกใจในเรื่อง
surprise with[PHRV] ประหลาดใจกับ, See also: แปลกใจกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surprise(เซอไพรซ') vt.,n. (การ) ทำให้ประหลาดใจ,จู่โจม,ทำให้กระทำโดยไม่ให้รู้ตัว ,การจู่โจมไม่ให้รู้ตัว,ความรู้สึกประหลาดใจ,สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: surpriser n.

English-Thai: Nontri Dictionary
surprise(n) การโจมตี,ความประหลาดใจ,การจู่โจม,เรื่องแปลก
surprise(vt) โจมตี,ทำให้ประหลาดใจ,จู่โจม,ทำให้ตื่นใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surprise endingการจบแบบผิดคาด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What a lovely surprise.ช่างน่าเซอร์ไพรส์จริงๆ, โอ้ว.. New Haven Can Wait (2008)
Oh, and who doesn't like a surprise?ใครล่ะจะไม่ชอบเซอร์ไพรส์ใช่มั้ยคะ? New Haven Can Wait (2008)
Or "delightful" or "full of surprises,"สนุกสนานมีอารมณ์ขัน หรือว่าน่าเซอร์ไพรส์ New Haven Can Wait (2008)
You represent constance royalty. So it should come as no surpriseเธอแสดงความซื่อสัตย์ ดังนั้นมันควรจะมาโดยไม่มีเรื่องให้แปลกใจ Chuck in Real Life (2008)
Dean berube. What a surprise.ดี บีรับ มีอะไรจะเซอร์ไพรส์หรอคะ There Might be Blood (2008)
You're just full of surprises lately, aren't you, Clark?...จะแต่งงานกัน Committed (2008)
I knew you had a healing power, but your turbo IQ? Well, that was a pleasant surprise.ผมรู้ว่าคุณมีพลังการรักษา แต่เรื่อง IQ เทอร์โบ นั่นเป็นที่ประหลาดใจอย่างมาก Odyssey (2008)
You actually surprised me. I mean, for your first attempt at heroism.คุณทำให้ฉันประหลาดใจ หมายถึง ความพยายามที่จะเป็นพระเอกของคุณ Odyssey (2008)
I wanted to keep it a surprise, but...ฉันต้องการให้คุณประหลาดใจ Adverse Events (2008)
You'd be surprised.คุณจะประหลาดใจ Birthmarks (2008)
And that doesn't surprise me.และมันไม่ได้ทำให้ผมประหลาดใจ Birthmarks (2008)
How can I still feel surprise?ทำไมผมยังรู้สึกประหลาดใจ Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surpriseAfter the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.
surpriseAll at once I saw a human form in the distance, and, to my surprise, soon recognized that the traveler was a woman.
surpriseAll of us were surprised at the news.
surpriseAnn was surprised to hear the rumor.
surpriseA surprise was in store for me at home.
surpriseBetty seemed surprised at the news.
surpriseEmi was surprised at the nice present.
surpriseEverybody that came to the street was surprised.
surpriseEveryone was very surprised to discover that the slave-girl was in reality a princess.
surpriseGreat was her surprise when she knew the fact.
surpriseHe arched his eyebrows in surprise.
surpriseHe failed in my having been surprised at the examination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัศจรรย์[V] wonder, See also: surprise, astonish, be amazed, marvel, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: พลังตัวหนังสือของเขามีน้ำหนักตรึงใจให้ประหวั่น และอัศจรรย์ในความเป็นมนุษยชาติ
พิศวง[ADJ] wonderful, See also: surprised, puzzled, bewildering, Example: เรื่องวิญญาณเป็นเรื่องที่พิศวงชวนให้ศึกษาหาข้อเท็จจริง, Thai definition: ที่น่าประหลาดใจ, ที่น่าแปลกใจอย่างสงสัย
แปลกใจ[V] surprise, See also: wonder, astonish, amaze, Syn. งงงัน, ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง, Example: ผมกำลังแปลกใจกับเสียงที่ได้ยินจนจับไม่ได้ว่าเป็นเสียงอะไร, Thai definition: แปลกผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้
ตะลึงพรึงเพริด[V] surprise, See also: astonish, amaze, astound, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน, Example: ทุกคนตะลึงพรึงเพริดที่ได้เห็นผมทรงใหม่ของเธอ, Thai definition: ตะลึงจนลืมตัว
ความประหลาดใจ[N] wonder, See also: surprise, astonishment, amazement, Syn. ความแปลกใจ, ความสงสัย, ความพิศวง, ความสนเท่ห์, Example: ผู้ชมแสดงความประหลาดใจในเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในท้องทุ่งที่มีรอยไหม้เป็นวงกลม
ความแปลกใจ[N] surprise, See also: wonder, astonishment, Syn. ความประหลาดใจ, ความสงสัย, ความกังขา, Ant. ความเข้าใจ, Example: การกระทำของรัฐบาลได้ยังความแปลกใจให้ประชาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
จู่[v.] (jū) EN: take by surprise ; move in suddenly   FR: surprendre
ความประหลาดใจ[n.] (khwām pralātjai) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement   FR: stupéfaction [f]
ไม้มืด[n.] (māimeūt) EN: ambush ; ambuscade ; an assault by surprise   FR: embuscade [f] ; embûche [f]
งานเต้นรำ[n. prop.] (ngān tenram) FR: bal [m] ; surprise-partie [f] ; sauterie [f]
ปาร์ตี้[n.] (pātī) EN: party   FR: party [f] ; réception [f] ; surprise-partie [f]
เป็นอันดี[X] (pen-andī) EN: very well ; duly ; without any hitch   FR: comme prévu ; sans surprise
พิศวง[adj.] (phitsawong) EN: surprised ; puzzled ; bewildering   FR: étonné ; épaté ; surpris
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze   FR: être surpris ; être étonné
ประหลาดใจ[v.] (pralātjai) EN: be surprised ; wonder ; be astonished   FR: être surpris ; être étonné

CMU English Pronouncing Dictionary
SURPRISE    S ER0 P R AY1 Z
SURPRISE    S AH0 P R AY1 Z
SURPRISED    S ER0 P R AY1 Z D
SURPRISED    S AH0 P R AY1 Z D
SURPRISES    S ER0 P R AY1 Z AH0 Z
SURPRISES    S AH0 P R AY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surprise    (v) (s @1 p r ai1 z)
surprised    (v) (s @1 p r ai1 z d)
surprises    (v) (s @1 p r ai1 z i z)
surprisedly    (a) (s @1 p r ai1 z @ d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überraschung {f} | Überraschungen {pl} | zur Überraschung allersurprise | surprises | to the surprise of all [Add to Longdo]
Überraschungsangriff {m} | Überraschungsangriffe {pl}surprise attack | surprise attacks [Add to Longdo]
Überraschungseffekt {m}surprise effect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise [Add to Longdo]
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise) [Add to Longdo]
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted [Add to Longdo]
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突袭[tū xí, ㄊㄨ ㄒㄧˊ, / ] surprise attack, #18,511 [Add to Longdo]
[chà, ㄔㄚˋ, / ] surprised; to wander; to be astonished, #35,684 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surprise \Sur*prise"\, v. t. [imp. & p. p. {Surprised}; p. pr. &
   vb. n. {Surprising}.] [From {Surprise}, n.: cf. F.
   surprendre, p. p. surpris.]
   1. To come or fall suddenly and unexpectedly; to take
    unawares; to seize or capture by unexpected attack.
    [1913 Webster]
 
       Fearfulness hath surprised the hypocrites. --Isa.
                          xxxiii. 14.
    [1913 Webster]
 
       The castle of Macduff I will surprise. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Who can speak
       The mingled passions that surprised his heart?
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike with wonder, astonishment, or confusion, by
    something sudden, unexpected, or remarkable; to confound;
    as, his conduct surprised me.
    [1913 Webster]
 
       I am surprised with an uncouth fear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Up he starts,
       Discovered and surprised.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To lead (one) to do suddenly and without forethought; to
    bring (one) into some unexpected state; -- with into; as,
    to be surprised into an indiscretion; to be surprised into
    generosity.
    [1913 Webster]
 
   4. To hold possession of; to hold. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Not with me,
       That in my hands surprise the sovereignity. --J.
                          Webster.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Astonish}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surprise \Sur*prise"\, n. [F. surprise, fr. surprendre, surpris;
   sur over + prendre to take, L. prehendere. See {Sur-}, and
   {Prehensile}.]
   1. The act of coming upon, or taking, unawares; the act of
    seizing unexpectedly; surprisal; as, the fort was taken by
    surprise.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being surprised, or taken unawares, by some
    act or event which could not reasonably be foreseen;
    emotion excited by what is sudden and strange; a suddenly
    excited feeling of wonder or astonishment.
    [1913 Webster]
 
       Pure surprise and fear
       Made me to quit the house.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything that causes such a state or emotion.
    [1913 Webster]
 
   4. A dish covered with a crust of raised paste, but with no
    other contents. [Obs.] --King.
    [1913 Webster]
 
   {Surprise party}, a party of persons who assemble by mutual
    agreement, and without invitation, at the house of a
    common friend. [U.S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Wonder; astonishment; amazement.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surprise
   n 1: the astonishment you feel when something totally unexpected
      happens to you
   2: a sudden unexpected event
   3: the act of surprising someone [syn: {surprise}, {surprisal}]
   v 1: cause to be surprised; "The news really surprised me"
   2: come upon or take unawares; "She surprised the couple"; "He
     surprised an interesting scene"
   3: attack by storm; attack suddenly [syn: {storm}, {surprise}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 surprise [syrpriz]
   surprise
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 surprise [sɵrprisə]
   surprise
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top