ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amazing

AH0 M EY1 Z IH0 NG   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amazing-, *amazing*, amaz
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amazing[ADJ] น่าประหลาดใจ, See also: น่าแปลกใจ, Syn. astonishing, astounding, marvelous
amazingly[ADV] อย่างน่าประหลาดใจ, See also: อย่างน่าแปลกใจ, Syn. strangely, incredibly, wonderfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amazing(อะเม' ซีง) adj. ซึ่งทำให้ประหลาดใจ, Syn. surprising, unbelieving-A. ordinary

English-Thai: Nontri Dictionary
amazing(adj) น่าสนเท่ห์,น่าพิศวง,น่าอัศจรรย์,น่าประหลาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amazing Thailand, 1998-1999ปีท่องเที่ยวไทย, 2541-2542 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You were amazing today, Sensei.วันนี้อาจารย์สุดยอดเลยนะคะ Values (2017)
- It's fucking amazing in there.ข้างในโคตรสวยเลย ร็อบบี้ The Secret of Sales (2017)
Right, well, it's Joseph And His Amazing Technicolour Dreamcoat in Basildon Civic Centre.พวกเขาจะไปดูการแสดงโจเซฟแอนด์ ฮิสอะเมซซิ่งเทคนิคัลเลอร์ดรีมโค้ต ที่ศาลากลางบาซิลดอน Close Encounters (2017)
And to know that I'm gonna be with most amazing women is just kind of...และการที่รู้ว่าฉันจะได้ไปเล่น กับผู้หญิงที่น่าทึ่งสุด ๆ มันก็แบบ... After Porn Ends 2 (2017)
I have lived an amazing life.ฉันใช้ชีวิตที่น่าทึ่ง After Porn Ends 2 (2017)
An amazing wife, an amazing daughter. Well, just don't rush it.ฉันไม่รู้เลยว่าชีวิตวัยรุ่นจะเป็นไง The Bye Bye Man (2017)
She is an amazing little lady... and she happens to be the brain behind this entire super pig project!เธอเป็นสุภาพสตรีตัวน้อยที่น่าทึ่ง และเธอบังเอิญเป็นมันสมอง เบื้องหลังโครงการซูเปอร์หมูทั้งหมด Okja (2017)
And I'm gonna tell him how amazing you are.จะบอกเขาว่านายน่าทึ่งแค่ไหน The Space Between Us (2017)
I'm happy that you think I'm beautiful and I've kind of had an amazing time with you.ฉันดีใจนะที่นายคิดว่าฉันสวย และ... The Space Between Us (2017)
She says that everyone will see how amazing I am and then all of the silly mistakes, they won't matter anymore.เขาบอกว่าทุกคนจะเห็นว่าฉันเจ๋งแค่ไหน แล้วที่ทำผิดงี่เง่าพวกนั้นจะไม่มีความหมาย Split (2016)
But then they gave her to me and I had the most amazing sensation run through me.แต่พอพวกเขาส่งลูกให้ผมอุ้ม ผมมีความรู้สึกอัศจรรย์แผ่ซ่านไปทั่วตัว Collateral Beauty (2016)
Watching thousands of amateur athletes complete the amazing feat.มาดูนักวิ่งสมัครเล่นนับพันเข้าสู่เส้นชัยกันครับ Patriots Day (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amazingAmazing distance.
amazingAmazingly, the old man recovered his health.
amazingAmazing! That your mother speaks 6 languages.
amazingAmazing! This moving a story is a first for me! It's truly an epic among epics!
amazingBoston Dynamic's robot, RHex, is an amazing piece of work that can run over various terrains.
amazingHe can do the most amazing acrobatics.
amazingHer ability to write with her foot is amazing.
amazingHere are five amazing facts about English today.
amazingHer talent is amazing.
amazingHis performance was amazing.
amazingHis technique was absolutely amazing.
amazingHis technique was unique and absolutely amazing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าพิศวง[ADJ] surprising, See also: amazing, astonishing, wonderful, Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย, Example: สารคดีที่เอามาให้ชมกันวันนี้เป็นเรื่องน่าพิศวงที่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครตอบได้, Thai definition: ที่น่าแปลกประหลาดชวนให้สงสัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical   FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
น่าพิศวง[adj.] (nāphitsawong) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking   FR: prodigieux
น่าประหลาดใจ[adj.] (napralātjai) EN: amazing   FR: incroyable ; étonnant
น่าทึ่ง[adj.] (nātheung) EN: interesting ; striking ; fascinating ; impressive ; amazing   FR: fascinant
ประหลาด[X] (pralāt) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish   FR: étrange ; bizarre
ตัวเลขมหัศจรรย์[n. exp.] (tūalēk mahatsajan) EN: amazing number   FR: nombre magique [m]
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsadān) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly   

CMU English Pronouncing Dictionary
AMAZING    AH0 M EY1 Z IH0 NG
AMAZINGLY    AH0 M EY1 Z IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amazing    (v) ˈəmˈɛɪzɪŋ (@1 m ei1 z i ng)
amazingly    (a) ˈəmˈɛɪzɪŋliː (@1 m ei1 z i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
了不起[liǎo bu qǐ, ㄌㄧㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, ] amazing; terrific; extraordinary, #9,552 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstaunlich; staunenswert; verblüffend {adj} | erstaunlicher; staunenswerter; verblüffender | am erstaunlichsten; am staunenswertesten; am verblüffendstenamazing | more amazing | most amazing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
怪腕;快腕(iK)[かいわん, kaiwan] (n) remarkable ability; amazing ability [Add to Longdo]
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) [Add to Longdo]
驚くべき[おどろくべき, odorokubeki] (exp) astonishing; amazing; surprising; wonderful [Add to Longdo]
驚天動地[きょうてんどうち, kyoutendouchi] (n,adj-no) astounding; startling; world-shaking; amazing; earth-shattering [Add to Longdo]
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P) [Add to Longdo]
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P) [Add to Longdo]
凄技[すごわざ, sugowaza] (n) amazing trick; amazing skill [Add to Longdo]
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amaze \A*maze"\, v. t. [imp. & p. p. {Amazed}; p. pr. & vb. n.
   {Amazing}.] [Pref. a- + maze.]
   1. To bewilder; to stupefy; to bring into a maze. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A labyrinth to amaze his foes.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To confound, as by fear, wonder, extreme surprise; to
    overwhelm with wonder; to astound; to astonish greatly.
    "Amazing Europe with her wit." --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       And all the people were amazed, and said, Is not
       this the son of David?        --Matt. xii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To astonish; astound; confound; bewilder; perplex;
     surprise.
 
   Usage: {Amaze}, {Astonish}. Amazement includes the notion of
      bewilderment of difficulty accompanied by surprise. It
      expresses a state in which one does not know what to
      do, or to say, or to think. Hence we are amazed at
      what we can not in the least account for. Astonishment
      also implies surprise. It expresses a state in which
      one is stunned by the vastness or greatness of
      something, or struck with some degree of horror, as
      when one is overpowered by the ?normity of an act,
      etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amazing \A*maz"ing\, a.
   Causing amazement; very wonderful; as, amazing grace. --
   {A*maz"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amazing
   adj 1: surprising greatly; "she does an amazing amount of work";
       "the dog was capable of astonishing tricks" [syn:
       {amazing}, {astonishing}]
   2: inspiring awe or admiration or wonder; "New York is an
     amazing city"; "the Grand Canyon is an awe-inspiring sight";
     "the awesome complexity of the universe"; "this sea, whose
     gently awful stirrings seem to speak of some hidden soul
     beneath"- Melville; "Westminster Hall's awing majesty, so
     vast, so high, so silent" [syn: {amazing}, {awe-inspiring},
     {awesome}, {awful}, {awing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top