ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surprise

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surprise-, *surprise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surprise(vt) ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้แปลกใจ, ทำให้ตื่นใจ, Syn. amaze, astonish, stun, wonder
surprise(vt) จู่โจมโดยไม่ให้ตั้งตัว, See also: จู่โจม, Syn. attack, jolt
surprise(n) สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: เรื่องที่แปลกประหลาดใจ, Syn. something unexpected
surprise(n) ความประหลาดใจ, See also: ความแปลกใจ, Syn. astonishment, shock, wonder
surprised(adj) แปลกใจ, See also: งงงัน, ประหลาดใจ, ตกตะลึง, Syn. shocked, unexpectant, wondering
surpriser(n) ผู้ทำให้ประหลาดใจ
surprise into(phrv) ทำให้ประหลาดใจใน, See also: แปลกใจในเรื่อง
surprise with(phrv) ประหลาดใจกับ, See also: แปลกใจกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surprise(เซอไพรซ') vt., n. (การ) ทำให้ประหลาดใจ, จู่โจม, ทำให้กระทำโดยไม่ให้รู้ตัว , การจู่โจมไม่ให้รู้ตัว, ความรู้สึกประหลาดใจ, สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: surpriser n.

English-Thai: Nontri Dictionary
surprise(n) การโจมตี, ความประหลาดใจ, การจู่โจม, เรื่องแปลก
surprise(vt) โจมตี, ทำให้ประหลาดใจ, จู่โจม, ทำให้ตื่นใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surprise endingการจบแบบผิดคาด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll clean the house and surprise them.เราจะทำความสะอาดบ้านและ ทำให้เขาแปลกใจ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
No, I won't tell you. I'll design a costume all by myself and give you the surprise of your life.ไม่บอกหรอกค่ะ ฉันจะออกแบบชุดเอง จะเอาให้คุณประหลาดใจสุดๆ ไปเลย Rebecca (1940)
No, I want to surprise him. I don't want him to know anything about it.ไม่ค่ะจะให้เป็นเซอร์ไพร์ส ฉันไม่อยากให้เขารู้ก่อน Rebecca (1940)
Surprise attack.ถูกลอบโจมตี The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- You surprise me, Ringo.คุณแปลกใจเลย ริงโก้ ทำไม? Yellow Submarine (1968)
She's going to surprise you.She's going to surprise you. The Godfather (1972)
"It should come as no surprise to anyone that in these tense-filled times...นี่ไม่ใช่เรื่องประหลาดใจนัก สำหรับคนในเมืองเครียดๆ Oh, God! (1977)
Your persistence surprises even me.การมีชีวิตอยู่ของคุณ ทำให้ผมประหลาดใจ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
-Does that surprise you?- คุณแปลกใจรึเปล่า Gandhi (1982)
We have a nice surprise for you, too.เรามีความแปลกใจที- ่ดีสำหรับคุณเช่นกัน Idemo dalje (1982)
If we've got any surprises for each other, ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก The Thing (1982)
And Mr. Boddy went to get the surprise packages from the hall.และคุณบ๊อดดี้ไปเอา กล่องของขวัญจากห้องโถง Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surpriseAfter the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.
surpriseAll at once I saw a human form in the distance, and, to my surprise, soon recognized that the traveler was a woman.
surpriseAll of us were surprised at the news.
surpriseAnn was surprised to hear the rumor.
surpriseA surprise was in store for me at home.
surpriseBetty seemed surprised at the news.
surpriseEmi was surprised at the nice present.
surpriseEverybody that came to the street was surprised.
surpriseEveryone was very surprised to discover that the slave-girl was in reality a princess.
surpriseGreat was her surprise when she knew the fact.
surpriseHe arched his eyebrows in surprise.
surpriseHe failed in my having been surprised at the examination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลกใจ(v) surprise, See also: wonder, astonish, amaze, Syn. งงงัน, ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง, Example: ผมกำลังแปลกใจกับเสียงที่ได้ยินจนจับไม่ได้ว่าเป็นเสียงอะไร, Thai Definition: แปลกผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้
ตะลึงพรึงเพริด(v) surprise, See also: astonish, amaze, astound, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน, Example: ทุกคนตะลึงพรึงเพริดที่ได้เห็นผมทรงใหม่ของเธอ, Thai Definition: ตะลึงจนลืมตัว
ความแปลกใจ(n) surprise, See also: wonder, astonishment, Syn. ความประหลาดใจ, ความสงสัย, ความกังขา, Ant. ความเข้าใจ, Example: การกระทำของรัฐบาลได้ยังความแปลกใจให้ประชาชน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
surprise
surprise
surprised
surprised
surprises
surprises

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surprise
surprised
surprises
surprisedly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突袭[tū xí, ㄊㄨ ㄒㄧˊ,   /  ] surprise attack #18,511 [Add to Longdo]
[chà, ㄔㄚˋ, / ] surprised; to wander; to be astonished #35,684 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überraschung { f } | Überraschungen { pl } | zur Überraschung allersurprise | surprises | to the surprise of all [Add to Longdo]
Überraschungsangriff { m } | Überraschungsangriffe { pl }surprise attack | surprise attacks [Add to Longdo]
Überraschungseffekt { m }surprise effect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[o] (int) oh! (expression of slight surprise) #94 [Add to Longdo]
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1, 此れ・1, 其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) #451 [Add to Longdo]
[a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) #550 [Add to Longdo]
[e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ, ぞえ, わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone #611 [Add to Longdo]
驚き[おどろき, odoroki] (n) surprise; astonishment; wonder; (P) #10,680 [Add to Longdo]
驚く(P);愕く;駭く[おどろく, odoroku] (v5k, vi) to be surprised; to be astonished; (P) #12,991 [Add to Longdo]
奇襲[きしゅう, kishuu] (n, vs, adj-no) surprise attack; (P) #13,506 [Add to Longdo]
わあ[waa] (int) (1) wow! (surprise); (2) yeah!; alright! (joy); (3) waah! (crying) #18,266 [Add to Longdo]
やあ[yaa] (int) (1) Yo! (greeting); (2) Wow! (expression of surprise) #18,999 [Add to Longdo]
驚愕;驚がく[きょうがく, kyougaku] (n, vs) surprise; fright; shock #19,391 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surprise \Sur*prise"\, v. t. [imp. & p. p. {Surprised}; p. pr. &
   vb. n. {Surprising}.] [From {Surprise}, n.: cf. F.
   surprendre, p. p. surpris.]
   1. To come or fall suddenly and unexpectedly; to take
    unawares; to seize or capture by unexpected attack.
    [1913 Webster]
 
       Fearfulness hath surprised the hypocrites. --Isa.
                          xxxiii. 14.
    [1913 Webster]
 
       The castle of Macduff I will surprise. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Who can speak
       The mingled passions that surprised his heart?
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike with wonder, astonishment, or confusion, by
    something sudden, unexpected, or remarkable; to confound;
    as, his conduct surprised me.
    [1913 Webster]
 
       I am surprised with an uncouth fear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Up he starts,
       Discovered and surprised.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To lead (one) to do suddenly and without forethought; to
    bring (one) into some unexpected state; -- with into; as,
    to be surprised into an indiscretion; to be surprised into
    generosity.
    [1913 Webster]
 
   4. To hold possession of; to hold. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Not with me,
       That in my hands surprise the sovereignity. --J.
                          Webster.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Astonish}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surprise \Sur*prise"\, n. [F. surprise, fr. surprendre, surpris;
   sur over + prendre to take, L. prehendere. See {Sur-}, and
   {Prehensile}.]
   1. The act of coming upon, or taking, unawares; the act of
    seizing unexpectedly; surprisal; as, the fort was taken by
    surprise.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being surprised, or taken unawares, by some
    act or event which could not reasonably be foreseen;
    emotion excited by what is sudden and strange; a suddenly
    excited feeling of wonder or astonishment.
    [1913 Webster]
 
       Pure surprise and fear
       Made me to quit the house.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything that causes such a state or emotion.
    [1913 Webster]
 
   4. A dish covered with a crust of raised paste, but with no
    other contents. [Obs.] --King.
    [1913 Webster]
 
   {Surprise party}, a party of persons who assemble by mutual
    agreement, and without invitation, at the house of a
    common friend. [U.S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Wonder; astonishment; amazement.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surprise
   n 1: the astonishment you feel when something totally unexpected
      happens to you
   2: a sudden unexpected event
   3: the act of surprising someone [syn: {surprise}, {surprisal}]
   v 1: cause to be surprised; "The news really surprised me"
   2: come upon or take unawares; "She surprised the couple"; "He
     surprised an interesting scene"
   3: attack by storm; attack suddenly [syn: {storm}, {surprise}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 surprise /syʀpʀiz/ 
  surprise

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 surprise /sɵrprisə/
  surprise

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top