ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astonishingly

AH0 S T AA1 N IH0 SH IH0 NG L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astonishingly-, *astonishingly*, astonishing
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด, Syn. strangely, surprisingly, amazingly

English-Thai: Nontri Dictionary
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด, อย่างน่าอัศจรรย์, อย่างน่าพิศวง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
this astonishingly unlucky man lost yet another finger.ผู้ชายคนนี้โชคไม่ดีอย่างน่าประหลาดใจ เสียนิ้วมือนิ้วอื่นอีก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
astonishinglyShe was astonishingly beautiful.
astonishinglyThe townspeople were astonishingly naive about what the smugglers were.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแปลกใจ(adv) surprisingly, See also: astonishingly, Syn. อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Example: ท่าทางของเขาทำให้เด็กน้อยต้องหันกลับมามองอย่างแปลกใจ
ตื่นตาตื่นใจ(adv) surprisingly, See also: astonishingly, Example: ทศวรรษแห่งปี1990 เป็นการเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ, Thai Definition: ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ASTONISHINGLY AH0 S T AA1 N IH0 SH IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astonishingly (a) ˈəstˈɒnɪʃɪŋliː (@1 s t o1 n i sh i ng l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astonishing \As*ton"ish*ing\, a.
   Very wonderful; of a nature to excite astonishment; as, an
   astonishing event.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Amazing; surprising; wonderful; marvelous.
     [1913 Webster] {As*ton"ish*ing*ly}, adv. --
     {As*ton"ish*ing*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astonishingly
   adv 1: in an amazing manner; to everyone's surprise; "amazingly,
       he finished medical school in three years" [syn:
       {amazingly}, {surprisingly}, {astonishingly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top