ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amazing

AH0 M EY1 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amazing-, *amazing*, amaz
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amazing(adj) น่าประหลาดใจ, See also: น่าแปลกใจ, Syn. astonishing, astounding, marvelous
amazingly(adv) อย่างน่าประหลาดใจ, See also: อย่างน่าแปลกใจ, Syn. strangely, incredibly, wonderfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amazing(อะเม' ซีง) adj. ซึ่งทำให้ประหลาดใจ, Syn. surprising, unbelieving-A. ordinary

English-Thai: Nontri Dictionary
amazing(adj) น่าสนเท่ห์, น่าพิศวง, น่าอัศจรรย์, น่าประหลาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amazing Thailand, 1998-1999ปีท่องเที่ยวไทย, 2541-2542 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I saw that. It's called The Amazing Mrs Bainbridge.ผมเห็นว่า มันเรียกว่าน่าแปลกที่นางเบนบริดจ์ 12 Angry Men (1957)
Yes. The Amazing Mrs Bainbridge.ใช่ น่าแปลกที่นางเบนบริดจ์ 12 Angry Men (1957)
Who was in The Amazing Mrs Bainbridge?ที่อยู่ในความมหัศจรรย์นางบริดจ์? 12 Angry Men (1957)
I've just seen the most amazing thing... (Gasps) Oh...คุณรู้ไหมว่าฉันได้เห็นเพียงแค่ สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดที่ฉันได้ ฮึ Help! (1965)
Something truly amazing is going on out here and I really believe this black giant is controlling it all.สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริง ที่เกิดขึ้น ออกจากที่นี่และฉันเชื่อว่าจริงๆ ยักษ์สีดำคือการควบคุมมัน ทั้งหมด 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's the most amazing thing I've ever seen.มันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุด เท่าที่ผมเคยเห็นมาเลย Mannequin (1987)
"And even more amazing was the day she realized she truly loved him back."และยิ่งแปลกไปกว่านั้นเมื่อเธอตระหนักว่า เธอเองก็ตกหลุมรักเขาเช่นกัน The Princess Bride (1987)
Dear Mother Something amazing happened todayวันนี้หนูมีข่าวดี My Neighbor Totoro (1988)
God, what an amazing guy.- คนอะไรน่าทึ่งชะมัด Field of Dreams (1989)
My amazing new friends have suffered their first real defeat.เพื่อนใหม่ของฉันที่น่าตื่นตาตื่นใจได้รับความเดือดร้อนความพ่ายแพ้ครั้งแรกของพวกเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Hollywood, last night the most amazing thing happened.ฮอลลีวู้ด แต่เมื่อคืนมีเรื่องน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นนะ Mannequin: On the Move (1991)
It's amazing those critters survived all that gas.น่าทึ่งที่ของพวกนั้นทนแก๊สพิษได้ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amazingAmazing distance.
amazingAmazingly, the old man recovered his health.
amazingAmazing! That your mother speaks 6 languages.
amazingAmazing! This moving a story is a first for me! It's truly an epic among epics!
amazingBoston Dynamic's robot, RHex, is an amazing piece of work that can run over various terrains.
amazingHe can do the most amazing acrobatics.
amazingHer ability to write with her foot is amazing.
amazingHere are five amazing facts about English today.
amazingHer talent is amazing.
amazingHis performance was amazing.
amazingHis technique was absolutely amazing.
amazingHis technique was unique and absolutely amazing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าพิศวง(adj) surprising, See also: amazing, astonishing, wonderful, Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย, Example: สารคดีที่เอามาให้ชมกันวันนี้เป็นเรื่องน่าพิศวงที่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครตอบได้, Thai Definition: ที่น่าแปลกประหลาดชวนให้สงสัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[atsajan] (adj) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising  FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
มหัศจรรย์[mahatsajan] (adj) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical  FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
น่าพิศวง[nāphitsawong] (adj) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking  FR: prodigieux
น่าประหลาดใจ[napralātjai] (adj) EN: amazing  FR: incroyable ; étonnant
น่าทึ่ง[nātheung] (adj) EN: interesting ; striking ; fascinating ; impressive ; amazing  FR: fascinant
ประหลาด[pralāt] (x) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish  FR: étrange ; bizarre
ตัวเลขมหัศจรรย์[tūalēk mahatsajan] (n, exp) EN: amazing number  FR: nombre magique [ m ]
วิจิตรพิสดาร[wijitphitsadān] (adv) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMAZING AH0 M EY1 Z IH0 NG
AMAZINGLY AH0 M EY1 Z IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amazing (v) ˈəmˈɛɪzɪŋ (@1 m ei1 z i ng)
amazingly (a) ˈəmˈɛɪzɪŋliː (@1 m ei1 z i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
了不起[liǎo bu qǐ, ㄌㄧㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ,   ] amazing; terrific; extraordinary #9,552 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstaunlich; staunenswert; verblüffend { adj } | erstaunlicher; staunenswerter; verblüffender | am erstaunlichsten; am staunenswertesten; am verblüffendstenamazing | more amazing | most amazing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) #18,088 [Add to Longdo]
すんごい[sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
やばい[yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
怪腕;快腕(iK)[かいわん, kaiwan] (n) remarkable ability; amazing ability [Add to Longdo]
驚くべき[おどろくべき, odorokubeki] (exp) astonishing; amazing; surprising; wonderful [Add to Longdo]
驚天動地[きょうてんどうち, kyoutendouchi] (n, adj-no) astounding; startling; world-shaking; amazing; earth-shattering [Add to Longdo]
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P) [Add to Longdo]
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P) [Add to Longdo]
凄技[すごわざ, sugowaza] (n) amazing trick; amazing skill [Add to Longdo]
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amaze \A*maze"\, v. t. [imp. & p. p. {Amazed}; p. pr. & vb. n.
   {Amazing}.] [Pref. a- + maze.]
   1. To bewilder; to stupefy; to bring into a maze. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A labyrinth to amaze his foes.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To confound, as by fear, wonder, extreme surprise; to
    overwhelm with wonder; to astound; to astonish greatly.
    "Amazing Europe with her wit." --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       And all the people were amazed, and said, Is not
       this the son of David?        --Matt. xii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To astonish; astound; confound; bewilder; perplex;
     surprise.
 
   Usage: {Amaze}, {Astonish}. Amazement includes the notion of
      bewilderment of difficulty accompanied by surprise. It
      expresses a state in which one does not know what to
      do, or to say, or to think. Hence we are amazed at
      what we can not in the least account for. Astonishment
      also implies surprise. It expresses a state in which
      one is stunned by the vastness or greatness of
      something, or struck with some degree of horror, as
      when one is overpowered by the ?normity of an act,
      etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amazing \A*maz"ing\, a.
   Causing amazement; very wonderful; as, amazing grace. --
   {A*maz"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amazing
   adj 1: surprising greatly; "she does an amazing amount of work";
       "the dog was capable of astonishing tricks" [syn:
       {amazing}, {astonishing}]
   2: inspiring awe or admiration or wonder; "New York is an
     amazing city"; "the Grand Canyon is an awe-inspiring sight";
     "the awesome complexity of the universe"; "this sea, whose
     gently awful stirrings seem to speak of some hidden soul
     beneath"- Melville; "Westminster Hall's awing majesty, so
     vast, so high, so silent" [syn: {amazing}, {awe-inspiring},
     {awesome}, {awful}, {awing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top